Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1012020-05-1220/248/20/VIUchwała w sprawie wyrażenie zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Elblągu na wydzierżawienie na okres 7 lat, w drodze przetargu nieograniczonego, miejsc parkingowych wraz z wewnętrznymi drogami dojazdowymi i chodnikami znajdującymi się na działce nr 6/4 obręb 6 oraz pomieszczeń portierni o powierzchni użytkowej 23,10 m2 położonych w budynku przy ul. Królewieckiej 146 w ElbląguObowiązujący
1022020-05-1220/246/20/VIUchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Michałowi Opieczyńskiemu – Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Pani Marii Joannie Pietrukaniec – Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Pani Katarzynie Smólczyńskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie działań i poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, do wyrażania w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, zgody na dokonywanie do 31 grudnia 2020 r. na wniosek beneficjenta zmian w realizowanym projekcie skutkujących niespełnieniem kryteriów wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 oraz do podpisywania w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 wszelkich pism oraz dokumentów związanych z dokonywaniem tych zmianObowiązujący
1032020-05-1220/245/20/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
1042020-05-0519/242/20/VIUchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 7/79/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku zatwierdzenia Regulaminu Konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej i zatwierdzenia Regulaminu jej działania.Obowiązujący
1052020-05-0519/240/20/VIUchwała w sprawie wyrażenie zgody Szpitalowi Psychiatrycznemu Samodzielnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie na wydzierżawienie w drodze przetargu nieograniczonego na okres do 10 lat części powierzchni działek niezabudowanych o numerach ewidencyjnych 845/8 oraz 846/6 w obrębie nr 2 m. WęgorzewoObowiązujący
1062020-04-2823/311/20/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej RPO WiM 2014-2020 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie (wersja 6, stan na dzień 26.03.2020 r.).Obowiązujący
1072020-04-2818/239/20/VIUchwała w sprawie powołania Komisji, celem przeprowadzania rokowań na nabycie nieruchomości i części nieruchomości na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2020Obowiązujący
1082020-04-2818/238/20/VIUchwała w sprawie podziału środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 roku.Obowiązujący
1092020-04-2818/237/20/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu trybu nadzwyczajnego naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w ramach w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, Schemat D, Schemat E oraz Schemat F Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Zmieniony
1102020-04-2818/236/20/VIUchwała w sprawie: zmiany Uchwały nr 45/653/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, Schemat A poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.Obowiązujący
Strona 11 z 1293