Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912019-08-1337/540/19/VIUchwała w sprawie wyboru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, które utworzyły sołectwa, do współpracy w inicjatywie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 2019 rokuObowiązujący
922019-08-1337/539/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułtawienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe dla konkursu zamkniętego Nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/19 oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów dla ww. konkursu wraz z załącznikami.Obowiązujący
932019-08-1337/538/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 39/850/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Regionalnej Grupy Refleksyjnej w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich (POWER 2014-2020).Obowiązujący
942019-08-1337/537/19/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.04.04-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działania 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałania 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski), poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
952019-08-1337/536/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 10/119/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.04.04.04-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)Obowiązujący
962019-08-0636/533/19/VIUchwała w sprawie określenia harmonogramu pracy Komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w OlsztynieObowiązujący
972019-08-0636/532/19/VIUchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Forum TurystykiObowiązujący
982019-08-0636/531/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę nr 12/92/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie powołania Forum TurystykiObowiązujący
992019-08-0636/530/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 20/289/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/18 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałania 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych, poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/18Obowiązujący
1002019-08-0636/529/19/VIUchwała w sprawie powołania Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w OlsztynieObowiązujący
Strona 10 z 1235