czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-11-19 08:04:25

Ogłoszenie o przetargu

 

Ryn, dnia 2014-11-19   

 

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art.38, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zmianami/

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

ogłasza publiczny I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Ławki gm. Ryn, oznaczonej nr 51/6 o pow. 0,1540ha, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00009850/1.Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie gruntów rolnych i gruntów rolnych porośniętych lasem. W ewidencji gruntów nieruchomość opisana jest jako działka rolna. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.

Cena wywoławcza wynosi 2.218,-zł, wadium 230,-zł, minimalne postąpienie 30,-zł.

I przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2015 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej UMiG w Rynie, ul. Świerczewskiego 2 /parter/.

1) Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 08 stycznia 2015 roku włącznie na konto UMiG Ryn Nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn lub do kasy Urzędu z podaniem numeru działki

    /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na koncie Urzędu w dniu 08 stycznia 2015r.

2) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.                                                

3)Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie

    poświadczonym podpisem.

4) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.

5) Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami/.

6) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu musi nastąpić do chwili zawarcia umowy notarialnej.

7) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

8) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn.24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/.                                    

9) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

10) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

11) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój Nr 34 tel. /87/ 429-39-64.

 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-11-19 08:04:25
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data udostępnienia informacji: 2014-11-19 08:04:30
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 825
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-11-19 08:20:53
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-11-07 07:25:50

Ogłoszenie o przetargu

 

Ryn, dnia 2014-11-07   

 

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art.38, art. 39 ust.2, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zmianami/

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

ogłasza publiczny IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej kotłowni osiedlowej i świetlicy o łącznej pow. użyt. 161,11m2, położonej przy ul. Świerczewskiego 49B w Rynie, oznaczonej jako działka

 nr 397/2 o pow. 368m2, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Przy budynku kotłowni znajduje się komin o wysokości ~ 15m.W budynku kotłowni znajduje się przyłącze energetyczne do garaży i oświetlenia ulicznego. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn. Nieruchomość znajduje się w obrębie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.

Cena wywoławcza wynosi 23.500,-zł, wadium 2.350,-zł, minimalne postąpienie 240,-zł. 

IV przetarg odbędzie się w dniu 08 grudnia 2014 roku o godz. 1100  w sali konferencyjnej UMiG w Rynie, ul. Świerczewskiego 2 /parter/.

I przetarg, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się w dniu 12 maja 2014r. II przetarg, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się w dniu 30 czerwca 2014r. ,III przetarg, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się w dniu 06 października 2014r.

1) Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 04 grudnia 2014 roku  na rachunek UMiG Ryn Nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn lub do kasy Urzędu /dowód wpłaty przedłożyć na

    przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na koncie Urzędu w dniu 04 grudnia 2014r.

2) Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie

    poświadczonym podpisem.                 

3) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.

4) Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami/.

5) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczetceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.

6) Ostateczny termin wpłaty ceny sprzedaży ustalonej na przetargu musi nastąpić do chwili zawarcia umowy notarialnej.

7) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

8) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn.24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/.                                      

9)   Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

10) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.

11) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 34 tel. /87/ 429-39-64.

                                                                     

 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-11-07 07:25:50
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data udostępnienia informacji: 2014-11-07 07:25:56
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 2845
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-11-07 07:26:56
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »