Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912019-08-2039/546/19/VIUchwała w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Tomaszowi Raszkowskiemu – Kierownikowi Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, do bieżącego zarządzania projektem pn. Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich, w tym w szczególności do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem założeń projektowych, reprezentowania stanowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podpisywania dokumentów w ramach prac związanych z jego realizacjąObowiązujący
922019-08-2039/545/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 20/416/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roli partnera do projektu badawczego pn. Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich, realizowanego przez 6 województw: pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, małopolskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie, którego partnerem wiodącym jest Województwo Pomorskie.Obowiązujący
932019-08-2039/544/19/VIUchwała zmieniającą uchwałę Nr 47/778/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Emilowi Walendzikowi - p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, do dokonywania w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, czynności związanych z wykorzystaniem „aplikacji obsługi wniosków o płatność” w systemie SL2014 w związku z realizacją projektu Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach Działania 12.2 „Działania w zakresie ewaluacji i badań”.Obowiązujący
942019-08-2039/543/19/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Tomaszowi Raszkowskiemu – Kierownikowi Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, do dokonywania w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, czynności związanych z wykorzystaniem „aplikacji obsługi wniosków o płatność” w systemie SL2014 w związku z realizacją projektu Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach Działania 12.2 „Działania w zakresie ewaluacji i badań”.Obowiązujący
952019-08-2039/542/19/VIUchwała w sprawie odwołania upoważnienia Pani Lidii Skrzypek – p.o. Kierownika Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, do dokonywania w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, czynności związanych z wykorzystaniem „aplikacji obsługi wniosków o płatność” w systemie SL2014 w związku z realizacją projektu Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach Działania 12.2 „Działania w zakresie ewaluacji i badań”.Obowiązujący
962019-08-1438/541/19/VIUchwała w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu dokumentu pt. „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”Obowiązujący
972019-08-1337/540/19/VIUchwała w sprawie wyboru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, które utworzyły sołectwa, do współpracy w inicjatywie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 2019 rokuObowiązujący
982019-08-1337/539/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułtawienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe dla konkursu zamkniętego Nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/19 oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów dla ww. konkursu wraz z załącznikami.Obowiązujący
992019-08-1337/538/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 39/850/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Regionalnej Grupy Refleksyjnej w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich (POWER 2014-2020).Obowiązujący
1002019-08-1337/537/19/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.04.04-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działania 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałania 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski), poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
Strona 10 z 1235