czarnobiały0+1+2
 Strona główna  O Biuletynie  Instrukcja korzystania z BIP  Strona promocyjna Gminy  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-07-22 23:02:04

Wójt Gminy Sorkwity ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Warpunach przy ul. Wolności nr 3 z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego przedszkola

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2014-07-22 23:02:04
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data udostępnienia informacji: 2014-07-22 23:03:48
Wprowadził informację do BIP: CR Marcin Nosek Artykuł był wyświetlony: 93
Osoba, która zmieniła informację: CR Marcin Nosek Data aktualizacji informacji: 2014-07-22 23:03:48
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-07-22 14:17:40

Wójt Gminy Sorkwity ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej nr 14 z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego przedszkola

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tumińska Data wytworzenia informacji: 2014-07-22 14:17:40
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data udostępnienia informacji: 2014-07-22 14:18:45
Wprowadził informację do BIP: CR Marcin Nosek Artykuł był wyświetlony: 168
Osoba, która zmieniła informację: CR Marcin Nosek Data aktualizacji informacji: 2014-07-22 14:18:45
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-07-04 13:38:54

WÓJT GMINY SORKWITY Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną Gminy Sorkwity

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Stary Gieląd o powierzchni 1000 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 82/9.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mrągowie , IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Mrągowie Księga Wieczysta Nr OL1M/000011552/5 . Na przedmiotowy teren nie ma sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast wydana została decyzja o warunkach zabudowy na cele usługowe. Ponadto w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sorkwity „przedmiotowa działka położone jest na obszarach oznaczonych symbolem Tws cele mieszkaniowe

Działka położona jest w bliskim sąsiedztwie jeziora Gielądzkiego .
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 27.790,00 zł + VAT 23%

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 31 lipca 2014 roku o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Gminy w Sorkwitach przy ulicy Olsztyńskiej 16 ,w sali nr 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej : 4.300 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2014 roku (włącznie ) z zaznaczeniem w tytule numeru działki , której wadium dotyczy - w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto 64935000010216529320730002

Za dokonanie wpłaty wadium uważa się :
1.przy zapłacie gotówką- dzień wpłacenia kwoty w kasie tut. Urzędu
2.przy obrocie bezgotówkowym – dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.

Cudzoziemiec chcący wziąć udział w przetargu winien spełnić warunki określone w przepisach ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r Nr 167 poz. 1758 )

Cena osiągnięta w przetargu za nabycie nieruchomości powinno być wpłacona w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej w dniu wyznaczonym przez Wójta Gminy o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczenie terminu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu

Wadium uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które wpłaciły wadium a przetargu nie wygrały , wadium zwraca się niezwłocznie pod odwołaniu lub zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu . Jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu zawarcia aktu notarialnego, w celu zawarcia aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi .

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U nr 207 ,poz.2108).

Wójtowi Gminy przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów , zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2004r. nr 261 poz.2603 )

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa , Gospodarki Gruntami i Budownictwa Urzędu Gminy w Sorkwitach w pokoju nr 7 lub pod nr tel. 089 kier. 742-85-33

Powyższe ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 31 dni licząc od dnia 30.06.2014 roku do 31.07.2013 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A , sołectwie Stary Gielad

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2014-07-04 13:38:54
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data udostępnienia informacji: 2014-07-04 13:38:59
Wprowadził informację do BIP: CR Marcin Nosek Artykuł był wyświetlony: 3358
Osoba, która zmieniła informację: CR Marcin Nosek Data aktualizacji informacji: 2014-07-04 13:38:59
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-07-04 13:32:59

WÓJT GMINY SORKWITY Ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną Gminy Sorkwity

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Stama w miejscowości Młynnik o powierzchni 2000 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 90.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Mrągowie Księga Wieczysta Nr OL1M/00011923 . Na przedmiotowy teren nie ma sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sorkwity „przedmiotowa działka położone jest na obszarach oznaczonych symbolem Ts cele turystyczne.

Działka położona jest w nad jeziora Gielądzkiego i posiada własną linię brzegową Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :130.000 zł

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 lipca 2014 roku o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Gminy w Sorkwitach przy ulicy Olsztyńskiej 16,w sali nr 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.13.000 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.07.2014 roku (włącznie ) z zaznaczeniem w tytule numeru działki , której wadium dotyczy - w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto 64935000010216529320730002

Za dokonanie wpłaty wadium uważa się :
1.przy zapłacie gotówką- dzień wpłacenia kwoty w kasie tut. Urzędu
2.przy obrocie bezgotówkowym – dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.


Cudzoziemiec chcący wziąć udział w przetargu winien spełnić warunki określone w przepisach ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r Nr 167 poz. 1758 ) Cena osiągnięta w przetargu za nabycie nieruchomości powinno być wpłacona w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej w dniu wyznaczonym przez Wójta Gminy o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Wyznaczenie terminu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu

Wadium uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które wpłaciły wadium a przetargu nie wygrały , wadium zwraca się niezwłocznie pod odwołaniu lub zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu . Jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu zawarcia aktu notarialnego, w celu zawarcia aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi .

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U nr 207 ,poz.2108).

Wójtowi Gminy przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów , zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2004r. nr 261 poz.2603 )

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa , Gospodarki Gruntami i Budownictwa Urzędu Gminy w Sorkwitach w pokoju nr 7 lub pod nr tel. 089 kier. 742-85-33

Powyższe ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 31 dni licząc od dnia 24.06.2014 roku do 25.07.2014 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A , sołectwie Stama

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2014-07-04 13:32:59
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data udostępnienia informacji: 2014-07-04 13:33:04
Wprowadził informację do BIP: CR Marcin Nosek Artykuł był wyświetlony: 3359
Osoba, która zmieniła informację: CR Marcin Nosek Data aktualizacji informacji: 2014-07-04 13:33:05
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »