Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912019-05-28VII/126/19Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji w roku 2018 Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021Obowiązujący
922019-05-28VII/125/19Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018Obowiązujący
932019-05-28VII/124/19Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
942019-05-2725/364/19/VIUchwała w sprawie uzgodnienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1848 N Kałtki – Olszewo – droga nr 1714 N i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnychObowiązujący
952019-05-2725/363/19/VIUchwała w sprawie uzgodnienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2588 N - ulicy Szkolnej w Bisztynku i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnychObowiązujący
962019-05-2725/362/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce za rok 2018Obowiązujący
972019-05-2725/361/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku za rok 2018Obowiązujący
982019-05-2725/359/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów (KOP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 (RPO WiM 2014−2020) do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn dla konkursu zamkniętego Nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/19 oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy KOP w ramach ww. konkursu wraz z załącznikamiObowiązujący
992019-05-2725/358/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów (KOP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 (RPO WiM 2014−2020) do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn dla konkursu zamkniętego nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/19 oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy KOP w ramach ww. konkursu wraz z załącznikamiObowiązujący
1002019-05-2725/357/19/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-002/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej, Schemat AObowiązujący
Strona 10 z 1218