Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1312018-11-2756/1057/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaZmieniony
1322016-12-28XXIII/524/16Uchwała w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022Zmieniony
1332012-11-1257/754/12/IVPowołania Zespołu do spraw monitoringu i ewaluacji Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2012-2016.Zmieniony
1342015-07-0735/374/15/VZmiana uchwały Nr 63/838/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie Zmieniony
1352018-12-28III/49/18Uchwała w sprawie powołania rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest podmiotem tworzącymZmieniony
1362018-02-138/144/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.Zmieniony
1372008-12-2364/697/08/IIIZatwierdzenie rezerwowej listy projektów do dofinansowania w ramach Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.9 „Inne inwestycje w przedsiębiorstwa”Zmieniony
1382017-12-2976/1257/17/VUchwała w sprawie powierzenia Panu Henrykowi Szkopowi obowiązków Dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.Zmieniony
1392015-07-0735/376/15/VZmiana uchwały Nr 63/840/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie Zmieniony
1402009-07-0843/507/09/IIIWybór do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 projektu o nazwie: „Urządzenie ogólnodostępnych plaŜ w miejscowościach Kątno, Stare Jabłonki, Gm. Ostróda” objętego „Programem Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2004-2006 z perspektywą lat 2007-2013”, znajdującego się w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Zmieniony
Strona 14 z 1328