Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912013-02-2510/139/13/IVZmiana Uchwały nr 8/98/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12.02.2013 r., w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/13/1.1.3 wraz z załącznikamiObowiązujący
922016-02-1610/139/16/VZmiana uchwały Nr 3/17/16/V z dnia 18 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu nr RPWM.11.03.01-IZ.00-28-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznejObowiązujący
932013-02-2510/140/13/IVZmiana Uchwały Nr 45/562/09/III Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 13 lipca 2009 r. z późn. zm. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 w ramach Osi Priorytetowej 2- Turystyka Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu nr 01/08/2.1.1Obowiązujący
942016-02-1610/140/16/VRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2016Obowiązujący
952016-02-1610/141/16/VUchwała w sprawie: powołania Regionalnej Grupy Roboczej ds. komunikacjiZmieniony
962013-02-2510/142/13/IVUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/13/7.1 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnegoZmieniony
972016-02-1610/142/16/VZmiany w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rokObowiązujący
982013-02-2510/143/13IVUstalenie maksymalnego poziomu dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 01/13/7.1 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną i niegenerujących dochodu) oraz maksymalnej intensywności pomocy w przypadku projektów objętych pomocą publiczną na Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013Obowiązujący
992013-02-2510/144/13/IVUstalenie formy konkursu nr 01/13/7.1 na Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013Obowiązujący
1002013-02-2510/145/13/IVZatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/13/7.1 wraz z załącznikamiZmieniony
Strona 10 z 1259