Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1212018-02-2010/169/18/VUchwała w sprawie nadania numeru drodze gminnej położonej w gminie GietrzwałdObowiązujący
1222010-02-2410/170/10/IIIZmiana uchwały Nr 46/580/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 03/09/5.1.6 Schemat AObowiązujący
1232018-02-2010/170/18/VUchwała w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Wiesławie Przybysz - Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Pani Dorocie Solnickiej - Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Pani Katarzynie Koplińskiej - Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, do podpisywania pism i dokumentów związanych z dokonywaniem czynności w ramach prowadzenia kontroli realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
1242018-02-2010/171/18/VUchwała w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Wiesławie Przybysz - Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Pani Dorocie Solnickiej - Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Pani Katarzynie Koplińskiej - Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi.Obowiązujący
1252018-02-2010/172/18/VUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panu Łukaszowi Popławskiemu Kierownikowi Biura Projektów Energetyka Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów, do wykonywania czynności i składania oświadczeń woli związanych z realizacją umów ramowych zawartych z ekspertami dokonującymi oceny w Komisjach Oceny Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
1262010-02-2410/173/10/IIIWybór do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 projektu o nazwie „Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Uchylony
1272018-02-2010/173/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia naboru nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-004/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej Działanie 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz dokonania wyboru projektu do dofinansowaniaObowiązujący
1282010-02-2410/174/10/IIIRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2010 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznejObowiązujący
1292018-02-2010/175/18/VUchwała zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 37/528/17/V z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, pt. „Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy” w ramach Osi Priorytetowej 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoObowiązujący
1302018-02-2010/176/18/VUchwała w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku.Obowiązujący
Strona 13 z 1265