Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk | wersja archiwalna

Kategoryzacja obiektów hotelarskich położonych na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca. Jeżeli sprawa jest skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (podstawa prawna art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t. j.)

Osoba kontaktowa

Teresa Ławrynowicz

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Turystyki i Sportu
ul. Mariańska 3
10-052 Olsztyn

Telefon kontaktowy

89 521 69 16

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej.

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Turystyki i Sportu
ul. Mariańska 3
10-052 Olsztyn

lub przesłanie za pośrednictwem poczty.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie promesy dla obiektu hotelarskiego, w którym mają być świadczone usługi hotelarskie:
  • ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, lub zmianę sposobu użytkowania obiektu,
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji,
 2. Wniosek o zaszeregowanie do obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii:
  • opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia przez obiekt wymagań dla wnioskowanego rodzaju i kategorii,
  • ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty - opinią rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego lub ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania, dla obiektów, dla których wydano wymienione dokumenty na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
  • opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej
  • opinia właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w obiektach, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej lub na terenie administrowanym przez organ podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowany – opinia właściwego miejscowego państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków stwierdzająca, że spełnienie wymagań bez naruszenia zabytkowego charakteru obiektu nie jest możliwe, o ile zachodzi taka konieczność,
  • dowody wniesienia opłaty za ocenę i wydanie decyzji,
 3. Wniosek o potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii:
  • opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia przez obiekt wymagań dla wnioskowanego rodzaju i kategorii,
  • ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty - opinią rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego lub ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania, dla obiektów, dla których wydano wymienione dokumenty na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
  • opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej
  • opinia właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w obiektach, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej lub na terenie administrowanym przez organ podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowany – opinia właściwego miejscowego państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków stwierdzająca, że spełnienie wymagań bez naruszenia zabytkowego charakteru obiektu nie jest możliwe, o ile zachodzi taka konieczność,
  • dowody wniesienia opłaty za ocenę i wydanie decyzji,
 4. Wniosek o zmianę rodzaju / kategorii skategoryzowanego obiektu hotelarskiego:
  • opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia przez obiekt wymagań dla wnioskowanego rodzaju i kategorii,
  • ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty - opinią rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego lub ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania, dla obiektów, dla których wydano wymienione dokumenty na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
  • opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej
  • opinia właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w obiektach, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej lub na terenie administrowanym przez organ podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowany – opinia właściwego miejscowego państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków stwierdzająca, że spełnienie wymagań bez naruszenia zabytkowego charakteru obiektu nie jest możliwe, o ile zachodzi taka konieczność,
  • dowody wniesienia opłaty za ocenę i wydanie decyzji,

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu miesiąca.
Jeżeli sprawa jest skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (podstawa prawna art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t. j.)

Opłaty

 1. Opłata za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju i kategorii :
  • 1 500 zł - dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej czteroma i pięcioma gwiazdkami,
  • 1 000 zł - dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej trzema gwiazdkami,
  • 600 zł - dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej jedną i dwiema gwiazdkami oraz pensjonatów powyżej 20 pokoi,
  • 500 zł – dla oceny domów wycieczkowych,
  • 400 zł - dla oceny pensjonatów do 20 pokoi,
  • 300 zł - dla oceny kempingów (campingów) i schronisk,
  • 100 zł – dla oceny schronisk młodzieżowych i pól biwakowych.

  Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Bank Handlowy w Warszawie S. A. 15 1030 1218 0000 0000 9250 0004 z zaznaczeniem „za kategoryzację”.

 2. Za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10,- zł na konto: Urząd Miasta Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1, 10-900 Olsztyn, PKO Bank Polski S.A. 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227 (wysokość opłaty zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, ze zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Ministra Sportu i Turystyki za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t. j.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 poz. 1553, ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w którym są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz.169, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z 2011 r. Nr 10, poz. 54)