Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912019-03-2515/216/19/VIUchwała w sprawie zmiany uchwały nr 66/1063/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Zasad Instytucji Zarządzającej w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
922019-03-2515/215/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie sprzętu komputerowego na rzecz: Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie, Gminy Orneta, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Zalewu Wiślanego” w Elblągu, Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Sukurs” w Olsztynie, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Oddział w Olsztynie, Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Strzał w 10” w OlsztynieObowiązujący
932019-03-2515/214/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej RPO WiM 2014-2020 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie (wersja 5, stan na dzień 20.02.2019 r.).Obowiązujący
942019-03-2515/213/19/VIUchwała w sprawie przyjęcia i realizacji „Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników województwa warmińsko-mazurskiego na 2019 rok.Obowiązujący
952019-03-2515/211/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia VII rundy konkursu otwartego Nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe przez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane ocenyObowiązujący
962019-03-2515/210/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.Obowiązujący
972019-03-2515/207/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia II rundy konkursu otwartego Nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe przez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane oceny oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w II rundzie konkursu otwartego Nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18Obowiązujący
982019-03-2515/206/19/VIUchwała w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022”.Obowiązujący
992019-03-2515/204/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-001/18 w ramach Osi Priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe, poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-001/18.Obowiązujący
1002019-03-2515/203/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 58/1086/18/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/18 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg, poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/18Obowiązujący
Strona 10 z 1203