czarnobiały0+1+2
 Strona główna  O Biuletynie  Instrukcja korzystania z BIP  Strona promocyjna Gminy  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-01-19 08:34:05

Zarządzenie Nr 1/2015 Kierownika Urzędu – Wójta Gminy Sorkwity z dnia 05 stycznia 2015r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Sorkwity

 

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

1.Wyznaczam Panią Małgorzatę Rzekanowską na Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w Urzędzie Gminy Sorkwity. Zakres działania ABI stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.Wyznaczam Pana Rafała Januszkiewicz na Administratora Systemów Informatycznych (ASI) w Urzędzie Gminy Sorkwity. Zakres działania ASI stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzeniu Nr 24/2013 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Sorkwity.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2015-01-19 08:34:05
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data udostępnienia informacji: 2015-01-19 08:43:36
Wprowadził informację do BIP: Rafał Januszkiewicz Artykuł był wyświetlony: 374
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Januszkiewicz Data aktualizacji informacji: 2015-01-19 08:44:43
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-12-15 17:01:13

ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Sorkwity z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na kandydata na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Urzędzie Gminy Sorkwity.

 

Na podstawie art. 11 ust.1 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2005 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 21 października 2005r. w sprawie ustalania procedury rekrutacji pracowników do Urzędu Gminy w Sorkwitach zmienionego zarządzeniem Nr 9/2013 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zmiany procedury rekrutacji pracowników Urzędu Gminy Sorkwity, zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Ogłaszam otwarty nabór na kandydata na wolne stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy Sorkwity.
2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w § 1 ust. 2 podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2014-12-15 17:01:13
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data udostępnienia informacji: 2014-12-15 17:01:49
Wprowadził informację do BIP: CR Marcin Nosek Artykuł był wyświetlony: 1218
Osoba, która zmieniła informację: CR Marcin Nosek Data aktualizacji informacji: 2014-12-15 17:01:49
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-07-31 16:40:24

Zarządzenie Nr 12/2014 Kierownika Urzędu -Wójta Gminy Sorkwity z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sorkwity.

 

Na podstawie: art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje
§1
Nadaje się Urzędowi Gminy Sorkwity Regulamin Organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§2
Traci moc Zarządzenie Nr 57A/2008 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 30 września 2008r. w sprawie nadania Urzędowi Gminy Sorkwity regulaminu organizacyjnego zmienionego kolejno zarządzeniem Nr 76/2011 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sorkwity, zarządzeniem Nr 3/2013 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sorkwity oraz zarządzeniem Nr 12/2013 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sorkwity.
§3
Zarządzenia wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2014r.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2014-07-31 16:40:24
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data udostępnienia informacji: 2014-07-31 16:40:33
Wprowadził informację do BIP: CR Marcin Nosek Artykuł był wyświetlony: 3772
Osoba, która zmieniła informację: CR Marcin Nosek Data aktualizacji informacji: 2014-09-02 09:02:28
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-07-29 14:28:02

Zarządzenie nr 10 /2014 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Sorkwity z dnia 07 lipca 2014 w sprawie ustalenia regulaminu realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2014-07-29 14:28:02
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data udostępnienia informacji: 2014-07-29 14:28:08
Wprowadził informację do BIP: CR Marcin Nosek Artykuł był wyświetlony: 3526
Osoba, która zmieniła informację: CR Marcin Nosek Data aktualizacji informacji: 2014-07-29 14:29:09
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-03-24 10:48:29

Zarządzenie Nr 7/2014 Kierownika Urzędu -Wójta Gminy Sorkwity z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sorkwity.

 

Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), zarządzam, co następuje:
§ 1
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 73/2011 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sorkwity otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez wyłożenie do wglądu w sekretariacie Urzędu.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2014-03-24 10:48:29
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data udostępnienia informacji: 2014-03-24 10:53:48
Wprowadził informację do BIP: CR Marcin Nosek Artykuł był wyświetlony: 2742
Osoba, która zmieniła informację: CR Marcin Nosek Data aktualizacji informacji: 2014-03-24 10:53:48
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-03-17 12:41:41

Zarządzenie Nr 6/2014 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Sorkwity z dnia 05 marca 2014r. w sprawie ustalenia zasad używania flagi państwowej w Urzędzie Gminy Sorkwity oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.

 

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 1, art. 4- 7 oraz art. 11 ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 235, poz. 2000 ze zm.), ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 roku Nr 4, poz. 28 ze zm.), Statutu Gminy Sorkwity (Uchwała Nr IV/34/03 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sorkwity ze zm.), zarządzam co następuje:
§ 1
Wprowadzam zasady używania flagi państwowej w Urzędzie Gminy Sorkwity oraz gminnych jednostkach organizacyjnych, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. Organizacyjno- Administracyjnych Urzędu Gminy Sorkwity oraz Kierownikom, Dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy Sorkwity.
§ 3
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Sorkwity.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2014-03-17 12:41:41
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data udostępnienia informacji: 2014-03-17 12:41:45
Wprowadził informację do BIP: CR Marcin Nosek Artykuł był wyświetlony: 2406
Osoba, która zmieniła informację: CR Marcin Nosek Data aktualizacji informacji: 2014-03-17 12:41:45
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-03-17 12:40:03

Zarządzenie Nr 5/2014 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Sorkwity z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy dokumentu pn.: Strategia Rozwoju Gminy Sorkwity na lata 2014 – 2025.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 907) Wójt Gminy Sorkwity zarządza, co następuje:
§ 1
Powołuję komisję przetargową dla przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy dokumentu pn.: Strategia Rozwoju Gminy Sorkwity na lata 2014 – 2025 w składzie:

1.Małgorzata Rzekanowska - przewodnicząca komisji
2.Maria Rolczyńska- sekretarz komisji
3.Anna Łuciuk - członek komisji
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2014-03-17 12:40:03
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data udostępnienia informacji: 2014-03-17 12:40:06
Wprowadził informację do BIP: CR Marcin Nosek Artykuł był wyświetlony: 2404
Osoba, która zmieniła informację: CR Marcin Nosek Data aktualizacji informacji: 2014-03-17 12:40:06
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-02-10 12:38:32

Zarządzenie Nr 4/2014 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Sorkwity z dnia 7 lutego 2014r w sprawie : powołania zakładowej komisji inwentaryzacyjnej .

 

§ 1.
Powołuję zakładową komisję inwentaryzacyjną w celu przeprowadzenia spisu z natury majątku jednostek OSP(Sorkwity, Rybno, Warpuny, Gizewo ), na terenie gminy Sorkwity wg stanu na dzień 31 stycznia 2014r. w następującym składzie :
1.Beata Bakuła - przewodnicząca komisji
2.Roman Ciechanowicz - członek komisji

2.Przewodnicząca zakładowej komisji inwentaryzacyjnej ustali termin przeprowadzenia spisu , z tym że spis powinien rozpocząć się nie później niż 10.02.2014r. , a zakończyć nie później niż do 28.02.2014r.
3.Przewodnicząca komisji pobierze w sekretariacie Urzędu Gminy druki kolejno ponumerowane za pokwitowaniem do rozliczenia po zakończeniu spisu.
4.Przewodnicząca zakładowej komisji inwentaryzacyjnej przekaże formularze spisowe skarbnikowi celem ustalenia różnic inwentaryzacyjnych.
5.Skarbnik gminy opracuje wyniki spisu i przedstawi zakładowej komisji inwentaryzacyjnej celem wyjaśnienia powstania ewentualnych różnic.
6.Przewodnicząca zakładowej komisji inwentaryzacyjnej przedstawi Wójtowi gminy Sorkwity do 15.03.2014r . wnioski w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Łuciuk Data wytworzenia informacji: 2014-02-10 12:38:32
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Łuciuk Data udostępnienia informacji: 2014-02-10 12:38:36
Wprowadził informację do BIP: CR Marcin Nosek Artykuł był wyświetlony: 2332
Osoba, która zmieniła informację: CR Marcin Nosek Data aktualizacji informacji: 2014-02-10 12:38:36
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-02-10 12:41:30

Zarządzenie Nr 3/2014 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Sorkwity z dnia 06 lutego 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2014 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 03 lutego 2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji akt znajdujących się na stanowisku ds. Działalności Gospodarczej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Sorkwity.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013r. Dz. U. poz. 594 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
W zarządzeniu Nr 2/2014 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 03 lutego 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji akt znajdujących się na stanowisku ds. Działalności Gospodarczej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Sorkwity przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:
1. Irena Karczewska - przewodnicząca
2. Lidia Świder - członek
3. Magdalena Krawczyk - członek

w terminie od dnia 04.02.2014r. do dnia 14.02.2014r.”

2.§ 4.2 otrzymuje brzmienie:
„Zakończony protokół inwentaryzacyjny, przewodnicząca komisji przekaże Wójtowi Gminy Sorkwity w terminie 3 dni od dnia zakończenia inwentaryzacji”.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2014-02-10 12:41:30
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data udostępnienia informacji: 2014-02-10 12:41:40
Wprowadził informację do BIP: CR Marcin Nosek Artykuł był wyświetlony: 2677
Osoba, która zmieniła informację: CR Marcin Nosek Data aktualizacji informacji: 2014-02-10 12:41:41
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-02-06 17:08:19

Zarządzenie Nr 2/2014 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Sorkwity z dnia 03 lutego 2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji akt znajdujących się na stanowisku ds. Działalności Gospodarczej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Sorkwity.

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2014-02-06 17:08:19
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data udostępnienia informacji: 2014-02-06 17:09:11
Wprowadził informację do BIP: CR Marcin Nosek Artykuł był wyświetlony: 1651
Osoba, która zmieniła informację: CR Marcin Nosek Data aktualizacji informacji: 2014-02-06 17:09:11
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »