czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Strona WWW Urzędu
 Zamówienia publiczne
 Drukuj informację

Tryb: Przetarg nieograniczony

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: „Przebudowa ulic: Miłej, Spokojnej i Pięknej w Nidzicy”

Status: rozstrzygnięty

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Urząd Miejski w Nidzicy

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 231516 - 2012

Termin składania ofert: 2012-07-12 11:00:00

Termin otwarcia ofert: 2012-07-12 11:15:00

Ogłoszono dnia 2012-07-03 przez Anna Romanik

Treść

Nidzica, dnia 03 lipca 2012r.                                                                                                                                  Nr postępowania: TI. 271.18.2012

 

Nidzica:Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: „Przebudowa ulic: Miłej, Spokojnej i Pięknej w Nidzicy”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nidzica, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 625 07 10, faks 089 625 07 11.

Adres strony internetowej zamawiającego:http://bip.warmia.mazury.pl/nidzica_gmina_miejsko_-_wiejska/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: „Przebudowa ulic: Miłej, Spokojnej i Pięknej w Nidzicy”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jestopracowanie dokumentacji projektowej na zadanie : „Przebudowa ulic : Miłej, Spokojnej i Pięknej w Nidzicy” na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 237/17, 220/3, 222/10, 220/5, 261/11, 219/8, 261/2, 187/1, 261/15, 263/40, 226/11, 262, 222/7, 263/41, 188, 263/37, 107/1 w obrębie nr 4 w Nidzicy oraz o numerach ewidencyjnych gruntu 83, 96 obręb Waszulki wraz z oświetleniem drogowym i kanalizacją deszczową.

2. Dokumentacja projektowa obejmuje projekt :
a) branży drogowej;
b) branży elektrycznej - oświetlenie drogowe;
c) branży sanitarnej - kanalizację deszczową.
 

Szczegółowy zakres i sposób wykonania zamówienia określa:

  • Projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
 

Wielkość zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej < od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71 32 00 00 – 7

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2013.
 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym okresie, co najmniej 3 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę drogi o wartości nie mniejszej niż 50 tyś zł każda usługa. Dokumentacja winna obejmować następujące elementy drogi: chodniki, zjazdy, jezdnie, pasy zieleni wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącymi całość techniczno-użytkową (odwodnienie, oświetlenie), przeznaczonymi do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowanymi w pasie drogowym.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty dokumentu sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

 
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia w specjalnościach:          

a) drogowej bez ograniczeń w zakresie zgodnym z § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.),

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.),

c) instalacji elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z § 24 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.).

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty dokumentu sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.3.2.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie, które będą mogły być dokonane w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji :

a) zmiany osób wymienionych w § 6  umowy w przypadku rezygnacji przez te osoby z podjętych funkcji,

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy, 

c) w przypadku wydłużających się procedur administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji i uzyskiwaniem uzgodnień wymaganych przepisami prawa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/nidzica_gmina_miejsko_-_wiejska/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1 (pokój nr 5) w godz.7:30-15:30 lub po złożeniu pisemnego wniosku: pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną na e-mail: um_przetargi@nidzica.pl

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:           

                                                  12.07.2012 godzina 11:00,

miejsce: oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 19) Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie nie dotyczy finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2012 r. o godz. 11:15 w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Nidzicy. Zamawiający wydaje SIWZ nieodpłatnie.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2012 r.

 pod poz. 231516 - 2012
 
BURMISTRZ NIDZICY
DARIUSZ SZYPULSKI
 

Załączniki

Jawne

Wynik

SIWZ

Ogłoszenie

Załączniki do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ

 Podmiot udostępniający informację: nidzica_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Romanik Data wytworzenia informacji: 2012-07-03 11:02:41
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Szypulski Data udostępnienia informacji: 2012-07-03 11:27:26
Wprowadził informację do BIP: Mariusz Dobrowolski Artykuł był wyświetlony: 549
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Skibińska Data aktualizacji informacji: 2012-07-26 15:03:29
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »