Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1012013-02-2510/142/13/IVUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/13/7.1 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnegoZmieniony
1022016-02-1610/142/16/VZmiany w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rokObowiązujący
1032013-02-2510/143/13IVUstalenie maksymalnego poziomu dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 01/13/7.1 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną i niegenerujących dochodu) oraz maksymalnej intensywności pomocy w przypadku projektów objętych pomocą publiczną na Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013Obowiązujący
1042013-02-2510/144/13/IVUstalenie formy konkursu nr 01/13/7.1 na Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013Obowiązujący
1052013-02-2510/145/13/IVZatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/13/7.1 wraz z załącznikamiZmieniony
1062013-02-2510/146/13/IVZmiana Uchwały nr 64/861/12/IV z dnia 17 grudnia 2012r w sprawie wyboru projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość, Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013, z konkursu nr 03/12/1.1.3Obowiązujący
1072013-02-2510/147/13/IVPrzekazanie sprzętu komputerowego na rzecz: Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim, Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie, Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.Obowiązujący
1082010-02-2410/151/10/IIIDokonanie zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Zmieniony
1092010-02-2410/152/10/IIIZmiana uchwały nr 15/102/09/III z dnia 02 marca 2009 r w sprawie powołania Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
1102010-02-2410/153/10/IIIZmiana Uchwały Nr 66/760/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia partnera projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, ze środków Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiObowiązujący
Strona 11 z 1314