czarnobiały0+1+2
 Start  Zamówienia publiczne  Prawo miejscowe  Góra Czterech Wiatrów  Aktualności  Mapa serwisu
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2013-01-25 12:10:09

Mrągowo, dnia 25.01.2013r. Informacja o wyniku przetargu

 

Mrągowo, dnia 25.01.2013r.


Informacja o wyniku przetargu


z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o powierzchni 81,22m2 znajdującego się w budynku mieszkalnym Nr 33 z udziałem 600/1000cz. w działce Nr 40/50 o pow. 0,0958ha położonej w obrębie Użranki zapisanej w KW Nr OL1M/00016863/3 został przeprowadzony w dniu 25.01.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Mrągowo ul. Królewiecka 60A.

Do przetargu zostali dopuszczeni:

1. Pan Bronisław Piątkowski,
2. Państwo Mariola i Wiesław Fedor.

Cena wywoławcza 13.500,00zł podatek VAT zwolniony.
Cena osiągnięta w przetargu 13.640,00zł słownie: trzynaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych.

3. Nabywcą nieruchomości zostali Państwo Mariola i Wiesław Fedor.
Komisja Przetargowa:
1. Anna Duda ...........................

2. Elżbieta Mierczak .................

3. Wojciech Trawiński...............

D.J.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Jadach Data wytworzenia informacji: 2013-01-25 12:10:09
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Jadach Data udostępnienia informacji: 2013-01-25 12:10:15
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 2312
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2013-01-25 12:10:15
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-12-21 11:05:32

RBK.6840.6.2012 Mrągowo, dnia 21.12.2012r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 )

 

RBK.6840.6.2012 Mrągowo, dnia 21.12.2012r.
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 )
WÓJT GMINY MRĄGOWO
Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o powierzchni 81,22m2 znajdującego się w budynku mieszkalnym Nr 33 z udziałem 600/1000cz. w działce Nr 40/50 o pow. 0,0958ha położonej w obrębie Użranki.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 13.500,00zł słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych podatek VAT zwolniony.
Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej, tj. 2.700,00zł słownie: dwa tysiące siedemset złotych.
Dla wymienionej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Mrągowie Księga Wieczysta Nr OL1M/00016863/3. Nieruchomość nie jest obciążone ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia przez gminę. Dla działki nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w ,, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo’’ zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/130/2000 Rady Gminy w Mrągowie z dnia 06 marca 2000r. działka znajduje się w strefie III Krajobrazowej obejmującej tereny ochrony - krajobrazowej – ochrona umiarkowana w obszarze IIIB rolniczo-turystycznym o funkcji obszaru: rolnictwo, turystyka. Działka znajduje się w terenie mieszkalnictwa, usług, działalności gospodarczej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2013roku włącznie, na rachunek Urzędu Gminy w Mrągowie w Banku Millennium Oddział Mrągowo nr 29116022020000000061936140 lub w kasie Urzędu pok. Nr 15 do godz.14.00.
Za dokonanie wpłaty uważa się:
1. przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty w kasie Urzędu,
2. przy obrocie bezgotówkowym – dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 stycznia 2013roku w Urzędzie Gminy w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A, w sali Nr 1, od godziny 10.30.
Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Koszty związane z przeniesieniem własności(akt notarialny i opłaty sądowe) ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójtowi Gminy Mrągowo przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
( tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ).
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat RBK Urzędu Gminy w Mrągowie pok. Nr 10, telefon (89) 741-29-24 wew. 207.

Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie i sołectwie oraz w biuletynie informacji publicznej http://bip.warmia.mazury.pl/mragowo_gmina_wiejska/ w okresie od 21.12.2012r. do 25.01.2013r.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Jadach Data wytworzenia informacji: 2012-12-21 11:05:32
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Jadach Data udostępnienia informacji: 2012-12-21 11:05:43
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 2308
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2012-12-21 11:05:43
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-10-29 15:47:21

RBK.6840.18.2012 Mrągowo, dnia 29.10.2012r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) WÓJT GMINY MRĄGOWO Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej jako działka Nr 448/1 o powierzchni 1,7050ha położonej w obrębie geodezyjnym Probark. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 520.000,00zł słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy złotych.

 

RBK.6840.18.2012 Mrągowo, dnia 29.10.2012r.
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 )
WÓJT GMINY MRĄGOWO
Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej jako działka Nr 448/1 o powierzchni 1,7050ha położonej w obrębie geodezyjnym Probark.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 520.000,00zł słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy złotych.
Do ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% dla obszaru oznaczonego symbolem ZN, UR, 2UT ( ok. 1,1050ha ), dla obszaru ZL podatek VAT zwolniony ( ok. 0,6000ha ).
Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej, tj. 104.000,00zł słownie: sto cztery tysięcy złotych.
Dla wymienionej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Mrągowie Księga Wieczysta Nr OL1M/00011244/3. Nieruchomość nie jest obciążone ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia przez gminę.
Działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych Góra Czterech Wiatrów gm. Mrągowo przeznaczona jest pod budowę obiektów i urządzeń bazy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zieleń leśną i zieleń z przewagą niskiej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2013roku włącznie, na rachunek Urzędu Gminy w Mrągowie w Banku Millennium Oddział Mrągowo nr 29116022020000000061936140.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16 stycznia 2013roku w Urzędzie Gminy w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A, w sali Nr 1, od godziny 10.30.
Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Koszty związane z przeniesieniem własności(akt notarialny i opłaty sądowe) ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójtowi Gminy Mrągowo przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
( tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ).
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat RBK Urzędu Gminy w Mrągowie pok. Nr 10, telefon (89) 741-29-24 wew. 207.
Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie i sołectwie oraz w biuletynie informacji publicznej http://bip.warmia.mazury.pl/mragowo_gmina_wiejska/ na stronie internetowej http://www.przetargi-gctrader.pl w okresie od 29 października 2012r. do
16 stycznia 2013r.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Jadach Data wytworzenia informacji: 2012-10-29 15:47:21
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Jadach Data udostępnienia informacji: 2012-10-29 15:47:27
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 2281
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2012-10-29 15:47:27
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-10-24 15:02:08

RBK.6840.13.2011 Mrągowo, dnia 24.10.2012r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) WÓJT GMINY MRĄGOWO Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

 

RBK.6840.13.2011 Mrągowo, dnia 24.10.2012r.
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 )
WÓJT GMINY MRĄGOWO
Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
- działka Nr 55 o pow. 0,2500ha położona w obrębie Notyst Mały, KW OL1M/00011611/7.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 12.300,00zł ( słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych) plus podatek VAT 23%.
Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej, tj. 2.460,00zł ( słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych ).
- działka Nr 86/1 o pow. 0,1500ha położona w obrębie Notyst Mały, KW OL1M/00011611/7.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7.000,00zł ( słownie: siedem tysięcy złotych) plus podatek VAT 23%.
Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej, tj. 1.400,00zł ( słownie: jeden tysiąc czterysta złotych ).
Nieruchomości nie są obciążone ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do nich postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia przez gminę. Dla działek nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w
,, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo’’ zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/130/2000 Rady Gminy w Mrągowie z dnia 06 marca 2000r. działki znajdują się w strefie III Krajobrazowej obejmującej tereny ochrony - krajobrazowej – ochrona umiarkowana.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2012roku włącznie, na rachunek Urzędu Gminy w Mrągowie w Banku Millennium Oddział Mrągowo nr 29116022020000000061936140 lub w kasie Urzędu pok. Nr 15 do godz.14.00.
Za dokonanie wpłaty uważa się:
1. przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty w kasie Urzędu,
2. przy obrocie bezgotówkowym – dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 listopada 2012roku w Urzędzie Gminy w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A, w pok. Nr 10, od godziny 11.00.
Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Koszty związane z przeniesieniem własności(akt notarialny i opłaty sądowe) ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójtowi Gminy Mrągowo przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat RBK Urzędu Gminy w Mrągowie pok. Nr 10, tel. 89 741-29-24 wew. 207.
Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie, w sołectwie oraz w bip.gminamragowo.net w okresie od 24 października 2012r. do 30 listopada 2012r.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Jadach Data wytworzenia informacji: 2012-10-24 15:02:08
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Jadach Data udostępnienia informacji: 2012-10-24 15:02:46
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 2287
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2012-10-24 15:02:47
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-10-24 14:22:20

RBK.6840.10.2012 Mrągowo, dnia 24.10.2012r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) WÓJT GMINY MRĄGOWO Ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 1/2 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym znajdującym się na działce Nr 1/4 o pow. 0,0147ha obręb 4 Miasta Mrągowo ul. Brzozowa 24 będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Mrągowo. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 300.000,00zł słownie: trzysta trzydzieści złotych podatek VAT zwolniony.

 

RBK.6840.10.2012 Mrągowo, dnia 24.10.2012r.
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 )
WÓJT GMINY MRĄGOWO
Ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 1/2 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym znajdującym się na działce Nr 1/4 o pow. 0,0147ha obręb 4 Miasta Mrągowo ul. Brzozowa 24 będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Mrągowo.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 300.000,00zł słownie: trzysta trzydzieści złotych podatek VAT zwolniony.
Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej, tj. 60.000,00zł słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych.
Dla wymienionej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Mrągowie Księga Wieczysta Nr OL1M/00009859/0. Nieruchomość nie jest obciążone ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia przez gminę. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mrągowa Terenów Mieszkaniowo-Usługowym, zatwierdzonym uchwała Rady Miejskiej w Mrągowie Nr XLII/5/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. ( Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 115, poz. 1861) nieruchomość stanowi obszar w rejonie adaptowanej zabudowy usługowej – w granicach jednostki US3 planu.
Użytkowanie wieczyste za grunt płatne corocznie do 31 marca każdego roku.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2012roku włącznie, na rachunek Urzędu Gminy w Mrągowie w Banku Millennium Oddział Mrągowo nr 29116022020000000061936140.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 listopada 2012roku w Urzędzie Gminy w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A, w sali Nr 1, od godziny 10.30.
Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Koszty związane z przeniesieniem własności(akt notarialny i opłaty sądowe) ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójtowi Gminy Mrągowo przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
( tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ).
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat RBK Urzędu Gminy w Mrągowie pok. Nr 10, telefon (89) 741-29-24 wew. 207.

Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie i sołectwie oraz w biuletynie informacji publicznej http://bip.warmia.mazury.pl/mragowo_gmina_wiejska/ na stronie internetowej http://www.przetargi-gctrader.pl w okresie od 24 października 2012r. do 30 listopada 2012r.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Jadach Data wytworzenia informacji: 2012-10-24 14:22:20
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Jadach Data udostępnienia informacji: 2012-10-24 14:23:14
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 2284
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2012-10-24 14:23:15
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-08-31 09:35:23

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Mrągowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 277/2 o pow. 12 ary położonej w Ruskiej Wsi, zabudowanej budynkiem byłej zlewni mleka o pow. użytkowej 53,8 m2

 

Mrągowo, dnia 29.08.2012 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Znak sprawy:

RBK.6845.21.2012

 

Na podstawie § 1 ust. 1 ppkt a) Zarządzenia nr 320/2005 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 07.12.2005 r. w sprawie: sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań                  na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrągowo zmienionego Zarządzeniem Wójta Gminy Mrągowo nr 174/12 z dnia 27.03.2012 r.

Wójt Gminy Mrągowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

 

działki nr 277/2 o pow. 12 ary położonej w Ruskiej Wsi,

zabudowanej budynkiem byłej zlewni mleka o pow. użytkowej 53,8 m2

 

Wymieniona nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrągowo, działka znajduje się w strefie II krajobrazowej obejmującej tereny wzmożonej ochrony krajobrazowej symbol II A rolniczo-turystyczny o funkcji – rolnictwo, turystyka, leśnictwo dodatkowo mieszkalnictwo i usługi działalności gospodarczej.

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 1 roku, z przeznaczeniem gruntu  na dzierżawę pod działalność gospodarczą.

 

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny wynosi 110,57 zł (słownie: sto dziesięć złotych 57/100) netto.

 

Minimalna kwota postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnego złotego.

Czynsz dzierżawny uzyskany w przetargu będzie płatny z góry do 15 każdego miesiąca do kasy Urzędu Gminy bądź na konto wydzierżawiającego Bank Millennium S.A.   w Mrągowie nr 57116022020000000061936121

Do czynszu będzie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 j.t. ze zmianami).

Stawka czynszu dzierżawnego ulega podwyższeniu, co roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS za rok ubiegły ustalony wg wskaźnika za I-III kwartały roku bieżącego w stosunku do wskaźnika I-III kwartału roku ubiegłego podany na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ogłoszony w Monitorze Polskim.

Dzierżawca zobowiązuje się do uiszczania podatków i innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości.

Przetarg odbędzie się 01.10.2012 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Mrągowo   przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie, pok. nr 9

Osoba biorąca udział w przetargu ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego jej tożsamość (np. dowód osobisty). W przypadku, gdy osoba biorąca udział w przetargu występuje w imieniu innej osoby fizycznej winna posiadać stosowne pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi dokumentami uprawniającymi do działania w imieniu osoby prawnej.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu, w wysokości 22,00 zł w terminie do 25.09.2012 r. (włącznie), płatne w kasie Urzędu pok. nr 15   do godz. 14.00 lub na konto Bank Millennium S.A. w Mrągowie  nr 29116022020000000061936140.

 Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet przyszłych należnych opłat czynszowych.

W przypadku, gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dani ogłoszenia wyników przetargu, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Zarządzenie Nr 320/2005 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie: sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrągowo, zmienione Zarządzeniem nr 174/12 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 27.03.2012 r.

Wszelkie informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy   w Mrągowie pok. nr 9 tel. 741-29-24 wew. 205

 

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie i na tablicy ogłoszeń w sołectwie, w okresie   od 31.08.2012 r. do 29.09.2012 r. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrągowo adres: bip.gminamragowo.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W.J.

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Wioleta Jarosz Data wytworzenia informacji: 2012-08-31 09:35:23
Osoba, która odpowiada za treść: Wioleta Jarosz Data udostępnienia informacji: 2012-08-31 09:36:45
Wprowadził informację do BIP: Justyna Bahr Artykuł był wyświetlony: 2592
Osoba, która zmieniła informację: Justyna Bahr Data aktualizacji informacji: 2012-08-31 09:36:45
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-08-10 13:46:18

Załącznik do zarządzenia nr 213/12 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 09.08.2012 r. WÓJT GMINY MRĄGOWO podaje do publicznej wiadomości W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I

 

Zarzadzenie.213.12_2012-08-09_zal1.pngZarzadzenie.213.12_2012-08-09.png
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Wioleta Jarosz Data wytworzenia informacji: 2012-08-10 13:46:18
Osoba, która odpowiada za treść: Wioleta Jarosz Data udostępnienia informacji: 2012-08-10 13:46:24
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 2415
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2012-08-10 13:46:24
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-08-06 13:55:05

RBK.6840.10.2012 Mrągowo, dnia 03.08.2012r. O G Ł O S Z E N I E

 

 
RBK.6840.10.2012                                                                               Mrągowo, dnia 03.08.2012r.
O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 )

WÓJT GMINY MRĄGOWO

Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 1/2 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym znajdującym się na działce Nr 1/4 o pow. 0,0147ha obręb 4 Miasta Mrągowo ul. Brzozowa 24 będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Mrągowo.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 334.700,00zł słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemset złotych podatek VAT zwolniony.

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej, tj. 66.940,00zł słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych.

Dla wymienionej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Mrągowie Księga Wieczysta Nr OL1M/00009859/0. Nieruchomość nie jest obciążone ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia przez gminę. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mrągowa Terenów Mieszkaniowo-Usługowym, zatwierdzonym uchwała Rady Miejskiej w Mrągowie Nr XLII/5/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. ( Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 115, poz. 1861) nieruchomość stanowi obszar w rejonie adaptowanej zabudowy usługowej – w granicach jednostki US3 planu.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 września 2012roku włącznie, na rachunek Urzędu Gminy w Mrągowie w Banku Millennium Oddział Mrągowo nr 29116022020000000061936140.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 07 września 2012roku w Urzędzie Gminy w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A, w sali Nr 1, od godziny 10.30.
Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Koszty związane z przeniesieniem własności(akt notarialny i opłaty sądowe) ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójtowi Gminy Mrągowo przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

( tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ).

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat RBK Urzędu Gminy w Mrągowie pok. Nr 10, telefon (89) 741-29-24 wew. 207.

 

Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie i sołectwie oraz w biuletynie informacji publicznej http://bip.warmia.mazury.pl/mragowo_gmina_wiejska/ w okresie od 06 sierpnia 2012r. do 07 września 2012r.

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Jadach Data wytworzenia informacji: 2012-08-06 13:55:05
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Jadach Data udostępnienia informacji: 2012-08-06 13:55:15
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 2270
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2012-08-06 13:55:15
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-08-06 13:52:21

RBK.6840.7.2012 Mrągowo, dnia 03.08.2012r. O G Ł O S Z E N I E

 

RBK.6840.7.2012                                                                                 Mrągowo, dnia 03.08.2012r.
O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 )

WÓJT GMINY MRĄGOWO

Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni 29,20m2 znajdującym się na działce Nr 40/49 o pow. 0,0460ha położonej w obrębie Użranki.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8.200,00zł słownie: osiem tysięcy dwieście złotych podatek VAT zwolniony.

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej, tj. 1.640,00zł słownie: jeden tysiąc sześćset czterdzieści złotych.

Dla wymienionej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Mrągowie Księga Wieczysta Nr OL1M/00031360/8. Nieruchomość nie jest obciążone ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia przez gminę. Dla działki nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w ,, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo’’ zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/130/2000 Rady Gminy w Mrągowie z dnia 06 marca 2000r. działka znajduje się w strefie III Krajobrazowej obejmującej tereny ochrony - krajobrazowej – ochrona umiarkowana w obszarze IIIB rolniczo-turystycznym o funkcji obszaru: rolnictwo, turystyka.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 września 2012roku włącznie, na rachunek Urzędu Gminy w Mrągowie w Banku Millennium Oddział Mrągowo nr 29116022020000000061936140 lub w kasie Urzędu pok. Nr 15 do godz.14.00.

Za dokonanie wpłaty uważa się:

1. przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty w kasie Urzędu,
2. przy obrocie bezgotówkowym – dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 07 września 2012roku w Urzędzie Gminy w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A, w sali Nr 1, od godziny 10.30.
Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Koszty związane z przeniesieniem własności(akt notarialny i opłaty sądowe) ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójtowi Gminy Mrągowo przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

( tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ).

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat RBK Urzędu Gminy w Mrągowie pok. Nr 10, telefon (89) 741-29-24 wew. 207.

 

Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie i sołectwie oraz w biuletynie informacji publicznej http://bip.warmia.mazury.pl/mragowo_gmina_wiejska/ w okresie od 06 sierpnia 2012r. do 07 września 2012r.

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Jadach Data wytworzenia informacji: 2012-08-06 13:52:21
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Jadach Data udostępnienia informacji: 2012-08-06 13:52:39
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 2154
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2012-08-06 13:52:39
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-05-30 08:41:46

RBK.6840.28.11/2012 Mrągowo, dnia 29.05.2012r. O G Ł O S Z E N I E

 

RBK.6840.28.11/2012
Mrągowo, dnia 29.05.2012r.
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 )
WÓJT GMINY MRĄGOWO
Ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o powierzchni 62,84m2 znajdującego się w budynku mieszkalnym Nr 39 z udziałem 277/1000cz. w działce Nr 65/17 o pow. 0,0592ha położonej w obrębie Użranki.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 65.000,00zł słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych podatek VAT zwolniony.
Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej, tj. 13.000,00zł słownie: trzynaście tysięcy złotych.
Dla wymienionej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Mrągowie Księga Wieczysta Nr OL1M/00019292/0. Nieruchomość nie jest obciążone ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia przez gminę. Dla działki nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w ,, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo’’ zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/130/2000 Rady Gminy w Mrągowie z dnia 06 marca 2000r. działka znajduje się w strefie III Krajobrazowej obejmującej tereny ochrony - krajobrazowej – ochrona umiarkowana w obszarze IIIB rolniczo-turystycznym o funkcji obszaru: rolnictwo, turystyka. Działka znajduje się w terenie mieszkalnictwa, usług, działalności gospodarczej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2012roku włącznie, na rachunek Urzędu Gminy w Mrągowie w Banku Millennium Oddział Mrągowo nr 29116022020000000061936140 lub w kasie Urzędu pok. Nr 15 do godz.14.00.
Za dokonanie wpłaty uważa się:
1. przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty w kasie Urzędu,
2. przy obrocie bezgotówkowym – dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 04 lipca 2012roku w Urzędzie Gminy w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A, w sali Nr 1, od godziny 10.30.
Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Koszty związane z przeniesieniem własności(akt notarialny i opłaty sądowe) ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójtowi Gminy Mrągowo przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
( tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ).
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat RBK Urzędu Gminy w Mrągowie pok. Nr 10, telefon (89) 741-29-24 wew. 207.

Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie i sołectwie oraz w biuletynie informacji publicznej http://bip.warmia.mazury.pl/mragowo_gmina_wiejska/ w okresie od 29.05.2012r. do 04.07.2012r.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Jadach Data wytworzenia informacji: 2012-05-30 08:41:46
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Jadach Data udostępnienia informacji: 2012-05-30 08:41:52
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 3037
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2012-05-30 08:41:52
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »