czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Wykazy / przetargi
 Drukuj informację

Publiczne przetargi ustne nieograniczone

Ogłoszono: 2009-09-02 07:48:37 przez Administrator Systemu

Ryn, dnia 2009-09-02

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 37 ust.1, art.38, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst z 2004r. Dz.U.Nr 261,poz.2603 ze zm., w tym z 2007r. Dz. U.Nr 173,poz. 1218/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zm./
BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
ogłasza publiczne p r z e t a r g i ustne nieograniczone na sprzedaż:
1.nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Sterławki Wielkie gm.Ryn, oznaczonej nr 91 o pow. 1,2763ha, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00024672/0. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego i opisana jest w ewidencji gruntów jako działka rolna. Działka znajduje się w obrębie gruntów rolnych i zabudowy zagrodowej. Cena wywoławcza wynosi 24.000,-zł, wadium 2.400,-zł, minimalne postąpienie 240,-zł.
2. nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej świetlicy wiejskiej o pow. użyt. 63,70m², położonej we wsi Szymonka gm. Ryn, oznaczonej nr 105/1 o pow. 0,0095ha, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00038773/9. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej.Cena wywoławcza wynosi 30.000,-zł, wadium 3.000,-zł, minimalne postąpienie 300,-zł.
3. nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,5354ha składającej się z działek nr 329/3 o pow. 0,1002ha i nr 329/2 o pow. 0,4352ha, położonej w obrębie geodezyjnym Wejdyki gm. Ryn, woj.warmińsko-mazurskie, opisanej w księdze wieczystej nr 35538. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działki znajdują się w obrębie gruntów rolnych i lasów, w odległości ok. 2km od wsi Wejdyki. Jest to teren byłego pola namiotowego. Nieruchomość w części porośnięta jest drzewami i znajduje się w niewielkiej odległości od jeziora Ryńskiego /oddzielona jest tylko drogą gruntową/. Cena wywoławcza wynosi 199.000,-zł, wadium 19.900,-zł, minimalne postąpienie 1.990,-zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2009 roku o godz. 11,00 w sali konferencyjnej UMiG w Rynie, ul. Świerczewskiego 2 / parter /.
UWAGI :
1.Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 08 października 2009 roku włącznie na konto UMiG Ryn Nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn lub do kasy Urzędu z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na koncie Urzędu w dniu 08 października 2009r.
2.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3.Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4.Ostateczny termin wpłaty ceny wylicytowanej na przetargu musi nastąpić do chwili zawarcia umowy notarialnej.
5.Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
6.Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia/ ustawa z dn.24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/.
7.Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie.
8.Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dn.11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz. U.Nr 64, poz. 592/ Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości wymienionych w poz.1.
9.Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
10.Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
11.Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój Nr 34 tel. /087/ 429-39-64.
 Podmiot udostępniający informację: ryn_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2009-09-02 07:48:25
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data udostępnienia informacji: 2009-09-02 07:48:37
Wprowadził informację do BIP: Administartor Systemu Artykuł był wyświetlony: 811
Osoba, która zmieniła informację: Administartor Systemu Data aktualizacji informacji: 2009-09-02 07:48:38
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »