czarnobiały0+1+2
 Strona główna Instrukcja korzystania z BIP O Biuletynie Powiaty i gminy Prawo miejscowe
 Zamówienia publiczne
 Drukuj informację

Tryb: oferta publiczna z Kodeksu Cywilnego

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w powiatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Giżyckiego w 2013 i 2014 roku

Status: rozstrzygnięty

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Giżycku

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: WO.272.1.2012

Termin składania ofert: 2012-12-20 12:00:00

Ogłoszono dnia 2012-11-29 przez Sławomir Maculewicz

Treść

 WO.272.1.2012

Ogłoszenie
z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie zamówienia na audyt wewnętrzny

Na podstawie art.701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16,poz. 93 ze zm.) w związku z art. 275 pkt 2 ustawy z dniem 27 sierpnia 2009r ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.157 ze zm.) wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w powiatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Giżyckiego w 2013 i 2014 roku.

 1. Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Giżycku , Al. 1-go Maja 14 , 11-500 Giżycko, tel.087 428 59 58 ,fax : 428 55 06 mail sekretarz @gizycko.starostwo.gov.pl
 2. Przedmiot zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 79.21.20.00 Usługa - przeprowadzenia audytu wewnętrznego według standardów określonych w dziale VI ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.157ze zm.)w zakresie:
  1. Przygotowania planu audytu w oparciu o analizę ryzyka i ustaloną metodologię zadania audytowego na 2014 rok do 30.11.2013r, na 2015 rok do 30.11.2014r
  2. przeprowadzenie 2 audytów wewnętrznych w wybranych dwóch powiatowych jednostkach organizacyjnych w 2013 roku i dwóch audytów w 2014 roku
  3. sporządzenie sprawozdań z wykonania planu audytu za 2013r do 15 grudnia 2013 roku i za 2014 rok do 15 grudnia 2014 roku
 3. Termin wykonania
  1. Terminy poszczególnych zadań w 2013 roku i w 2014 roku zostały określone w ustępie 2 Przedmiot zamówienia.
  2. Zaleca się przeprowadzenie i zakończenie pierwszego audytu w poszczególnych latach w pierwszej połowie roku.
  3. Zaleca się przeprowadzenie i zakończenie drugiego audytu w poszczególnych latach , najpóźniej w drugiej połowie danego roku.
  4. skompletowanie dokumentacji audytowej oraz sporządzenie sprawozdań z wykonania planu audytu do 15 grudnia odpowiednio 2013roku i 2014 roku.
 4. Opis warunków udziału :
  Do zamówienia może przystąpić Wykonawca (audytor), który posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzenia co najmniej 4 audytów w okresie ostatnich 3 lat( w latach 2010r,2011r,2012r.) w samorządowych jednostkach organizacyjnych)** i spełnia, odpowiednio, następujące warunki :
  1. Osoba fizyczna spełniająca warunki określone w art.286(*) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (uofp),
  2. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spełniająca warunki w art.286(*) uofp
  3. Spółka cywilna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo- akcyjna lub osoba prawna , która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego osoby spełniające warunki określone w art.286(*) uofp.
  Wykonawca, o którym mowa w ust.4 pkt 3(spółka) zobowiązany jest dysponować osobą(ami) – audytorem(mi), który(rzy)w okresie ostatnich 3 lat( w latach 2010r,2011r,2012r.) przeprowadził- każdy z nich z osobna - co najmniej 4 audyty w samorządowych jednostkach organizacyjnych i który(rzy) będzie(ą) wykonywać niniejsze zamówienie
 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów do dostarczenia przez Wykonawcę:
  1. Formularz ofertowy – Druk nr 1 .
  2. Oświadczenie Wykonawcy(audytora wewnętrznego) o spełnianiu warunków z art. 286 uofp w zakresie posiadanego obywatelstwa, zdolności do czynności prawnych, niekaralności , wyższego wykształcenia , posiadanych kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
  3. Przedłożenie dokumentu(ów) potwierdzającego posiadane uprawnienia kwalifikacyjne do przeprowadzenia audytu ( certyfikat, uprawnienia …).
  4. Przedłożenie oświadczenia (audytor)– Druk nr 3 o wykonanych w okresie ostatnich 3 lat tj w latach 2010 r, 2011 r, 2012r co najmniej 4 audytów w samorządowych jednostkach organizacyjnych na potwierdzenie posiadania doświadczenia w zakresie audytowania . Jeżeli ofertę składa Wykonawca(spółka) , o którym mowa w ust.4 pkt 3 niniejszego ogłoszenia zobowiązany jest wskazać na potwierdzenie niniejszego warunku audytora lub audytorów, którzy będą wykonywać zamówienie i spełniają wskazany warunek każdy z osobna i złożą stosowne oświadczenie .
  5. Podmioty, o których mowa w ust.4 pkt 2 i w ust.4 pkt 3 niniejszego ogłoszenia przedkładają, odpowiednio, aktualny wyciąg z KRS lub CEiDG wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
  6. Zaakceptowanie warunków umowy Druk nr 2) ,poprzez złożenie oświadczenia na formularzu ofertowym o jej akceptacji.
  Wymagane dokumenty w zakresie pkt 3,5 mogą być złożone w formie kserokopii i potwierdzone za zgodność przez osobę uprawnioną.
 6. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto i odpowiadająca wszystkim warunkom postawionym przez zamawiającego w tym postępowaniu.
 7. Termin i miejsce składania ofert: do 20 grudnia 2012r (czwartek) do godziny 12.00 ,w Starostwie Powiatowym w Giżycku , Al. 1-go Maja 14 , 11-500 Giżycko, sekretariat pokój nr 13 lub przesłanie pocztą na wskazany adres.
 8. Termin i miejsce otwarcia ofert : 20 grudnia 2012r (czwartek) godzina 12.15, Starostwo Powiatowe w Giżycku , Al. 1-go Maja 14 , 11-500 Giżycko, pokój 208 .
 9. Warunki finansowania : Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.
 10. Warunki rozpatrzenia oferty: warunkiem rozpatrzenia oferty będzie :
  1. złożenie oferty w terminie i miejscu wskazanym w ofercie,
  2. zaoferowanie wykonania zamówienia spełniającego wymogi niniejszego postępowania,
  3. złożenie wszystkich wymaganych , kompletnych dokumentów podpisanych przez upoważnioną osobę .
 11. Opis przygotowania ofert: Formularz ofertowy i oświadczenia powinny być podpisane przez uprawnione osoby. Kserokopie przedkładanych dokumentów potwierdza za zgodność osoba uprawniona do składania oświadczeń woli (upoważniona-pełnomocnik przedkłada pełnomocnictwo). Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć na wskazany adres Starostwa Powiatowego w Giżycku i opisać „zamówienie na audyt wewnętrzny”.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy - DRUK nr 1
 2. Projekt umowy - DRUK nr 2
 3. Informacja z wykonanych audytów- DRUK nr 3


(*)art. 286.

 1. Audytorem wewnętrznym może być osoba, która:
  1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  3. nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. posiada wyższe wykształcenie;
  5. posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
   1. jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
   2. złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
   3. uprawnienia biegłego rewidenta, lub
   4. dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
 2. Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:
  1. przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
  2. realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.11));
  3. nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1315, Nr 225, poz. 1502 i Nr 227, poz. 1505).

(**) Przez samorządowe jednostki organizacyjne należy rozumieć gminne, powiatowe wojewódzkie jednostki organizacyjne

Starosta Giżycki
Mirosław Dariusz Drzażdżewski

Załączniki

Jawne

Wynik

komplet dokumentów (ogłoszenie, SIWZ, druki)

Pytania i odpowiedzi

 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2012-11-29 13:33:06
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gudel Data udostępnienia informacji: 2012-11-29 13:37:31
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Artykuł był wyświetlony: 667
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data aktualizacji informacji: 2012-12-28 12:12:50
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »