czarnobiały0+1+2
 Strona główna  O Biuletynie  Instrukcja korzystania z BIP  Strona promocyjna Gminy  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-05-20 21:40:57

Zarządzenie Nr 14/2015 Kierownika Urzędu – Wójta Gminy Sorkwity z dnia 13 maja 2015r.

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2015-05-20 21:40:57
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data udostępnienia informacji: 2015-05-20 21:41:44
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Rzekanowska Artykuł był wyświetlony: 875
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Rzekanowska Data aktualizacji informacji: 2015-05-20 21:41:44
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-04-27 12:17:48

ZARZĄDZENIE Nr 11/2015 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Sorkwity z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na kandydata na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Urzędzie Gminy Sorkwity.

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2015-04-27 12:17:48
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data udostępnienia informacji: 2015-04-27 12:18:25
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Rzekanowska Artykuł był wyświetlony: 1392
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Rzekanowska Data aktualizacji informacji: 2015-04-27 12:18:25
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-04-27 08:18:57

Zarządzenie nr 10 / 2015 r Kierownika Urzędu -Wójta Gminy Sorkwity z dnia 21 kwietnia 2015 r.

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Krawczyk Data wytworzenia informacji: 2015-04-27 08:18:57
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Krawczyk Data udostępnienia informacji: 2015-04-27 08:19:58
Wprowadził informację do BIP: Admin UG Sorkwity Artykuł był wyświetlony: 1006
Osoba, która zmieniła informację: Admin UG Sorkwity Data aktualizacji informacji: 2015-04-27 08:19:58
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-04-14 13:02:12

ZARZĄDZENIE Nr 9/2015 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Sorkwity z dnia 14 kwietnia 2015r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 9/2015
Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Sorkwity
z dnia 14 kwietnia 2015r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na kandydata na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Urzędzie Gminy Sorkwity.

Na podstawie art. 11 ust.1 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2005 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 21 października 2005r. w sprawie ustalania procedury rekrutacji pracowników do Urzędu Gminy w Sorkwitach zmienionego zarządzeniem Nr 9/2013 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zmiany procedury rekrutacji pracowników Urzędu Gminy Sorkwity, zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Ogłaszam otwarty nabór na kandydata na wolne stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy Sorkwity.
2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w § 1 ust. 2 podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2015-04-14 13:02:12
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data udostępnienia informacji: 2015-04-14 13:05:05
Wprowadził informację do BIP: Rafał Januszkiewicz Artykuł był wyświetlony: 986
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Januszkiewicz Data aktualizacji informacji: 2015-04-14 13:05:05
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-04-01 10:21:32

Zarządzenie Nr 8/2015 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Sorkwity z dnia 27 marca 2015r.

 

Zarządzenie Nr 8/2015
Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Sorkwity
z dnia 27 marca 2015r.
 
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania
wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015r. zmiany w przepisach ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych Dz. U. z 2010r., Nr 167, poz. 1131 ze zm) zarządzam, co następuje:
§ 1

1. Powołuję Komisję do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych zwanej dalej „Komisją”, w następującym składzie osobowym:
1) Beata Krystyna Ślęzak,
2) Magdalena Krawczyk,
3) Małgorzata Rzekanowska.
2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący wybrany na pierwszym posiedzeniu Komisji, spośród członków komisji w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
3. Przeprowadzenie procesu brakowania druków ścisłego zarachowania powinno nastąpić do dnia 30 kwietnia 2015r.
§ 2

1. Komisja w zakresie brakowania druków ścisłego zarachowania wykonuje następujące czynności:
1) dokonuje rozliczenia ilościowego niewykorzystanych do dnia 28 lutego 2015r. druków z wskazaniem numerów formularzy,
2) sporządza w dwóch egzemplarzach protokół zniszczenia niewykorzystanych druków ścisłego zarachowania,
3) dokonuje fizycznego zniszczenia niewykorzystanych druków ścisłego zarachowania.
2. Wzór protokołu zniszczenia druków ścisłego zarachowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Do protokołu dołącza się plik Excel zawierający wykaz wszystkich druków ścisłego zarachowania uporządkowany według numerów formularzy.
§ 3

Za prawidłowy i terminowy przebieg rozliczenia i brakowania druków ścisłego zarachowania odpowiedzialny jest Przewodniczący Komisji.
§ 4

Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac określonych w § 2 ust. 1 niniejszego zarządzenia.
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2015-04-01 10:21:32
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data udostępnienia informacji: 2015-04-01 10:22:32
Wprowadził informację do BIP: Rafał Januszkiewicz Artykuł był wyświetlony: 1063
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Januszkiewicz Data aktualizacji informacji: 2015-04-01 10:22:32
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-03-23 08:03:44

Zarządzenie nr 7 / 2015 r Kierownika Urzędu- Wójta Gminy Sorkwity z dnia 19 marca 2015 r

 

Zarządzenie nr 7 / 2015 r
Kierownika Urzędu- Wójta Gminy Sorkwity
z dnia 19 marca 2015 r

w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. księgowości budżetowej w referacie Planowania i Finansów Urzędu Gminy Sorkwity

Na podstawie rozdziału V pkt.3 ppkt 3.7 będącego załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 51/2005 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 24.10.2005r. ze zm. : w sprawie ustalenia procedury rekrutacji pracowników do Urzędu Gminy w Sorkwitach

zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję komisję do rozpatrzenia złożonych ofert na stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. księgowości budżetowej w referacie Planowania i Finansów w Urzędzie Gminy Sorkwity w następującym składzie:

1. Józef Maciejewski- Przewodniczący
1. Małgorzata Rzekanowska– Sekretarz
2. Magdalena Krawczyk- członek
3. Irena Karczewska – Członek

§ 2.

Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z rekrutacją na w/w stanowisko.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2015-03-23 08:03:44
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data udostępnienia informacji: 2015-03-23 08:08:50
Wprowadził informację do BIP: Rafał Januszkiewicz Artykuł był wyświetlony: 1454
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Januszkiewicz Data aktualizacji informacji: 2015-03-23 08:08:50
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:51:55

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Sorkwity z dnia 04 marca 2015 r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015
Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Sorkwity
z dnia 04 marca 2015 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
młodszego referenta ds. księgowości budżetowej
w referacie Planowania i Finansów
w Urzędzie Gminy Sorkwity

Na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.1202) oraz załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2005 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 21 października 2005r. w sprawie ustalania procedury rekrutacji pracowników do Urzędu Gminy w Sorkwitach, zarządzam, co następuje:
§ 1

1.Ogłaszam otwarty nabór na kandydata na wolne stanowisko młodszego referenta ds. księgowości budżetowej w referacie Planowania i Finansów w Urzędzie Gminy Sorkwity.
2.Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2

Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w § 1 ust. 2 podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2015-03-05 12:51:55
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data udostępnienia informacji: 2015-03-05 12:52:26
Wprowadził informację do BIP: Rafał Januszkiewicz Artykuł był wyświetlony: 1432
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Januszkiewicz Data aktualizacji informacji: 2015-03-05 12:52:26
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:31:54

Zarządzenie Nr 5 /2015 Kierownika Urzędu – Wójta Gminy Sorkwity z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Sorkwity.

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zm.) w związku z art.6 ust.1 i art.8 pkt 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz.U 2000 r. Nr 26,poz.306 ze zm.), art.31 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz.U z 2012, Nr 72, poz. 406) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 31 października 2012r.. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury ( Dz. U 2012 r, poz. 1105)

Zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się maksymalne wynagrodzenie miesięczne i dodatek funkcyjny kierowników jednostek

organizacyjnych Gminy Sorkwity:

1.Dyrektora Zakładu Obsługi Szkół w Sorkwitach
2.Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach
3.Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach

§ 2

Maksymalne kwoty miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Sorkwity określa poniższa tabela:

Lp

Stanowisko

Maksymalna kwota wynagrodzenia zasadniczego

Maksymalna kwota dodatku funkcyjnego

1.

Dyrektor/Kierownik

4.900,00 zł

1.700,00 zł§ 3

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Sorkwity nr 60/2011 z dnia 25 lipca 2011 r..

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2015-02-09 13:31:54
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data udostępnienia informacji: 2015-02-09 13:42:01
Wprowadził informację do BIP: Rafał Januszkiewicz Artykuł był wyświetlony: 1337
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Januszkiewicz Data aktualizacji informacji: 2015-02-09 13:42:01
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:41:34

Zarządzenie Nr 4/2015 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Sorkwity z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Programu szkolenia obronnego Urzędu Gminy Sorkwity na lata 2015-2017.

 

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 461 ze zm.), § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr 16 poz. 152), zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania „Programu szkolenia obronnego Urzędu Gminy Sorkwity na lata 2015-2017”.

§ 2. Programu szkolenia obronnego Urzędu Gminy Sorkwity na lata 2015-2017 podlega bieżącej aktualizacji, nie rzadziej niż co 2 lata.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2015-02-03 09:41:34
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data udostępnienia informacji: 2015-02-03 09:43:13
Wprowadził informację do BIP: Rafał Januszkiewicz Artykuł był wyświetlony: 1646
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Januszkiewicz Data aktualizacji informacji: 2015-02-03 09:43:13
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-01-28 10:18:12

Zarządzenie Nr 3/ 2015 Kierownika Urzędu – Wójta Gminy Sorkwity z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zmiany realizacji zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sorkwity

 

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 21/2012 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie realizacji zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sorkwity wprowadza się następujące zmiany:

1.W § 1 dodaje się ustęp 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Wprowadza się do użytku służbowego Procedury alarmowe stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.

4. Wprowadza się do użytku służbowego Sprawozdanie roczne stanu systemu ochrony danych osobowych stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 Podmiot udostępniający informację: sorkwity_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2015-01-28 10:18:12
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data udostępnienia informacji: 2015-01-28 10:22:41
Wprowadził informację do BIP: Rafał Januszkiewicz Artykuł był wyświetlony: 1351
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Januszkiewicz Data aktualizacji informacji: 2015-01-28 10:22:41
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »