czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Strona WWW Urzędu
 Ogłoszenia o przetargach
 Drukuj informację

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu stanowiącego własność gminy Nidzica. Lokal użytkowy nr 19 przy ul. Warszawskiej 16.

Ogłoszono: 2012-08-01 11:10:35 przez Joanna Skibińska

 

GMKR.6840.17.2011                                                                                               Nidzica, 2012-07-30
BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu stanowiącego własność gminy Nidzica
Lokal użytkowy nr 19 (po byłej kotłowni) o powierzchni użytkowej 78,2 m2 składający się z czterech pomieszczeń usytuowany w piwnicy 19-lokalowego budynku mieszkalnego posadowionego na działce nr 154/5 o pow. 679 m2, w obrębie nr 5 m.Nidzica przy ul. Warszawskiej 16, KW OL1N/00012391/6.
Zbycie lokalu nastąpi wraz z:
- 0,061 części wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali;
- oddaniem w współużytkowanie wieczyste 0,061 części gruntu pod budynkiem.
Budynek jest wyposażony w instalację: elektroenergetyczną, gazową, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną i telekomunikacyjną. W lokalu znajduje się rozdzielacz zasilający powrotny wewnętrzny instalacji centralnego ogrzewania wraz zaworami odcinającymi, manometrami i ciepłomierzem, które należy udostępniać na żądanie odpowiednich służb. Lokal okresowo zalewany wodą.Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Zarząd nieruchomością wspólną sprawowany jest przez p. Jana Jabłonowskiego Zarządzanie Nieruchomościami, 13-100 Nidzica, ul. 3 Maja 2/3.
 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 38 560,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych) z czego :
- wartość lokalu – 34 942,57 zł, sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 z 2004 r., poz. 535 z późniejszymi zmianami)
- wartość ułamkowej części gruntu - 3 617,43 zł, wartość zawiera podatek VAT 23%.
Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena lokalu i gruntu z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.
Nabywca nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego uiszcza w całości cenę lokalu osiągniętą w przetargu oraz pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 25% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Ponadto nabywca będzie wnosił do Urzędu Miejskiego w Nidzicy opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 3% ceny gruntu osiągniętej w przetargu, płatną najpóźniej do 31 marca każdego roku bez osobnego wezwania. Opłata roczna może być aktualizowana w okresach nie krótszych niż trzy lata.
Przetarg odbędzie się dnia 18 września 2012 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli w terminie do dnia 14 września 2012 r. wpłacą na konto Urzędu Miejskiego w Nidzicy PKO BP S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Olsztynie nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 wadium (w pieniądzu) w wysokości: 5 800,00 zł (pięć tysięcy osiemset złotych). Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędunajpóźniej w dniu 14 września 2012 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą dowód tożsamości. Firmy lub Spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Tekst ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej: www.bip.warmia.mazury.pl/nidzica_gmina_miejsko_-_wiejska/.  Dodatkowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18 lub telefonicznie (089) 625 07 44 do dnia 14 września 2012 roku.
Przedmiot przetargu będzie można oglądać w dniu 13 września 2012 r. w godz. 1200 – 1400 po uprzednim zgłoszeniu się do w/w Wydziału.
 
 Podmiot udostępniający informację: nidzica_gmina_miejsko_-_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Kuriata Data wytworzenia informacji: 2012-08-01 11:10:06
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Krystkiewicz-Hablutzel Data udostępnienia informacji: 2012-08-01 11:10:35
Wprowadził informację do BIP: Joanna Skibińska Artykuł był wyświetlony: 175
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Skibińska Data aktualizacji informacji: 2012-09-05 10:12:46
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »