Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1612011-02-1510/84/11/IVUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/11/7.2.3 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.3 Kształcenie kadr dla informatykiObowiązujący
1622014-02-1110/84/14/IVUdzielenie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu „Produkt z Warmii i Mazur” projekt dofinansowany ze środków RPO WiM 2007-2013 zgodnie z Uchwałą Nr 58/767/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 listopada 2013 r. z późn. zm.Obowiązujący
1632011-02-1510/85/11/IVUstalenie maksymalnego poziomu dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 01/11/7.2.3 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną i niegenerujących dochodu) oraz maksymalnej intensywności pomocy w przypadku projektów objętych pomocą publiczną na Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.3 Kształcenie kadr dla informatykiObowiązujący
1642014-02-1110/85/14/IVUdzielenie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu „Produkt z Warmii i Mazur” projekt dofinansowany ze środków RPO WiM 2007-2013 zgodnie z Uchwałą Nr 58/767/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 listopada 2013 r. z późn. zm.Obowiązujący
1652011-02-1510/86/11/IVUstalenie formy konkursu 01/11/7.2.3 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.3 Kształcenie kadr dla informatykiObowiązujący
1662014-02-1110/86/14/IVDofinansowanie w 2014 roku, ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, kosztów działania zakładów aktywności zawodowejObowiązujący
1672011-02-1510/87/11/IVZatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/11/7.2.3Obowiązujący
1682014-02-1110/87/14/IVPrzyjęcie sprawozdania z działalności Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w 2013 r. oraz planu działań ww. jednostki na rok 2014.Obowiązujący
1692011-02-1510/88/11/IVZmiana Uchwały Nr 62/1181/10/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość, Działanie 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013, z konkursu 02/10/1.3Obowiązujący
1702014-02-1110/88/14/IVZatwierdzenie listy operacji zakwalifikowanych do finansowania w ramach działania 125 Schemat II „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie priorytetu gospodarka wodna, o którym mowa w art. 16 a ust. 1 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.) dla drugiego naboru wniosków w 2014 roku Obowiązujący
Strona 17 z 1247