czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-01-27 08:43:06

Ogłoszenie o przetargu

 

Ryn, dnia 2015-01-27

 

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGACH

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art.38, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zmianami/

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

ogłasza publiczne I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

1. nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Kronowo gm. Ryn, oznaczonej nr 419 o pow. 1,8039ha, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00029667/7.

   Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

   Działka znajduje się w obrębie gruntów rolnych i nieczynnej kopalni żwiru. W ewidencji gruntów nieruchomość opisana jest jako działka rolna. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.

   Cena wywoławcza wynosi 33.598,-zł /brutto/, wadium 3.360,-zł, minimalne postąpienie 340,-zł.

2. nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Mazurskiej w Rynie, oznaczonej nr 1/119 o pow. 0,0309ha, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00022643/4.

   Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn. Działka znajduje się w obrębie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowo-mieszkalnej. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako grunt rolny. Na działce rosną drzewa iglaste /świerki i sosna/, które ograniczają dostęp do drogi – ulicy Mazurskiej. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.

   Cena wywoławcza wynosi 16.622,-zł/brutto/, wadium 1.670,-zł, minimalne postąpienie 170,-zł.
3. nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Mazurskiej w Rynie, oznaczonej nr 1/120 o pow. 0,0207ha, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00022643/4.

   Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn. Działka znajduje się w obrębie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowo-mieszkalnej. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako grunt rolny. Na działce rośnie 1 drzewo liściaste. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.

   Cena wywoławcza wynosi 10.856,-zł/brutto/, wadium 1.100,-zł, minimalne postąpienie 110,-zł.

I przetarg odbędzie się w dniu 02 marca 2015 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej UMiG w Rynie, ul. Świerczewskiego 2 /parter/.

1) Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 26 lutego 2015 roku włącznie na konto UMiG Ryn Nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn lub do kasy Urzędu z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na koncie Urzędu w dniu 26 lutego 2015r.

2) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.                                                

3)Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.

4) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.

5) Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami/.

6) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu musi nastąpić do chwili zawarcia umowy notarialnej.

7) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

8) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn.24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/.                                    

9) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

10) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

11) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój Nr 34 tel. /87/ 429-39-64.

 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2015-01-27 08:43:06
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowlaska Data udostępnienia informacji: 2015-01-27 08:43:14
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 3002
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-01-27 08:47:15
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »