Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112019-09-24X/167/19Uchwała w sprawie przyjęcia dokumentu „Analiza sytuacji na rynku pracy w Województwie Warmińsko- Mazurskim w pierwszym półroczu 2019 roku”.Obowiązujący
122019-09-24X/166/19Uchwała w sprawie przyjęcia złożonej przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2019-2039 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 roku jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim.Obowiązujący
132019-09-2345/657/19/VIUchwała w sprawie wytycznych do projektu budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
142019-09-2345/645/19/VIUchwała w sprawie: zmiany Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 3)Obowiązujący
152019-09-2345/644/19/VIUchwała w sprawie: zmiany Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 6)Obowiązujący
162019-09-2345/643/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
172019-09-1744/636/19/VIUchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbycia w I przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Biskupiec przy ul. Przemysłowej 3, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 120/6 obręb 1 m. Biskupiec, o pow. 0,0775 ha, dla której Sąd Rejonowy w Biskupcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW OL1B/00022153/7Obowiązujący
182019-09-1744/633/19/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jakubowi Masiarzowi, zatrudnionemu na stanowisku Starszego specjalisty ds. ochrony przyrody w Mazurskim Parku Krajobrazowym, do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu nr RPWM.05.03.00-28-0007/18 pn. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznejObowiązujący
192019-09-1744/630/19/VIUchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 39/553/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku, w sprawie wskazania przedstawicieli Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu komisji konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w OlsztynieObowiązujący
202019-09-1744/628/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe, wraz z załącznikami dla konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-003/19 oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów dla ww. konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 wraz z załącznikami.Obowiązujący
Strona 2 z 1235