czarnobiały0+1+2
 Strona główna Instrukcja korzystania z BIP O Biuletynie Powiaty i gminy Prawo miejscowe
 Drukuj informację

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2009-03-06 14:32:03 przez Katarzyna Maciejczuk

Rejestracja pojazdów; wydawanie zaświadczenia o posiadaniu pojazdu; wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych; wydawanie tablic tymczasowych; wycofanie pojazdu z ruchu; czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Termin załatwienia

Decyzja administracyjna dotycząca rejestracji pojazdu, rozstrzygająca co do istoty sprawę, wydawana jest bez zbędnej zwłoki, od ręki.
Rozstrzygnięcie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, następuje w ciągu 1 miesiąca, natomiast sprawy szczególnie skomplikowanej – o 14 dni dłużej.
Każda zmiana terminu załatwienia sprawy z ważnych powodów, wymaga poinformowania strony i określenia przybliżonego terminu jej załatwienia.

Miejsce załatwienia

Wydział Komunikacji (pokój 4A - niski parter) w Starostwie Powiatowym w Giżycku; Al. 1 Maja 14; 11-500 Giżycko

Telefon kontaktowy

087 428 59 58 wew. 50

Adres e-mail

komunikacja@gizycko.starostwo.gov.pl

Miejsce odbioru

Wydział Komunikacji (pokój 4A - niski parter) w Starostwie Powiatowym w Giżycku; Al. 1 Maja 14; 11-500 Giżycko

Wymagane Dokumenty

REJESTRACJA POJAZDÓW:

 1. Wniosek o zarejestrowanie pojazdu (do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki");
 2. Oryginał dowodu własności;
 3. Ostatni dowód rejestracyjny (jeżeli pojazd był rejestrowany);
 4. Dowód osobisty właściciela;
 5. Opłata za tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny (szczegóły - tabela "Opłaty")
ZAŚWIADCZENIE O POSIADANIU POJAZDU:
 1. Podanie;
 2. Opłata skarbowa
 WYDAWANIE WTÓRNIKÓW DOWODÓW REJESTRACYJNYCH:
 1. Wniosek (do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki");
 2. Dowód osobisty;
 3. Zaświadczenie z badania technicznego pojazdu;
 4. Opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego (szczegóły - tabela "Opłaty")
WYDAWANIE TABLIC TYMCZASOWYCH:
 1. Wniosek (do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki");
 2. Dowód osobisty;
 3. Opłata za tablice i pozwolenie czasowe (szczegóły - tabela "Opłaty")
WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU:
 1. Wniosek (do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki");
 2. Zdanie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych;
 3. Zaświadczenie o przekazaniu pojazdu na złom;
 4. trawała zaupełna likwidacja pojazdu (zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy)
CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU (SAMOCHODY, PRZYCZEPY, NACZEPY POWYŻEJ 3.5 TONY ORAZ AUTOBUSY) MAKS. NA 8 MIESIĘCY:
 1. Wniosek (do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki");
 2. Zdanie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych

Czas realizacji

Dowód rejestracyjny drukowany jest w PWPW, w związku z powyższym wyżej wymieniony dokument wydawany jest w ciągu 30 dni od dnia rejestracji;
interesant otrzymuje pozwolenie czasowe ważne na 30 dni.

Opłaty

Opłaty – obowiązuje od dnia 16 lutego 2010 r.

OPŁATY KOMUNIKACYJNE
Nr konta: 62 9343 0005 0013 0101 2000 0010

OPŁATY EWIDENCYJNE
     Nr konta:  49 9343 0005 0013 0101 2000 0050

 dowód rejestracyjny

54,00

 dowód rejestracyjny

0,50

 komplet znaków legalizacyjnych

12,50

 zalegalizowane tablice rejestracyjne

 

 nalepka kontrolna na szybę pojazdu

18,50

 nalepka kontrolna na szybę pojazdu

0,50

 pozwolenie czasowe – rejestracja z urzędu

13,50

 pozwolenie czasowe

0,50

pozwolenie czasowe – rejestracja na wniosek

18,50

 pozwolenie czasowe

0,50

 komplet nalepek na tablice tymczasowe

12,50

 

 

za wydanie tablic rejestracyjnych pobiera się następujące opłaty:

 

 

0,50 

 • samochodowych

 80,00

 

 

 •  motocyklowych

 40,00

 

 

 •   motorowerowych

 30,00

 

 

 • W przypadku trójkołowego motocykla i pojazdu samochodowego
  posiadającego homologację według wymagań dla kategorii L
  5
  oraz trójkołowego motoroweru i pojazdu samochodowego posiadającego homologację według wymagań dla kategorii L
  2, określonych
  w przepisach o homologacji pojazdów, tablice umieszcza się również
  z przodu, jeżeli posiadają specjalne miejsce do jej umieszczenia.

Opłata dwukrotnie zwiększona

(odpowiednio 160,80,60)

 

 

 •  indywidualnych

 1.000,00

 

 

 •  do przyczep

 40,00

 

 

 karta pojazdu

75,00

 karta pojazdu

0,50

 wtórnik karty pojazdu

75,00

 

 

 

OPŁATY KOMUNIKACYJNE:
 • Opłaty komunikacyjne gotówkowe przyjmowane są w kasie - pokój nr 8
 • Opłaty komunikacyjne bezgotówkowe przyjmowane są w Wydziale Komunikacji kartą płatniczą (pobierana jest opłata manipulacyjna 2 zł)
 • Wpłata na konto za pośrednictwem INFO CAR  (pobierana jest opłata manipulacyjna 2 zł) - http://www.info-car.pl/
 • Wpłata na konto:
  Nazwa odbiorcy: Starostwo Powiatowe; Al. 1 Maja 14; 11-500 Giżycko; Nr konta:  62 9343 0005 0013 0101 2000 0010
  UWAGA!: przed przekazaniem pieniędzy na konto Starostwa proszę o potwierdzenie prawidłowości wpłaty z pracownikiem Wydziału Komunikacji telefonicznie lub na adres komunikacja@gizycko.starostwo.gov.pl

OPŁATY EWIDENCYJNE:

 • Opłaty ewidencyjne gotówkowe przyjmowane są w kasie - pokój nr 8.
 • Opłaty ewidencyjne bezgotówkowe przyjmowane są w Wydziale Komunikacji kartą płatniczą (pobierana jest opłata manipulacyjna 2 zł)
 • Wpłata na konto za pośrednictwem INFO CAR  (pobierana jest opłata manipulacyjna 2 zł) - http://www.info-car.pl/
 • Wpłata na konto:
  Nazwa odbiorcy: Starostwo Powiatowe; Al. 1 Maja 14; 11-500 Giżycko; Nr konta: 49 9343 0005 0013 0101 2000 0050 ze szczegółowym dopiskiem tytułu wpłaty
  UWAGA!: przed przekazaniem pieniędzy na konto Starostwa proszę o potwierdzenie prawidłowości wpłaty z pracownikiem Wydziału Komunikacji telefonicznie lub na adres komunikacja@gizycko.starostwo.gov.pl
 
INNE OPŁATY:
 • OPŁATA SKARBOWA pobierana jest za wydanie zaświadczenia o posiadaniu pojazdu: 17,00 zł.
  Wpłata gotówkowa w kasie Urzędu Miejskiego pok. 101
  Wpłata na konto:
  Nazwa odbiorcy: Urząd Miejski w Giżycku, 11-500 Giżycko, Al.  1 Maja 14; 
  Bank PEKAO S.A.  64 1240 5787 1111 0010 5856 4306
 • OPŁATA RECYKLINGOWA pobierana przy pierwszej rejestracji samochodu: 500,00 zł.
  • Dane do dokonania opłaty recyklingowej:

   Nazwa odbiorcy: NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ; ul. Konstruktorska 3A; 02-673 Warszawa;
   Nr rachunku odbiorcy: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014
   Nazwa zleceniodawcy: nazwisko, imię, adres (np. Jan Kowalski, ul. Giżycka 1; 11-500 Giżycko)
   Tytułem: OPŁATA RECYKLINGOWA, Marka pojazdu, nr VIN (17 znaków nadwozia)

Uwagi

Każdy może sprawdzić status swojej sprawy:
 • strona internetowa www.info-car.pl - tu możemy sprawdzić dowód rejestracyjny i kartę pojazdu. Po wpisaniu danych - Nr rejestracyjny i ostatnich 5 znaków nr nadwozia pojawi się komunikat o tym, czy dokumenty są do odbioru w Wydziale Komunikacji w Giżycku.
Statusy wyświetlają się w następującej kolejności:

 1. "Przyjęto wniosek - trwa postępowanie administracyjne" - status informuje, że należy czekać, ponieważ trwają czynności wyjaśniające i sprawdzające dane wnioskodawcy, bądź dokument jest w trakcie produkcji w PWPW SA.
 2. "Przyjęto dokument w urzędzie, dokument do odbioru" - status informuje, że możemy udać się do urzędu po odbiór dokumentu.
 3. "Niepoprawne dane, brak spraw w toku lub dokument wydany" - status wyświetla się gdy:
 • na stronie wprowadzono błędne dane (np. popełniono błąd w trakcie wpisywania numeru PESEL lub Numeru rejestracyjnego)
 • wniosek nie został jeszcze wprowadzony do systemu Kierowca/Pojazd (w celu uzyskania wyjaśnień proszę skontaktować się z urzędem)
 • dokument został już wydany w systemie komputerowym Pojazd/Kierowca.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów.
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego.
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu i jej opisu.
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów.
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.
10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Maciejczuk Data wytworzenia informacji: 2009-03-06 13:03:42
Osoba, która odpowiada za treść: Karol Obolewicz Data udostępnienia informacji: 2009-03-06 14:32:03
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Artykuł był wyświetlony: 16562
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data aktualizacji informacji: 2015-04-28 08:51:09
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »