Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1012013-02-2510/146/13/IVZmiana Uchwały nr 64/861/12/IV z dnia 17 grudnia 2012r w sprawie wyboru projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość, Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013, z konkursu nr 03/12/1.1.3Obowiązujący
1022013-02-2510/147/13/IVPrzekazanie sprzętu komputerowego na rzecz: Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim, Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie, Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.Obowiązujący
1032010-02-2410/151/10/IIIDokonanie zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Zmieniony
1042010-02-2410/152/10/IIIZmiana uchwały nr 15/102/09/III z dnia 02 marca 2009 r w sprawie powołania Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
1052010-02-2410/153/10/IIIZmiana Uchwały Nr 66/760/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia partnera projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, ze środków Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiObowiązujący
1062010-02-2410/154/10/IIIPowołanie komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu nauczyciela Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu, Pani Sylwii Zaborowskiej, w związku z ubieganiem się przez nią o awans na stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
1072010-02-2410/155/10/IIIUstalenia kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2010 rokuObowiązujący
1082010-02-2410/156/10/IIIPowołanie Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w OlsztynieNieobowiązujący
1092010-02-2410/157/10/IIIPrzekazanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowejObowiązujący
1102010-02-2410/158/10/IIIRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w roku 2010 z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwamiObowiązujący
Strona 11 z 1265