czarnobiały0+1+2
 Strona główna  O Biuletynie  Instrukcja korzystania z BIP  Strona promocyjna Gminy  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-03-23 08:03:44

Zarządzenie nr 7 / 2015 r Kierownika Urzędu- Wójta Gminy Sorkwity z dnia 19 marca 2015 r

 

Zarządzenie nr 7 / 2015 r
Kierownika Urzędu- Wójta Gminy Sorkwity
z dnia 19 marca 2015 r

w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. księgowości budżetowej w referacie Planowania i Finansów Urzędu Gminy Sorkwity

Na podstawie rozdziału V pkt.3 ppkt 3.7 będącego załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 51/2005 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 24.10.2005r. ze zm. : w sprawie ustalenia procedury rekrutacji pracowników do Urzędu Gminy w Sorkwitach

zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję komisję do rozpatrzenia złożonych ofert na stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. księgowości budżetowej w referacie Planowania i Finansów w Urzędzie Gminy Sorkwity w następującym składzie:

1. Józef Maciejewski- Przewodniczący
1. Małgorzata Rzekanowska– Sekretarz
2. Magdalena Krawczyk- członek
3. Irena Karczewska – Członek

§ 2.

Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z rekrutacją na w/w stanowisko.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2015-03-23 08:03:44
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data udostępnienia informacji: 2015-03-23 08:08:50
Wprowadził informację do BIP: Rafał Januszkiewicz Artykuł był wyświetlony: 273
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Januszkiewicz Data aktualizacji informacji: 2015-03-23 08:08:50
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:51:55

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Sorkwity z dnia 04 marca 2015 r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015
Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Sorkwity
z dnia 04 marca 2015 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
młodszego referenta ds. księgowości budżetowej
w referacie Planowania i Finansów
w Urzędzie Gminy Sorkwity

Na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.1202) oraz załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2005 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 21 października 2005r. w sprawie ustalania procedury rekrutacji pracowników do Urzędu Gminy w Sorkwitach, zarządzam, co następuje:
§ 1

1.Ogłaszam otwarty nabór na kandydata na wolne stanowisko młodszego referenta ds. księgowości budżetowej w referacie Planowania i Finansów w Urzędzie Gminy Sorkwity.
2.Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2

Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w § 1 ust. 2 podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2015-03-05 12:51:55
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data udostępnienia informacji: 2015-03-05 12:52:26
Wprowadził informację do BIP: Rafał Januszkiewicz Artykuł był wyświetlony: 857
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Januszkiewicz Data aktualizacji informacji: 2015-03-05 12:52:26
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:31:54

Zarządzenie Nr 5 /2015 Kierownika Urzędu – Wójta Gminy Sorkwity z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Sorkwity.

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zm.) w związku z art.6 ust.1 i art.8 pkt 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz.U 2000 r. Nr 26,poz.306 ze zm.), art.31 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz.U z 2012, Nr 72, poz. 406) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 31 października 2012r.. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury ( Dz. U 2012 r, poz. 1105)

Zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się maksymalne wynagrodzenie miesięczne i dodatek funkcyjny kierowników jednostek

organizacyjnych Gminy Sorkwity:

1.Dyrektora Zakładu Obsługi Szkół w Sorkwitach
2.Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach
3.Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach

§ 2

Maksymalne kwoty miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Sorkwity określa poniższa tabela:

Lp

Stanowisko

Maksymalna kwota wynagrodzenia zasadniczego

Maksymalna kwota dodatku funkcyjnego

1.

Dyrektor/Kierownik

4.900,00 zł

1.700,00 zł§ 3

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Sorkwity nr 60/2011 z dnia 25 lipca 2011 r..

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2015-02-09 13:31:54
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data udostępnienia informacji: 2015-02-09 13:42:01
Wprowadził informację do BIP: Rafał Januszkiewicz Artykuł był wyświetlony: 789
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Januszkiewicz Data aktualizacji informacji: 2015-02-09 13:42:01
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:41:34

Zarządzenie Nr 4/2015 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Sorkwity z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Programu szkolenia obronnego Urzędu Gminy Sorkwity na lata 2015-2017.

 

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 461 ze zm.), § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr 16 poz. 152), zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania „Programu szkolenia obronnego Urzędu Gminy Sorkwity na lata 2015-2017”.

§ 2. Programu szkolenia obronnego Urzędu Gminy Sorkwity na lata 2015-2017 podlega bieżącej aktualizacji, nie rzadziej niż co 2 lata.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2015-02-03 09:41:34
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data udostępnienia informacji: 2015-02-03 09:43:13
Wprowadził informację do BIP: Rafał Januszkiewicz Artykuł był wyświetlony: 1080
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Januszkiewicz Data aktualizacji informacji: 2015-02-03 09:43:13
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-01-28 10:18:12

Zarządzenie Nr 3/ 2015 Kierownika Urzędu – Wójta Gminy Sorkwity z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zmiany realizacji zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sorkwity

 

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 21/2012 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie realizacji zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sorkwity wprowadza się następujące zmiany:

1.W § 1 dodaje się ustęp 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Wprowadza się do użytku służbowego Procedury alarmowe stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.

4. Wprowadza się do użytku służbowego Sprawozdanie roczne stanu systemu ochrony danych osobowych stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2015-01-28 10:18:12
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data udostępnienia informacji: 2015-01-28 10:22:41
Wprowadził informację do BIP: Rafał Januszkiewicz Artykuł był wyświetlony: 797
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Januszkiewicz Data aktualizacji informacji: 2015-01-28 10:22:41
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-01-19 08:34:05

Zarządzenie Nr 1/2015 Kierownika Urzędu – Wójta Gminy Sorkwity z dnia 05 stycznia 2015r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Sorkwity

 

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

1.Wyznaczam Panią Małgorzatę Rzekanowską na Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w Urzędzie Gminy Sorkwity. Zakres działania ABI stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.Wyznaczam Pana Rafała Januszkiewicz na Administratora Systemów Informatycznych (ASI) w Urzędzie Gminy Sorkwity. Zakres działania ASI stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzeniu Nr 24/2013 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Sorkwity.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2015-01-19 08:34:05
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data udostępnienia informacji: 2015-01-19 08:43:36
Wprowadził informację do BIP: Rafał Januszkiewicz Artykuł był wyświetlony: 871
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Januszkiewicz Data aktualizacji informacji: 2015-01-19 08:44:43
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-12-15 17:01:13

ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Sorkwity z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na kandydata na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Urzędzie Gminy Sorkwity.

 

Na podstawie art. 11 ust.1 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2005 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 21 października 2005r. w sprawie ustalania procedury rekrutacji pracowników do Urzędu Gminy w Sorkwitach zmienionego zarządzeniem Nr 9/2013 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zmiany procedury rekrutacji pracowników Urzędu Gminy Sorkwity, zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Ogłaszam otwarty nabór na kandydata na wolne stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy Sorkwity.
2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w § 1 ust. 2 podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2014-12-15 17:01:13
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data udostępnienia informacji: 2014-12-15 17:01:49
Wprowadził informację do BIP: CR Marcin Nosek Artykuł był wyświetlony: 1409
Osoba, która zmieniła informację: CR Marcin Nosek Data aktualizacji informacji: 2014-12-15 17:01:49
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-07-31 16:40:24

Zarządzenie Nr 12/2014 Kierownika Urzędu -Wójta Gminy Sorkwity z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sorkwity.

 

Na podstawie: art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje
§1
Nadaje się Urzędowi Gminy Sorkwity Regulamin Organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§2
Traci moc Zarządzenie Nr 57A/2008 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 30 września 2008r. w sprawie nadania Urzędowi Gminy Sorkwity regulaminu organizacyjnego zmienionego kolejno zarządzeniem Nr 76/2011 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sorkwity, zarządzeniem Nr 3/2013 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sorkwity oraz zarządzeniem Nr 12/2013 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sorkwity.
§3
Zarządzenia wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2014r.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2014-07-31 16:40:24
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data udostępnienia informacji: 2014-07-31 16:40:33
Wprowadził informację do BIP: CR Marcin Nosek Artykuł był wyświetlony: 3959
Osoba, która zmieniła informację: CR Marcin Nosek Data aktualizacji informacji: 2014-09-02 09:02:28
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-07-29 14:28:02

Zarządzenie nr 10 /2014 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Sorkwity z dnia 07 lipca 2014 w sprawie ustalenia regulaminu realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2014-07-29 14:28:02
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data udostępnienia informacji: 2014-07-29 14:28:08
Wprowadził informację do BIP: CR Marcin Nosek Artykuł był wyświetlony: 3711
Osoba, która zmieniła informację: CR Marcin Nosek Data aktualizacji informacji: 2014-07-29 14:29:09
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-03-24 10:48:29

Zarządzenie Nr 7/2014 Kierownika Urzędu -Wójta Gminy Sorkwity z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sorkwity.

 

Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), zarządzam, co następuje:
§ 1
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 73/2011 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sorkwity otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez wyłożenie do wglądu w sekretariacie Urzędu.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2014-03-24 10:48:29
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data udostępnienia informacji: 2014-03-24 10:53:48
Wprowadził informację do BIP: CR Marcin Nosek Artykuł był wyświetlony: 2927
Osoba, która zmieniła informację: CR Marcin Nosek Data aktualizacji informacji: 2014-03-24 10:53:48
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »