Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1012019-03-2515/203/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 58/1086/18/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/18 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg, poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/18Obowiązujący
1022019-03-2515/202/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 33/716/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17 oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17Nieobowiązujący
1032019-03-2515/201/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 50/980/18/V z dnia 23 października 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy, Działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytoweObowiązujący
1042019-03-2515/200/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 50/979/18/V z dnia 23 października 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałania 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanychObowiązujący
1052019-03-2515/199/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 59/1123/18/VI z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursoweObowiązujący
1062019-03-2515/198/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 4/52/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. z późn. zm. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat A).Obowiązujący
1072019-03-2515/197/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 17/352/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 10 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-003/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.Obowiązujący
1082019-03-2515/196/19/VIUchwała Zmieniająca Uchwałę Nr 4/54/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29.01.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez zatwierdzenie zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania.Obowiązujący
1092019-03-2515/195/19/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-002/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa.Obowiązujący
1102019-03-2515/194/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 72/1166/17/V z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.09.03.04-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
Strona 11 z 1203