Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12019-06-1128/391/19/VIUchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2020 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego pn.: „Publikacje spełniające wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne, realizowane w trybie wieloletnim ze względu na złożoność tematyczną” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieObowiązujący
22019-06-1128/385/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/19 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/19Obowiązujący
32019-06-1128/384/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 20/289/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/18 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałania 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych, poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/18Obowiązujący
42019-06-1128/382/19/VIUchwała w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Monice Wróblewskiej – Pracownikowi Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie do wglądu w dokumentację Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie osi Środowisko przyrodnicze oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie osi Efektywność energetyczna.Obowiązujący
52019-06-0426/380/19/VIUchwała w sprawie zamiaru ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w OlsztynieObowiązujący
62019-06-0426/379/19/VIUchwała w sprawie powołania dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w OlsztynieObowiązujący
72019-06-0426/378/19/VIUchwała w sprawie odwołania dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w OlsztynieObowiązujący
82019-06-0426/372/19/VIUchwała w sprawie wyróżnienia Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
92019-06-0426/371/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2019 roku przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnychObowiązujący
102019-06-0426/370/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 2/27/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursoweObowiązujący
Strona 1 z 1208