Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-06-26XXXVIII/831/18Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok.Obowiązujący
22018-06-26XXXVIII/830/18Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039.Obowiązujący
32018-06-26XXXVIII/829/18Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Obowiązujący
42018-06-26XXXVIII/828/18Uchwała w sprawie projektu zmiany Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Obowiązujący
52018-06-26XXXVIII/827/18Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Piecki w drodze darowizny, nieruchomości stanowiącej własność Województwa Warmińsko – Mazurskiego, oznaczonej numerami geodezyjnymi 70/2 o pow. 0,0068 ha, 70/3 o pow. 0,0035 ha, 70/4 o pow. 0,0016 ha w obrębie Krutyń, gmina Piecki, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr OL1M/00008338/5, w celu realizacji celu publicznego polegającego na: „przebudowie istniejącej drogi gminnej Krutyń- Gałkowo oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej.Obowiązujący
62018-06-26XXXVIII/826/18Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Węgorzewskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. inwestycji „Wyższy standard edukacji – lepsza jakość życia lokalnych społeczności – rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim”, „Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów”.Zmieniony
72018-06-26XXXVIII/825/18Uchwała w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.Obowiązujący
82018-06-26XXXVIII/824/18Uchwała w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Panią M. A. M. do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie „Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie”.Obowiązujący
92018-06-26XXXVIII/823/18Uchwała w sprawie przyjęcia wyników przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym zawartych w raporcie o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz oceny realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.Obowiązujący
102018-06-26XXXVIII/822/18Uchwała w sprawie określenia Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne w wyniku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN” określonego uchwałą Nr III/42/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. - w zakresie dróg wojewódzkich.Obowiązujący
Strona 1 z 1328