czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-09-11 08:47:50

Ogłoszenie o przetargu

 

Ryn, dnia 2014-09-11   

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art.38, art. 39 ust. 1, art. 40  i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zmianami/

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

ogłasza publiczny II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o łącznej pow. 0,4896ha, w skład której wchodzi działka nr 36/1 o pow. 0,4596ha i działka nr 36/2 o pow. 0,03ha, położonej we wsi Krzyżany gm. Ryn, opisanej w księgach wieczystych nr OL1G/00008107/1 i nr OL1G/00042409/8. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działki znajdują się w obrębie zabudowy zagrodowej i gruntów rolnych. W ewidencji gruntów nieruchomość opisana jest jako działki rolne. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.

Cena wywoławcza wynosi 28.000,-złwadium 2.800,-zł,   minimalne postąpienie 280,-zł.

I przetarg, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się 11.08.2014r.

II przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2014 roku o godz. 1130 w sali konferencyjnej UMiG w Rynie, ul. Świerczewskiego 2 /parter/.

1) Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 16 października 2014 roku włącznie na konto UMiG Ryn Nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn lub do kasy Urzędu z podaniem numeru działki

    /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na koncie Urzędu w dniu 16 października 2014r.

2) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.                                                

3)Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie

    poświadczonym podpisem.

4) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego brejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.

5) Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami/.

6) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu musi nastąpić do chwili zawarcia umowy notarialnej.

7) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

8) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn.24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/.                                    

9) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

10) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

11) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój Nr 34 tel. /87/ 429-39-64.

 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-09-11 08:47:50
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data udostępnienia informacji: 2014-09-11 08:48:25
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 841
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-09-11 08:48:25
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-09-08 08:40:12

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2010r.Dz. U. Nr 102, poz.651 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:

1. działka gruntu o pow. 18m² /pod garażem blaszakiem/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 209/53, położona przy ul. Świerczewskiego w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Cel dzierżawy – garaż.

     Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/ m² +23% VAT.

      Okres dzierżawy – 3 lata.

2. działka gruntu o łącznej pow. 525m2 /2 działki ogrodowe o pow. 178m2 i 347m2/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 31/19, położona przy ul. H. Sawickiej w Rynie /za budynkiem nr 2/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.

    Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/.

    Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m2. Okres dzierżawy – 3 lata.

3. działka gruntu o pow. 15m² /pod garażem blaszakiem/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 1/153, położona przy ul. Mazurskiej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 22643. Cel dzierżawy – garaż.

     Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/ m² +23%VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.

4. działka gruntu o pow. 11m² /pod punktem skupu dziczyzny/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 198/32, położona na tyłach ulicy A. Nowickiego w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 19092.

     Cel dzierżawy – na cele usługowo-handlowe.

     Wysokość czynszu dzierżawnego miesięcznego 7,00zł/m2 + 23% podatku VAT.

     Okres dzierżawy – 3 lata.

5. działka gruntu o pow. 220m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 96/31, położona przy ul. Brzozowej w Rynie /za posesją nr 9/, opisana w księdze wieczystej nr 16917. Cel dzierżawy – poprawa zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

     Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,40zł/m2 + 23% podatku VAT.

Okres dzierżawy –3 lata.

6.   działka gruntu o pow. 20m² /pod garażem blaszakiem/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 76/9 /za budynkiem nr 6/, położona przy ul. K. Wallenroda w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 16916/4. Cel dzierżawy – garaż.

      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m² +23% podatku VAT.

      Okres dzierżawy – 3 lata.

7.   działka gruntu o pow. 20m2/działka ogrodowa/ ,stanowiącą część nieruchomości oznaczonej nr 76/9, położona przy ul. K. Wallenroda /za budynkiem nr 6/ w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 16916/4.

      Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/.

      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 0,06zł/m2. Okres dzierżawy – 3 lata.   

8. działka gruntu o pow. 128m² /za budynkiem gospodarczym posesji nr 6/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 64/8 , położona przy ul. A. Nowickiego w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.

      Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. 

      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.

1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 08 września 2014r. do 29 września 2014r.

2) Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy.

3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.

 
 
Ryn, dnia 2014-09-08
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-09-08 08:40:12
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data udostępnienia informacji: 2014-09-08 08:40:45
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 1319
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-09-08 08:40:45
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-09-08 08:36:37

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2010r.Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:

  1. działka rolna o pow. 0,1005ha /kl. gruntu R IVb/, oznaczona nr 33/3, położona w obrębie wsi Orło, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00026406/9.

Cel dzierżawy – rolny. Okres dzierżawy – 3 lata. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego - 0,03zł/m2.

  1. działka rolna o pow.0,0905ha / kl. gruntu RIVb-0,0189ha, Ps IV- 0,0716ha/, oznaczona nr 264, położona w obrębie wsi Orło, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00026406/9.

       Cel dzierżawy – rolny. Okres dzierżawy- 3 lata. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,03zł/m2.

1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 08 września 2014r. do 29 września 2014r.

2) Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy.

3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2014-09-08
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-09-08 08:36:37
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data udostępnienia informacji: 2014-09-08 08:40:45
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 1319
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-09-08 08:40:45
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-08-26 08:22:53

Ogłoszenie o przetargu

 

Ryn, dnia 2014-08-26     

                                           

O G Ł O S Z E N I E      O      P R Z E T A R G U

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz.651 ze zmianami/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zmianami/ 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

ogłasza publiczny I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o łącznej powierzchni 890m2, w skład której wchodzi działka nr 150/6 o pow. 831m2 i działka nr 123/15 o pow. 59m2, położonej przy ul. Świerczewskiego w Rynie, w bliskiej odległości od jeziora Ryńskiego, opisanej w księgach wieczystych nr OL1G/00016916/4 i nr OL1G/00032485/1. Nieruchomość zgodnie z decyzją nr 66/13 o warunkach zabudowy z dnia 25.02.2014r. przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.    

Cena wywoławcza wynosi 80.046,-zł/netto/,wadium 8.100,-zł,minimalne postąpienie 810,-zł.

Do ceny nieruchomości ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

I przetarg odbędzie się w dniu 06 października 2014 roku o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rynie, ul. Świerczewskiego 2 / parter/.

1) Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 02 października 2014 roku włącznie do kasy Urzędu lub na rachunek UMiG Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na koncie Urzędu w dniu 02 października 2014r.

2) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.

3) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.

4)Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.

5)Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

6) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia / ustawa z dn. 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/.

7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.

8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.

10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 34, tel. /87/ 429-39-64, e-mail: grunty@miastoryn.pl .  

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-08-26 08:22:53
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data udostępnienia informacji: 2014-08-26 08:23:08
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 2468
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-08-26 08:25:29
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-08-12 08:58:08

Ogłoszenie o przetargu

 

Ryn, dnia 2014-08-12   

 
 

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art.38, art. 39 ust.2, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zmianami/

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

ogłasza publiczny III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Mazurskiej w Rynie, oznaczonej nr 1/190 o pow. 2,0459ha, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00016917/1. Działka znajduje się nad jeziorem Ryńskim. Nieruchomość zgodnie z decyzją nr 59/08 o warunkach zabudowy z dnia 03.10.2008r. przeznaczona jest pod budowę Ryńskiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Na działce znajdują się słupy z napowietrzną linią energetyczną. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.

Cena wywoławcza wynosi 1.200.000,-zł /netto/, wadium 120.000,-zł, minimalne postąpienie 12.000,-zł.

Do ceny ustalonej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 III przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2014 roku o godz. 1100 wsali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rynie, ul. Świerczewskiego 2 /parter/.

I przetarg, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się w dniu 07 kwietnia 2014r., II przetarg, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się w dniu 30 czerwca 2014r.

1) Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 16 października 2014 roku na konto UMiG Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na koncie Urzędu w dniu 16 października 2014r.

2) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.

3) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.

4) Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.

5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn. 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/.

6) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.

8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.

10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój Nr 34 tel. /87/ 429-39-64.

 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-08-12 08:58:08
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data udostępnienia informacji: 2014-08-12 08:58:17
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 5240
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-08-12 08:59:39
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-08-12 08:53:32

Ogłoszenie o przetargu

 

Ryn, dnia 2014-08-12   

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art.38, art. 39 ust.2, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zmianami/

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

 

ogłasza publiczny III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej kotłowni osiedlowej i świetlicy o łącznej pow. użyt. 161,11m2, położonej przy ul. Świerczewskiego 49B w Rynie, oznaczonej jako działka nr 397/2 o pow. 368m2, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Przy budynku kotłowni znajduje się komin o wysokości ~ 15m.W budynku kotłowni znajduje się przyłącze energetyczne do garaży i oświetlenia ulicznego. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn. Nieruchomość znajduje się w obrębie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Przedmiotowa nieruchomość nie obciążona ciężarami i hipotekami.

Cena wywoławcza wynosi 25.000,-zł, wadium 2.500,-zł, minimalne postąpienie 250,-zł. 

III przetarg odbędzie się w dniu 06 października 2014 roku o godz. 1100  w sali konferencyjnej UMiG w Rynie, ul. Świerczewskiego 2 /parter/.

I przetarg, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się w dniu 12 maja 2014r. II przetarg, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się w dniu 30 czerwca 2014r.

1)Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 02 października 2014 roku  na rachunek UMiG Ryn Nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn lub do kasy Urzędu /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na koncie Urzędu w dniu 02 października 2014r.

2)Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.                 

3) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.

4)Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.

5) Ostateczny termin wpłaty ceny sprzedaży ustalonej na przetargu musi nastąpić do chwili zawarcia umowy notarialnej.

6) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

7) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn.24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/.                                     

8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.

10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 34 tel. /87/ 429-39-64.

 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-08-12 08:53:32
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data udostępnienia informacji: 2014-08-12 08:58:17
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 5331
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-08-12 09:00:01
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »