czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Województwo  Sejmik  Zarząd Województwa  Jednostki organizacyjne
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-04-18 14:06:14

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16.02.2007 r., znak: ŚR.V.6619/1/06/07 udzielającej ENERGA KOGENERACJA Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Elektryczna 20 a pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji, sklasyfikowanej jako instalacje w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt znajdującej się w Elblągu przy ul. Elektrycznej 20 a

 

Olsztyn, 4 kwietnia 2014 r.
OŚ-PŚ.7222.26.2014
INFORMACJA
Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235) w zw. z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. Nr 25, poz. 1232 ze zm.)
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16.02.2007 r., znak: ŚR.V.6619/1/06/07 udzielającej ENERGA KOGENERACJA Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Elektryczna 20 a pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji, sklasyfikowanej jako instalacje w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt znajdującej się w Elblągu przy ul. Elektrycznej 20 a.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z wnioskiem w siedzibie Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, III piętro, pokój nr 302 w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30).
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w siedzibie Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (sekretariat – III piętro) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Ochrony Środowiska, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: dos@warmia.mazury.pl
Termin wnoszenia uwag i wniosków wynosi 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji zmieniającej przedmiotowe pozwolenie jest Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Jednocześnie informuję, że podstawowe dane o przedmiotowym wniosku zostały umieszczone pod pozycją 69/2014 w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie dostępnym na stronie www.bip.warmia.mazury.pl w menu przedmiotowym „Ochrona Środowiska”
 Podmiot udostępniający informację: urzad_marszalkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Nachaj Data wytworzenia informacji: 2014-04-18 14:06:14
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Drozdowski Data udostępnienia informacji: 2014-04-18 14:06:49
Wprowadził informację do BIP: Grzegorz Usczyk Artykuł był wyświetlony: 388
Osoba, która zmieniła informację: Grzegorz Usczyk Data aktualizacji informacji: 2014-04-18 14:06:49
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »