czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  Urząd Marszałkowski  Powiatnidzicki.pl  Powiaty i gminy
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2008-10-09 10:40:42

Rada Powiatu

 

Rada Powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu w Nidzicy - Elżbieta Góralska
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Nidzicy - Paweł Bukowski

ul. Traugutta 23

13-100 Nidzica

I piętro, pokój nr 31

tel. 0-89 625 82 14
 
fax:    0-89 625-32-72


e-mail:     biurorady@powiatnidzicki.pl
rada-powiatu@powiatnidzicki.pl


Informacje dodatkowe:    Przewodniczący  Rady Powiatu w Nidzicy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek od godz. 1600 do godz. 1700

1. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu.
2. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
3. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich.
4. W skład rady powiatu wchodzi piętnastu radnych.

 

Kompetencje i tryb działania

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:

1/ stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2/ wybór i odwołanie zarządu oraz ustalenie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
3/ powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu,
4/ stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
5/ uchwalanie budżetu powiatu,
6/ rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
7/ podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
8/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
a/ zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile przepisy ustaw nie stanowią inaczej,
b/ emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c/ zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
e/ zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
f/ tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
g/ tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
h/ współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
i/ tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
8a/ Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia zadań publicznych jednostkom lokalnego samorządu terytorialnego i województwu warmińsko - mazurskiemu .
9/ określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciąga zobowiązania,
9a/ podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
9b/ uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony  bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
9c/ uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
9d/ dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego powiatu,
10/ podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
10a/ podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
11/ podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Wojtaszewska Data wytworzenia informacji: 2008-10-09 10:40:42
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Wojtaszewska Data udostępnienia informacji: 2008-10-09 10:40:46
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 6861
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data aktualizacji informacji: 2015-03-24 13:17:44
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »