Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1012019-08-1337/536/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 10/119/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.04.04.04-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)Obowiązujący
1022019-08-0636/533/19/VIUchwała w sprawie określenia harmonogramu pracy Komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w OlsztynieObowiązujący
1032019-08-0636/532/19/VIUchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Forum TurystykiObowiązujący
1042019-08-0636/531/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę nr 12/92/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie powołania Forum TurystykiObowiązujący
1052019-08-0636/530/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 20/289/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/18 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałania 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych, poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/18Obowiązujący
1062019-08-0636/529/19/VIUchwała w sprawie powołania Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w OlsztynieObowiązujący
1072019-07-3035/528/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej wnioski gmin z obszaru Województwa Warmińsko-Mazurskiego złożone w ramach konkursu „Łączy Nas Turystyka” w 2019 rokuObowiązujący
1082019-07-3035/527/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej z siedzibą przy ul. Saperów 14 e w Elblągu.Obowiązujący
1092019-07-3035/526/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Warmińsko–Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie.Obowiązujący
1102019-07-3035/525/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.Obowiązujący
Strona 11 z 1235