Wersja obowiązująca z dnia

Pomoc finansowa dla przewoźników/operatorów wykonujących regularne przewozy autobusowe osób za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego w ramach programu pomocowego SA.62603 – COVID-19 Support to bus operators.

Podstawa prawna

Art. 15 zzzzl⁵ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz 1842 z późn. zm.) oraz decyzja Komisji Europejskiej Program Pomocowy SA.62603 – COVID-19 Support to bus operators.

W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 przewoźnicy wykonujący przewozy autobusowe oraz operatorzy przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej, otrzymują wsparcie finansowe za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego w zakresie liczby zajętych miejsc siedzących albo miejsc siedzących i stojących w stosunku do dokumentacji technicznej lub techniczno-ruchowej pojazdu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Wysokość wsparcia, o którym mowa w ust. 1, ustala się dla każdego z beneficjentów przez porównanie poniesionych kosztów i osiągniętych przychodów w przeliczeniu na pracę eksploatacyjną zrealizowaną za każdy miesiąc roku 2019 w stosunku do poniesionych kosztów i osiągniętych przychodów w przeliczeniu na pracę eksploatacyjną zrealizowaną za ten sam miesiąc roku 2021.

Warunki otrzymania pomocy

 • Pobieranie dopłat z budżetu państwa z tytułu stosowania ulg ustawowych w roku 2019 (rok referencyjny);
 • pogorszenie wyniku finansowego na wozokilometr w danym miesiącu w przeliczeniu roku 2021 w stosunku do roku 2019;
 • wyższa od otrzymanej w 2021 r., kwota dopłat uzyskanych przez przewoźnika/ operatora z tytułu stosowania ulg ustawowych w danym miesiącu 2019 r.;
 • niższa od kosztów i osiągniętych przychodów w danym miesiącu roku 2021, kwota otrzymanej w 2021 r. pomocy w ramach tarczy antykryzysowej, w porównaniu do odpowiadającego mu miesiąca roku 2019 w przeliczeniu na pracę eksploatacyjną;
 • złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wniosku na załączonych formularzach.

Wniosek składa się z dwóch części

 1. Plik EXCEL składa się z 6 zakładek:
  • Wniosek
  • Praca eksploatacyjna,
  • Zestawienie kosztów,
  • Zestawienie przychodów,
  • Zestawienie pomocy COVID
  • Formularz pomocy COVID
 2. Plik WORD/PDF – oświadczenia
  W załączeniu do każdego wniosku przedsiębiorca wypełnia i składa oświadczenie nr 1, 2 i 4 oraz jeżeli dotyczy oświadczenie nr 3 i 5.

Złożenie wniosku o wypłatę pomocy przez przedsiębiorcy rozpoczyna procedurę weryfikacji wniosku:

 1. Sprawdzenie wniosku pod względem formalnym i merytorycznym.
 2. W przypadku wystąpienia błędów skierowanie do przewoźnika pisma z informacją o konieczności poprawy/uzupełnienia wniosku bądź załączników wraz z wyznaczeniem daty na dostarczenie poprawy.
 3. Nieusunięcie braków lub brak poprawy błędów powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 4. Po pozytywnej ocenie wniosku i zatwierdzeniu do wypłaty wniosek jest ujmowany w zbiorczym zestawieniu do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w celu przekazania środków z Budżetu Państwa na ten cel.
 5. Województwo przekazuje kwotę pomocy na rachunek bankowy wskazany przez przedsiębiorcę na wniosku po otrzymaniu środków z Budżetu Państwa.

Przewoźnik/ Operator może złożyć dowolną ilość wniosków w 1 miesiącu.

Do dnia 10 listopada 2021 r. wniosek wraz z załącznikami należy składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Infrastruktury i Geodezji
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu.

Szczegółowych informacji udzielają

telefon: 89/512 59 00, 512 59 15, 512 59 21, 512 59 35

UWAGA: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY I AKTUALIZACJI DOKUMETÓW STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO UDZIELENIA WSPARCIA. INFORMACJE W TYM ZAKRESIE BĘDĄ PUBLIKOWANE NA BIEŻĄCO.

Załączniki