czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-01-27 08:45:17

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

 

 

na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:

  1. działka o pow. 0,0200ha/ kl. gruntu R IVb/, położona w obrębie m. Ryn, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 7/19, opisanej w księdze wieczystej nr 16915.

             Cel dzierżawy – rolna. Okres dzierżawy – 3 lata.

             Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 0,03zł/m2.    

1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 27 stycznia 2015r. do 17 lutego 2015r.

2) Działka wymieniona w wykazie przeznaczona jest do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. 

3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn /www.bip.miastoryn.pl/ w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.

 
 
Ryn, dnia 2015-01-27 
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2015-01-27 08:45:17
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowlaska Data udostępnienia informacji: 2015-01-27 08:45:21
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 450
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-01-27 08:48:51
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-01-27 08:43:06

Ogłoszenie o przetargu

 

Ryn, dnia 2015-01-27

 

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGACH

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art.38, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zmianami/

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

ogłasza publiczne I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

1. nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Kronowo gm. Ryn, oznaczonej nr 419 o pow. 1,8039ha, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00029667/7.

   Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

   Działka znajduje się w obrębie gruntów rolnych i nieczynnej kopalni żwiru. W ewidencji gruntów nieruchomość opisana jest jako działka rolna. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.

   Cena wywoławcza wynosi 33.598,-zł /brutto/, wadium 3.360,-zł, minimalne postąpienie 340,-zł.

2. nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Mazurskiej w Rynie, oznaczonej nr 1/119 o pow. 0,0309ha, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00022643/4.

   Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn. Działka znajduje się w obrębie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowo-mieszkalnej. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako grunt rolny. Na działce rosną drzewa iglaste /świerki i sosna/, które ograniczają dostęp do drogi – ulicy Mazurskiej. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.

   Cena wywoławcza wynosi 16.622,-zł/brutto/, wadium 1.670,-zł, minimalne postąpienie 170,-zł.
3. nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Mazurskiej w Rynie, oznaczonej nr 1/120 o pow. 0,0207ha, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00022643/4.

   Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn. Działka znajduje się w obrębie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowo-mieszkalnej. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako grunt rolny. Na działce rośnie 1 drzewo liściaste. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.

   Cena wywoławcza wynosi 10.856,-zł/brutto/, wadium 1.100,-zł, minimalne postąpienie 110,-zł.

I przetarg odbędzie się w dniu 02 marca 2015 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej UMiG w Rynie, ul. Świerczewskiego 2 /parter/.

1) Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 26 lutego 2015 roku włącznie na konto UMiG Ryn Nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn lub do kasy Urzędu z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na koncie Urzędu w dniu 26 lutego 2015r.

2) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.                                                

3)Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.

4) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.

5) Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami/.

6) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu musi nastąpić do chwili zawarcia umowy notarialnej.

7) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

8) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn.24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/.                                    

9) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

10) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

11) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój Nr 34 tel. /87/ 429-39-64.

 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2015-01-27 08:43:06
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowlaska Data udostępnienia informacji: 2015-01-27 08:43:14
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 451
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-01-27 08:47:15
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-01-26 09:03:02

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

 

na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:

  1. działka gruntu o pow. 36m² /po 2 garażami po 18m2/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 1/153, położona przy ul. Mazurskiej w Rynie /za stacją trafo/, opisana w księdze wieczystej nr 22643. Cel dzierżawy – pod garażami typu „blaszak”. 

      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m² + 23% podatku VAT.

       Okres dzierżawy – 3 lata.
  1. działka gruntu o pow.117m² /pod budynkiem gospodarczym na opał/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 153/4, położona przy ul. Świerczewskiego w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – składowe.

      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,70zł/m² + 23% VAT.

       Okres dzierżawy – 3 lata.
  1. działka gruntu o pow. 15,10m2 /pod garażem/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 76/9 /za budynkiem nr 6/, położona przy ul. K. Wallenroda w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.

Cel dzierżawy – pod garażem.

Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m2 +23% VAT.

Okres dzierżawy – 3 lata.

  1. działka gruntu o pow. 700m² / kl. R IIIb/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 211, położona przy ul. Świerczewskiego w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Cel dzierżawy – działka ogrodowa. 

      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m².

      Okres dzierżawy – 3 lata.  
  1. działka gruntu o pow. 645m² /kl. R IIIb/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 211, położona przy ul. Świerczewskiego w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Cel dzierżawy – działka ogrodowa. 

      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m².

      Okres dzierżawy – 3 lata.

1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 23 stycznia 2015r. do 13 lutego 2015r.

2) Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym /pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy/.

3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.

 
 
Ryn, dnia 2015-01-23
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2015-01-26 09:03:02
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowlaska Data udostępnienia informacji: 2015-01-26 09:03:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 557
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-01-26 09:11:05
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-01-12 09:11:09

Ogłoszenie o przetargu

 

Ryn, dnia 2015-01-12   

 

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art.38, art. 39 ust.2, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zmianami/

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

ogłasza publiczny IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Mazurskiej w Rynie, oznaczonej nr 1/190 o pow. 2,0459ha, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00016917/1. Działka znajduje się nad jeziorem Ryńskim. Nieruchomość zgodnie z decyzją nr 59/08 o warunkach zabudowy z dnia 03.10.2008r. przeznaczona jest pod budowę Ryńskiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Na działce znajdują się słupy z napowietrzną linią energetyczną. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.

Cena wywoławcza wynosi 1.200.000,-zł /netto/, wadium 120.000,-zł, minimalne postąpienie 12.000,-zł.

Do ceny ustalonej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. IV przetarg odbędzie się w dniu 16 marca 2015 roku o godz. 1100 wsali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rynie, ul. Świerczewskiego 2 /parter/.

I przetarg, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się w dniu 07 kwietnia 2014r., II przetarg, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się w dniu 30 czerwca 2014r., III przetarg, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się 20 października 2014r. 

1) Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 12 marca 2015 roku na konto UMiG Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na koncie Urzędu w dniu 12 marca 2015r.

2) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie  zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.

3) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.

4) Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.

5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn. 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/.

6) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.

8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.

10)Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój Nr 34 tel. /87/ 429-39-64.

 
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2015-01-12 09:11:09
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowlaska Data udostępnienia informacji: 2015-01-12 09:11:33
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 2002
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-01-12 09:27:45
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-01-12 09:06:38

Ogłoszenie o przetargu

 

Ryn, dnia 2015-01-12

 

O G Ł O S Z E N I E    O   P R Z E T A R G U

 

Na podstawie art.37 ust. 4, art.38, art.40 i art.41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz.518/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207,poz.2108 ze zmianami/

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki gruntu o pow. 300m², stanowiącej część nieruchomości oznaczonej nr 90/12, położonej przy ul. M. Kopernika w Rynie /za budynkiem gospodarczym posesji nr 31/, opisanej w KW nr OL1G/00016916/4.

Przeznaczenie – działka ogrodowa. Okres dzierżawy – 3 lata.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  18,-zł.

Wadium - 10,-zł. Minimalne postąpienie –10,-zł.

Dzierżawca ponadto będzie opłacał podatek od nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w kasie UMiG Ryn najpóźniej w dniu 12 lutego 2015r.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 lutego 2015 roku o godz. 1100 w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Świerczewskiego 2 /sala konferencyjna - parter/.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej.

Uchylenie się kandydata na dzierżawcę wyłonionego w drodze przetargu od zawarcia umowy dzierżawy w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, powoduje przepadek wadium na rzecz gminy Ryn.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w UMiG Ryn, pokój nr 34,

tel. /87/429-39-64. 

 
 
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2015-01-12 09:06:38
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowlaska Data udostępnienia informacji: 2015-01-12 09:11:33
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 2001
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2015-01-12 09:30:07
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »