Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912019-04-0918/254/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody, na użyczenie na czas nieokreślony Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie pomieszczeń biurowych wraz z częścią sanitarną, położonych na parterze w budynku, przy ul. Warszawskiej 21 w PiszuObowiązujący
922019-04-0918/253/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia planu podziału środków z dochodów budżetu województwa za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w 2019 rokuObowiązujący
932019-04-0918/251/19/VIUchwała w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Sienkiewicz – Zastępcy Dyrektora Departamentu Certyfikacji, do podpisywania pism i zatwierdzania dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości RPO WiM 2014-2020 Departamentu Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieObowiązujący
942019-04-0918/250/19/VIUchwała w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełnomocnictwa Panu Gustawowi Markowi Brzezinowi – Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, do podpisywania pism i zatwierdzania dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości RPO WiM 2014-2020 Departamentu Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieObowiązujący
952019-04-0918/249/19/VIUchwała w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Szawerdak, Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, do składania w imieniu Województwa Warmińsko- Mazurskiego oświadczeń woli określonego rodzajuObowiązujący
962019-04-0918/248/19/VIUchwała w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowań i udzielenia zamówień przez Województwo Warmińsko-Mazurskie i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie na potrzeby lub w ramach prowadzenia procesu inwestycyjnego polegającego na wykonaniu renowacji elewacji budynku administracyjnego przy ul. Emilii Plater 1 w OlsztynieObowiązujący
972019-04-0918/247/19/VIUchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/182/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania w 2019 roku, ze środków PFRON, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektówObowiązujący
982019-04-0918/246/19/VIUchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr 11/139/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie podziału środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2019 rokuObowiązujący
992019-04-0918/245/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert o zlecenie w 2019 roku przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnychObowiązujący
1002019-04-0918/243/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe dla konkursu zamkniętego Nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-002/19 oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów dla ww. konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014−2020 wraz z załącznikamiObowiązujący
Strona 10 z 1209