czarnobiały0+1+2
 Start  Zamówienia publiczne  Prawo miejscowe  Góra Czterech Wiatrów  Aktualności  Mapa serwisu
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-04-14 08:03:26

Mrągowo, dnia 14.04.2016r. G4W.6840.2.2016 Zarząd spółki G4W Spółka z o.o. w Mrągowie ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony

 

Mrągowo, dnia 14.04.2016r.


G4W.6840.2.2016
Zarząd spółki G4W Spółka z o.o. w Mrągowie
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej – niezabudowanej działki gruntu Nr 450/2, obręb Probark, o pow. 1,5912 ha będącej własnością spółki G4W Spółka z o.o. w Mrągowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Mrągowie prowadzona jest Księga Wieczysta o Nr 32637. W/w nieruchomość obecnie obciążona jest hipoteką (zabezpieczenie kredytu), a ponad to nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie administracyjne czy sądowe. Przedmiot przetargu objęty jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych „Góry Czterech Wiatrów” w obrębie geodezyjnym Probark, gmina Mrągowo, oraz zmianami zatwierdzonymi uchwałą Rady Gminy Mrągowo Nr XV/129/15 z dnia 30 grudnia 2015r., ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2016r., poz. 705, stanowiącymi, że obszar, na którym położona jest nieruchomość, znajduje się na terenach urządzeń i obiektów sportowych (jednostka US1 planu) z przeznaczeniem podstawowym: m.in. obiekty i urządzenia sportowe oraz dopuszczalnym: m.in. zabudowa hotelowa, obiekty gastronomiczne i handlowe.
W bezpośredniej bliskości nieruchomości przebiegają wszelkie media: sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna, sieć elektryczna i telekomunikacyjna, sieć gazowa, drogi dojazdowe.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 800.000,00 zł słownie: osiemset tysięcy złotych, podatek VAT zwolniony.
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 80.000,00zł słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2016 roku włącznie, na konto spółki G4W Spółka z o.o., w Banku Spółdzielczym w Mrągowie rachunek nr 94 8848 0008 0010 7103 2003 0001. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy spółki G4W.
W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16 czerwca 2016 roku w siedzibie Spółki G4W w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A, w sali Nr 4, od godziny 10,30. Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty związane z przeniesieniem własności(akt notarialny i opłaty sądowe) ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zarządowi Spółki G4W przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Zarząd Spółki G4W w Mrągowie, telefon (89) 750 57 85 lub 506 141 528.
Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mrągowie, w prasie ogólnokrajowej oraz na stronie internetowej Spółki G4W : http://www.gora4w.com.pl/ a także stronie BIP-u Urzędu Gminy Mrągowo w okresie od 14 kwietnia 2016r. do 14 czerwca 2016r.
Prezes Spółki G4W

(-)Tomasz Machaj
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Machaj Data wytworzenia informacji: 2016-04-14 08:03:26
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Machaj Data udostępnienia informacji: 2016-04-14 08:04:04
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 645
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2016-05-04 09:53:47
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-04-14 08:01:28

Mrągowo, dnia 14.04.2016r. G4W.6840.1.2016 Zarząd spółki G4W Spółka z o.o. w Mrągowie ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony

 

Mrągowo, dnia 14.04.2016r.


G4W.6840.1.2016
Zarząd spółki G4W Spółka z o.o. w Mrągowie

ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej – niezabudowanej działki gruntu Nr 450/1, obręb Probark, o pow. 0,6111ha będącej własnością spółki G4W Spółka z o.o. w Mrągowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Mrągowie prowadzona jest Księga Wieczysta o Nr 32636. W/w nieruchomość obecnie obciążona jest hipoteką (zabezpieczenie kredytu), a ponad to nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie administracyjne czy sądowe. Przedmiot przetargu objęty jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych „Góry Czterech Wiatrów” w obrębie geodezyjnym Probark, gmina Mrągowo, oraz zmianami zatwierdzonymi uchwałą Rady Gminy Mrągowo Nr XV/129/15 z dnia 30 grudnia 2015r., ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2016r., poz. 705, stanowiącymi, że obszar, na którym położona jest nieruchomość, znajduje się na terenach urządzeń i obiektów sportowych (jednostka US1 planu) z przeznaczeniem podstawowym: m.in. obiekty i urządzenia sportowe oraz dopuszczalnym: m.in. zabudowa hotelowa, obiekty gastronomiczne i handlowe.

W bezpośredniej bliskości nieruchomości przebiegają wszelkie media: sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna, sieć elektryczna i telekomunikacyjna, sieć gazowa, drogi dojazdowe.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 300.000,00 zł słownie: trzysta tysięcy złotych, podatek VAT zwolniony.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 30.000,00zł słownie: trzydzieści tysięcy złotych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia13 maja 2016roku włącznie, na konto spółki G4W Spółka z o.o., w Banku Spółdzielczym w Mrągowie rachunek nr 94 8848 0008 0010 7103 2003 0001. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy spółki G4W.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16 maja 2016 roku w siedzibie Spółki G4W w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A, w sali Nr 4, od godziny 10:30. Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty związane z przeniesieniem własności(akt notarialny i opłaty sądowe) ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarządowi Spółki G4W przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Zarząd Spółki G4W w Mrągowie, telefon (89) 750 57 85 lub 506 141 528.

Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mrągowie, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Spółki G4W : http://www.gora4w.com.pl/ a także stronie BIP-u Urzędu Gminy Mrągowo w okresie od 14 kwietnia 2016r. do 14 maja 2016r.
 
Prezes Spółki G4W

(-)Tomasz Machaj
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Machaj Data wytworzenia informacji: 2016-04-14 08:01:28
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Machaj Data udostępnienia informacji: 2016-04-14 08:02:03
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 647
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2016-05-04 09:53:47
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »