Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912019-04-0918/249/19/VIUchwała w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Szawerdak, Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, do składania w imieniu Województwa Warmińsko- Mazurskiego oświadczeń woli określonego rodzajuObowiązujący
922019-04-0918/248/19/VIUchwała w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowań i udzielenia zamówień przez Województwo Warmińsko-Mazurskie i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie na potrzeby lub w ramach prowadzenia procesu inwestycyjnego polegającego na wykonaniu renowacji elewacji budynku administracyjnego przy ul. Emilii Plater 1 w OlsztynieObowiązujący
932019-04-0918/247/19/VIUchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/182/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania w 2019 roku, ze środków PFRON, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektówObowiązujący
942019-04-0918/246/19/VIUchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr 11/139/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie podziału środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2019 rokuObowiązujący
952019-04-0918/245/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert o zlecenie w 2019 roku przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnychObowiązujący
962019-04-0918/243/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe dla konkursu zamkniętego Nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-002/19 oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów dla ww. konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014−2020 wraz z załącznikamiObowiązujący
972019-04-0918/242/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe dla konkursu zamkniętego Nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/19 oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów dla ww. konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 wraz z załącznikami.Obowiązujący
982019-04-0918/241/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 4/54/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29.01.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez zatwierdzenie zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
992019-04-0918/240/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 69/1126/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu” w ramach Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
1002019-04-0918/239/19/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pracownikom Biura Postępowań Administracyjnych Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do uczestniczenia w mediacjach prowadzonych w toku postępowań administracyjnych przed wskazanym organem dotyczących należności z tytułu zwrotu środków RPO WiM na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020Obowiązujący
Strona 10 z 1208