Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1212008-10-0752/528/08/IIIZmiana Uchwały Nr 40/400/08/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie akceptacji Regionalnej listy ekspertówZmieniony
1222010-02-2410/165/10/IIIZatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/10/2.1.5 wraz z załącznikamiZmieniony
1232008-05-2027/240/08/IIIZatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/08/5.1.6. Zmieniony
1242008-09-1649/490/08/IIIZmiana uchwały Nr 70/393/07/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z późniejszymi zmianami.Zmieniony
1252010-07-2035/692/10/IIIZmiana uchwały nr 56/656/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 września 2009 r., w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działania 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu, Poddziałania 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu 01/08/5.2.1 zmienionej Uchwałami: Nr 57/674/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 września 2009 r., Nr 68/793/09/III z dnia 3 listopada 2009 r., Nr 70/807/09/III z dnia 10 listopada 2009 r. Nr 8/138/10/III z dnia 15 lutego 2010 r., Nr 23/454/10/III z dnia 11 maja 2010 r. oraz Nr 29/564/10/III z dnia 14 czerwca 2010rZmieniony
1262008-12-0962/678/08/IIIZmiana Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) do konkursu nr 01/08/1.1.5Zmieniony
1272018-02-138/144/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.Zmieniony
1282015-02-16IV/113/15Przekazanie środków z funduszy europejskich oraz udzielenie pomocy finansowej Partnerom Projektu na zakup nieruchomości oraz na wydatki związane z ich zakupem w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińskomazurskie” PO RPW 2007-2013Zmieniony
1292018-01-224/73/18/VUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włącznie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursoweZmieniony
1302010-03-2216/281/10/IIIUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/10/2.1.6 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Poddziałanie 2.1.6 Infrastruktura kulturyZmieniony
Strona 13 z 1328