Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1212011-02-22IV/59/11Udzielenie gminom Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowejZmieniony
1222010-02-2410/162/10/IIIUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/10/2.1.5 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Poddziałanie 2.1.5 Dziedzictwo kulturoweZmieniony
1232008-09-1649/490/08/IIIZmiana uchwały Nr 70/393/07/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z późniejszymi zmianami.Zmieniony
1242009-03-0215/96/09/IIIZmiana uchwały Nr 27/245/08/III z późn. zm. Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/08/2.1.4 wraz z załącznikamiZmieniony
1252008-12-0962/678/08/IIIZmiana Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) do konkursu nr 01/08/1.1.5Zmieniony
1262009-05-0530/321/09/IIIZmiana Uchwały Nr 70/392/07/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, z późniejszymi zmianamiZmieniony
1272018-02-138/144/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.Zmieniony
1282015-02-16IV/113/15Przekazanie środków z funduszy europejskich oraz udzielenie pomocy finansowej Partnerom Projektu na zakup nieruchomości oraz na wydatki związane z ich zakupem w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińskomazurskie” PO RPW 2007-2013Zmieniony
1292018-01-224/73/18/VUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włącznie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursoweZmieniony
1302009-12-3082/928/09/IIIZmiana uchwały Nr 59/602/08/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 listopada 2008 r. z póź.zm. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 projektów objętych Indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych RPO WiM na lata 2007-2013Zmieniony
Strona 13 z 1259