czarnobiały0+1+2
 Start  Zamówienia publiczne  Prawo miejscowe  Góra Czterech Wiatrów  Aktualności  Mapa serwisu
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-08-06 13:55:05

RBK.6840.10.2012 Mrągowo, dnia 03.08.2012r. O G Ł O S Z E N I E

 

 
RBK.6840.10.2012                                                                               Mrągowo, dnia 03.08.2012r.
O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 )

WÓJT GMINY MRĄGOWO

Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 1/2 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym znajdującym się na działce Nr 1/4 o pow. 0,0147ha obręb 4 Miasta Mrągowo ul. Brzozowa 24 będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Mrągowo.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 334.700,00zł słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemset złotych podatek VAT zwolniony.

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej, tj. 66.940,00zł słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych.

Dla wymienionej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Mrągowie Księga Wieczysta Nr OL1M/00009859/0. Nieruchomość nie jest obciążone ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia przez gminę. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mrągowa Terenów Mieszkaniowo-Usługowym, zatwierdzonym uchwała Rady Miejskiej w Mrągowie Nr XLII/5/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. ( Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 115, poz. 1861) nieruchomość stanowi obszar w rejonie adaptowanej zabudowy usługowej – w granicach jednostki US3 planu.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 września 2012roku włącznie, na rachunek Urzędu Gminy w Mrągowie w Banku Millennium Oddział Mrągowo nr 29116022020000000061936140.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 07 września 2012roku w Urzędzie Gminy w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A, w sali Nr 1, od godziny 10.30.
Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Koszty związane z przeniesieniem własności(akt notarialny i opłaty sądowe) ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójtowi Gminy Mrągowo przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

( tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ).

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat RBK Urzędu Gminy w Mrągowie pok. Nr 10, telefon (89) 741-29-24 wew. 207.

 

Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie i sołectwie oraz w biuletynie informacji publicznej http://bip.warmia.mazury.pl/mragowo_gmina_wiejska/ w okresie od 06 sierpnia 2012r. do 07 września 2012r.

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Jadach Data wytworzenia informacji: 2012-08-06 13:55:05
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Jadach Data udostępnienia informacji: 2012-08-06 13:55:15
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 2082
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2012-08-06 13:55:15
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-08-06 13:52:21

RBK.6840.7.2012 Mrągowo, dnia 03.08.2012r. O G Ł O S Z E N I E

 

RBK.6840.7.2012                                                                                 Mrągowo, dnia 03.08.2012r.
O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 )

WÓJT GMINY MRĄGOWO

Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni 29,20m2 znajdującym się na działce Nr 40/49 o pow. 0,0460ha położonej w obrębie Użranki.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8.200,00zł słownie: osiem tysięcy dwieście złotych podatek VAT zwolniony.

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej, tj. 1.640,00zł słownie: jeden tysiąc sześćset czterdzieści złotych.

Dla wymienionej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Mrągowie Księga Wieczysta Nr OL1M/00031360/8. Nieruchomość nie jest obciążone ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia przez gminę. Dla działki nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w ,, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo’’ zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/130/2000 Rady Gminy w Mrągowie z dnia 06 marca 2000r. działka znajduje się w strefie III Krajobrazowej obejmującej tereny ochrony - krajobrazowej – ochrona umiarkowana w obszarze IIIB rolniczo-turystycznym o funkcji obszaru: rolnictwo, turystyka.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 września 2012roku włącznie, na rachunek Urzędu Gminy w Mrągowie w Banku Millennium Oddział Mrągowo nr 29116022020000000061936140 lub w kasie Urzędu pok. Nr 15 do godz.14.00.

Za dokonanie wpłaty uważa się:

1. przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty w kasie Urzędu,
2. przy obrocie bezgotówkowym – dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 07 września 2012roku w Urzędzie Gminy w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A, w sali Nr 1, od godziny 10.30.
Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Koszty związane z przeniesieniem własności(akt notarialny i opłaty sądowe) ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójtowi Gminy Mrągowo przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

( tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ).

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat RBK Urzędu Gminy w Mrągowie pok. Nr 10, telefon (89) 741-29-24 wew. 207.

 

Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie i sołectwie oraz w biuletynie informacji publicznej http://bip.warmia.mazury.pl/mragowo_gmina_wiejska/ w okresie od 06 sierpnia 2012r. do 07 września 2012r.

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Jadach Data wytworzenia informacji: 2012-08-06 13:52:21
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Jadach Data udostępnienia informacji: 2012-08-06 13:52:39
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 1976
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2012-08-06 13:52:39
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-05-30 08:41:46

RBK.6840.28.11/2012 Mrągowo, dnia 29.05.2012r. O G Ł O S Z E N I E

 

RBK.6840.28.11/2012
Mrągowo, dnia 29.05.2012r.
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 )
WÓJT GMINY MRĄGOWO
Ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o powierzchni 62,84m2 znajdującego się w budynku mieszkalnym Nr 39 z udziałem 277/1000cz. w działce Nr 65/17 o pow. 0,0592ha położonej w obrębie Użranki.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 65.000,00zł słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych podatek VAT zwolniony.
Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej, tj. 13.000,00zł słownie: trzynaście tysięcy złotych.
Dla wymienionej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Mrągowie Księga Wieczysta Nr OL1M/00019292/0. Nieruchomość nie jest obciążone ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia przez gminę. Dla działki nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w ,, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo’’ zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/130/2000 Rady Gminy w Mrągowie z dnia 06 marca 2000r. działka znajduje się w strefie III Krajobrazowej obejmującej tereny ochrony - krajobrazowej – ochrona umiarkowana w obszarze IIIB rolniczo-turystycznym o funkcji obszaru: rolnictwo, turystyka. Działka znajduje się w terenie mieszkalnictwa, usług, działalności gospodarczej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2012roku włącznie, na rachunek Urzędu Gminy w Mrągowie w Banku Millennium Oddział Mrągowo nr 29116022020000000061936140 lub w kasie Urzędu pok. Nr 15 do godz.14.00.
Za dokonanie wpłaty uważa się:
1. przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty w kasie Urzędu,
2. przy obrocie bezgotówkowym – dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 04 lipca 2012roku w Urzędzie Gminy w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A, w sali Nr 1, od godziny 10.30.
Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Koszty związane z przeniesieniem własności(akt notarialny i opłaty sądowe) ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójtowi Gminy Mrągowo przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
( tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ).
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat RBK Urzędu Gminy w Mrągowie pok. Nr 10, telefon (89) 741-29-24 wew. 207.

Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie i sołectwie oraz w biuletynie informacji publicznej http://bip.warmia.mazury.pl/mragowo_gmina_wiejska/ w okresie od 29.05.2012r. do 04.07.2012r.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Jadach Data wytworzenia informacji: 2012-05-30 08:41:46
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Jadach Data udostępnienia informacji: 2012-05-30 08:41:52
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 2848
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2012-05-30 08:41:52
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-05-30 08:37:57

RBK.6840.27.11/2012 Mrągowo, dnia 29.05.2012r. O G Ł O S Z E N I E

 

RBK.6840.27.11/2012
Mrągowo, dnia 29.05.2012r.
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 )
WÓJT GMINY MRĄGOWO
Ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 452/57 o pow. 0,2040ha położonej w obrębie Grabowo.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 60.000,00zł ( słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) podatek VAT zwolniony.
Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej, tj. 12.000,00zł ( słownie: dwanaście tysięcy
złotych ).
Dla wymienionej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Mrągowie Księga Wieczysta Nr OL1M/00010974/6.
Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia przez gminę. Dla działki nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w
,, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo’’ zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/130/2000 Rady Gminy w Mrągowie z dnia 06 marca 2000r. działka znajduje się w strefie II Krajobrazowej obejmującej tereny wzmożonej ochrony krajobrazowej w obszarze IIA rolniczo-turystycznym o funkcji obszaru: rolnictwo, turystyka, leśnictwo.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2012roku włącznie, na rachunek w Banku Millennium Mrągowo nr 29116022020000000061936140 lub w kasie Urzędu pok. Nr 15 do godz.14.00.
Za dokonanie wpłaty uważa się:
1. przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty w kasie Urzędu,
2. przy obrocie bezgotówkowym – dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 04 lipca 2012roku w Urzędzie Gminy w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A, w sali Nr 1, od godziny 11.15.
Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Koszty związane z przeniesieniem własności(akt notarialny i opłaty sądowe) ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójtowi Gminy Mrągowo przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat RBK Urzędu Gminy w Mrągowie pok. Nr 10, tel. 89 741-29-24 wew. 207.

Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie, w sołectwie, w prasie oraz w http://bip.warmia.mazury.pl/mragowo_gmina_wiejska/ w okresie od 29.05.2012r. do 04.07.2012r.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Jadach Data wytworzenia informacji: 2012-05-30 08:37:57
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Jadach Data udostępnienia informacji: 2012-05-30 08:38:02
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 2547
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2012-05-30 08:38:02
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-05-30 08:33:46

RBK.6840.20.11/2012 Mrągowo, dnia 29.05.2012r. O G Ł O S Z E N I E

 

RBK.6840.20.11/2012
Mrągowo, dnia 29.05.2012r.
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 )
WÓJT GMINY MRĄGOWO
Ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 171/14 o pow. 0,1160ha położonej w obrębie Kosewo.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 43.000,00zł ( słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych) plus podatek VAT 23%.
Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej, tj. 8.600,00zł ( słownie: osiem tysięcy sześćset złotych ).
Dla wymienionej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Mrągowie Księga Wieczysta Nr OL1M/00011236/4.
Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia przez gminę. Dla działki nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w
,, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo’’ zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/130/2000 Rady Gminy w Mrągowie z dnia 06 marca 2000r. działka znajduje się w strefie I Parkowej obejmującej tereny Mazurskiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną, w obszarze IC ochronnym o funkcji obszaru: turystyka, rolnictwo, leśnictwo i gospodarka rybacka podporządkowane wymogom ochrony.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2012roku włącznie, na rachunek w Banku Millennium Mrągowo nr 29116022020000000061936140 lub w kasie Urzędu pok. Nr 15 do godz.14.00.
Za dokonanie wpłaty uważa się:
1. przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty w kasie Urzędu,
2. przy obrocie bezgotówkowym – dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 04 lipca 2012roku w Urzędzie Gminy w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A, w sali Nr 1, od godziny 11.00.
Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Koszty związane z przeniesieniem własności(akt notarialny i opłaty sądowe) ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójtowi Gminy Mrągowo przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat RBK Urzędu Gminy w Mrągowie pok. Nr 10, tel. 89 741-29-24 wew. 207.

Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie, w sołectwie, w prasie oraz w http://bip.warmia.mazury.pl/mragowo_gmina_wiejska/ w okresie od 29.05.2012r. do 04.07.2012r.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Jadach Data wytworzenia informacji: 2012-05-30 08:33:46
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Jadach Data udostępnienia informacji: 2012-05-30 08:34:02
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 2198
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2012-05-30 08:34:02
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-03-30 15:03:01

O G Ł O S Z E N I E Mrągowo, dnia 30.03.2012 r. Na podstawie § 1 ust. 1 ppkt a) Zarządzenia Nr 320/2005 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie: sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrągowo Wójt Gminy Mrągowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu o pow. 3 ary z działki nr 181 obręb Muntowo

 

O G Ł O S Z E N I E
 
Mrągowo, dnia 30.03.2012 r.

Na podstawie § 1 ust. 1 ppkt a) Zarządzenia Nr 320/2005 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie: sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrągowo
Wójt Gminy Mrągowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu
o pow. 3 ary z działki nr 181 obręb Muntowo
Wymieniona nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrągowo, działka znajduje się w strefie II Krajobrazowej, obszarze II b turystyczno-rolniczym, dodatkowo: strefa projektowanego skrzyżowania.
Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 1 roku, z przeznaczeniem gruntu na cele rolnicze (uprawy jednoroczne).

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny wynosi 32,49 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 49/100)
Minimalna kwota postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnego złotego.

Czynsz dzierżawny uzyskany w przetargu będzie płatny z góry do 15 września każdego roku do kasy Urzędu Gminy bądź na konto wydzierżawiającego Bank Millennium S.A. w Mrągowie nr 57116022020000000061936121
Zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.04.2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 73 poz. 392 ze zmianami).

Stawka czynszu dzierżawnego ulega podwyższeniu, co roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS za rok ubiegły ustalony wg wskaźnika za I-III kwartały roku bieżącego w stosunku do wskaźnika I-III kwartału roku ubiegłego podany na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ogłoszony w Monitorze Polskim.
Dzierżawca zobowiązuje się do uiszczania podatków i innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości.

Przetarg odbędzie się 30.04.2012 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mrągowo z siedzibą w Mrągowie ul. Królewiecka 60A, pok. nr 9

Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Zarządzenie Nr 320/2005 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie: sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrągowo oraz Zarządzenia Nr 174/12 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 27.03.2012 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 320/2005 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 07.12.2005 r.
Wszelkie informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mrągowie pok. nr 9 tel. 741-29-24 wew. 205
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie i na tablicy ogłoszeń sołectwa, w okresie od 30.03.2012r. do 28.04.2012r. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrągowo adres: bip.gminamragowo.netW.J.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Wioleta Jarosz Data wytworzenia informacji: 2012-03-30 15:03:01
Osoba, która odpowiada za treść: Wioleta Jarosz Data udostępnienia informacji: 2012-03-30 15:03:08
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 2432
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2012-03-30 15:03:09
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-03-28 14:54:29

O G Ł O S Z E N I E Mrągowo, dnia 28.03.2012 r. Na podstawie § 1 ust. 1 ppkt a) Zarządzenia Nr 320/2005 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie: sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrągowo Wójt Gminy Mrągowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu o pow. 1 ara z działki nr 131/1 obręb Szestno

 

O G Ł O S Z E N I E
 
Mrągowo, dnia 28.03.2012 r.

Na podstawie § 1 ust. 1 ppkt a) Zarządzenia Nr 320/2005 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie: sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrągowo
Wójt Gminy Mrągowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu
o pow. 1 ara z działki nr 131/1 obręb Szestno
Wymieniona nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrągowo, działka znajduje się w strefie II Krajobrazowej obszarze II A rolniczo-turystycznym, dodatkowo: tereny mieszkalnictwa, usług, działalności gospodarczej.
Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 1 roku, z przeznaczeniem gruntu na cele rolnicze (uprawy jednoroczne).

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny wynosi 10,83 zł (słownie: dziesięć złotych 83/100)
Minimalna kwota postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnego złotego.

Czynsz dzierżawny uzyskany w przetargu będzie płatny z góry do 15 września każdego roku do kasy Urzędu Gminy bądź na konto wydzierżawiającego Bank Millennium S.A. w Mrągowie nr 57116022020000000061936121
Zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.04.2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 73 poz. 392 ze zmianami).

Stawka czynszu dzierżawnego ulega podwyższeniu, co roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS za rok ubiegły ustalony wg wskaźnika za I-III kwartały roku bieżącego w stosunku do wskaźnika I-III kwartału roku ubiegłego podany na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ogłoszony w Monitorze Polskim.
Dzierżawca zobowiązuje się do uiszczania podatków i innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości.

Przetarg odbędzie się 27.04.2012 r. o godz. 945 w Urzędzie Gminy Mrągowo z siedzibą w Mrągowie ul. Królewiecka 60A, pok. nr 9

Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Zarządzenie Nr 320/2005 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 07.12.2005 r. w sprawie: sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrągowo oraz Zarządzenia Nr 174/12 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 27.03.2012 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 320/2005 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 07.12.2005 r.
Wszelkie informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mrągowie pok. nr 9 tel. 741-29-24 wew. 205
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie i na tablicy ogłoszeń sołectwa, w okresie od 28.03.2012r. do 26.04.2012r. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrągowo adres: bip.gminamragowo.netW.J.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Wioleta Jarosz Data wytworzenia informacji: 2012-03-28 14:54:29
Osoba, która odpowiada za treść: Wioleta Jarosz Data udostępnienia informacji: 2012-03-28 14:54:35
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 2238
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2012-03-28 14:54:35
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-03-28 14:52:05

O G Ł O S Z E N I E Mrągowo, dnia 28.03.2012 r. Na podstawie § 1 ust. 1 ppkt a) Zarządzenia Nr 320/2005 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie: sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrągowo Wójt Gminy Mrągowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu o pow. 0,5 ara z działki nr 195/23 obręb Szestno

 

O G Ł O S Z E N I E
 
Mrągowo, dnia 28.03.2012 r.

Na podstawie § 1 ust. 1 ppkt a) Zarządzenia Nr 320/2005 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie: sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrągowo
Wójt Gminy Mrągowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu
o pow. 0,5 ara z działki nr 195/23 obręb Szestno
Wymieniona nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrągowo, działka znajduje się w obszarze III b rolniczo-turystycznym obejmującym tereny części gminy o funkcji obszaru: rolnictwo, turystyka.
Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 1 roku, z przeznaczeniem gruntu na cele rolnicze (uprawy jednoroczne).

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny wynosi 5,42 zł (słownie: pięć złotych 42/100).
Minimalna kwota postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnego złotego.

Czynsz dzierżawny uzyskany w przetargu będzie płatny z góry do 15 września każdego roku do kasy Urzędu Gminy bądź na konto wydzierżawiającego Bank Millennium S.A. w Mrągowie nr 57116022020000000061936121
Zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.04.2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 73 poz. 392 ze zmianami).

Stawka czynszu dzierżawnego ulega podwyższeniu, co roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS za rok ubiegły ustalony wg wskaźnika za I-III kwartały roku bieżącego w stosunku do wskaźnika I-III kwartału roku ubiegłego podany na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ogłoszony w Monitorze Polskim.
Dzierżawca zobowiązuje się do uiszczania podatków i innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości.

Przetarg odbędzie się 27.04.2012 r. o godz. 930 w Urzędzie Gminy Mrągowo z siedzibą w Mrągowie ul. Królewiecka 60A, pok. nr 9

Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Zarządzenie Nr 320/2005 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie: sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrągowo oraz Zarządzenia Nr 174/12 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 27.03.2012 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 320/2005 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 07.12.2005 r.
Wszelkie informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mrągowie pok. nr 9 tel. 741-29-24 wew. 205
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie i na tablicy ogłoszeń sołectwa, w okresie od 28.03.2012r. do 26.04.2012r. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrągowo adres: bip.gminamragowo.netW.J.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Wioleta Jarosz Data wytworzenia informacji: 2012-03-28 14:52:05
Osoba, która odpowiada za treść: Wioleta Jarosz Data udostępnienia informacji: 2012-03-28 14:52:10
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 2176
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2012-03-28 14:52:10
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-03-28 14:47:53

O G Ł O S Z E N I E Mrągowo, dnia 28.03.2012 r. Na podstawie § 1 ust. 1 ppkt a) Zarządzenia Nr 320/2005 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie: sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrągowo Wójt Gminy Mrągowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu o pow. 2 arów z działki nr 347/47 obręb Rydwągi

 

O G Ł O S Z E N I E
 
Mrągowo, dnia 28.03.2012 r.

Na podstawie § 1 ust. 1 ppkt a) Zarządzenia Nr 320/2005 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie: sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrągowo
Wójt Gminy Mrągowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu
o pow. 2 arów z działki nr 347/47 obręb Rydwągi
Wymieniona nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrągowo, działka znajduje się w strefie III Krajobrazowej, obszarze III A rolniczo-turystycznym o funkcji rolnictwo, turystyka.
Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 1 roku, z przeznaczeniem gruntu na cele rolnicze (uprawy jednoroczne).

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny wynosi 21,66 zł (słownie: dwadzieścia jeden złotych 66/100).

Minimalna kwota postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnego złotego.

Czynsz dzierżawny uzyskany w przetargu będzie płatny z góry do 15 września każdego roku do kasy Urzędu Gminy bądź na konto wydzierżawiającego Bank Millennium S.A. w Mrągowie nr 57116022020000000061936121
Zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.04.2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 73 poz. 392 ze zmianami).

Stawka czynszu dzierżawnego ulega podwyższeniu, co roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS za rok ubiegły ustalony wg wskaźnika za I-III kwartały roku bieżącego w stosunku do wskaźnika I-III kwartału roku ubiegłego podany na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ogłoszony w Monitorze Polskim.
Dzierżawca zobowiązuje się do uiszczania podatków i innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości.

Przetarg odbędzie się 27.04.2012 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Mrągowo z siedzibą w Mrągowie ul. Królewiecka 60A, pok. nr 9

Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Zarządzenie Nr 320/2005 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 07.12.2005 r. w sprawie: sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrągowo oraz Zarządzenia Nr 174/12 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 27.03.2012 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 320/2005 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 07.12.2005 r.
Wszelkie informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mrągowie pok. nr 9 tel. 741-29-24 wew. 205
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie i na tablicy ogłoszeń sołectwa, w okresie od 28.03.2012r. do 26.04.2012r. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrągowo adres: bip.gminamragowo.netW.J.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Wioleta Jarosz Data wytworzenia informacji: 2012-03-28 14:47:53
Osoba, która odpowiada za treść: Wioleta Jarosz Data udostępnienia informacji: 2012-03-28 14:47:59
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 1716
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2012-03-28 14:48:00
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-03-28 14:45:13

O G Ł O S Z E N I E Mrągowo, dnia 28.03.2012 r. Na podstawie § 1 ust. 1 ppkt a) Zarządzenia Nr 320/2005 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie: sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrągowo Wójt Gminy Mrągowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu o pow. 23,89 arów oznaczonego jako działka nr 79/3 obręb Młynowo

 

O G Ł O S Z E N I E
 
Mrągowo, dnia 28.03.2012 r.

Na podstawie § 1 ust. 1 ppkt a) Zarządzenia Nr 320/2005 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie: sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrągowo
Wójt Gminy Mrągowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu
o pow. 23,89 arów oznaczonego jako działka nr 79/3 obręb Młynowo
Wymieniona nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrągowo, działka znajduje się w strefie II Krajobrazowej, obszarze II A rolniczo-turystycznym o funkcji rolnictwo, turystyka, leśnictwo, dodatkowo: tereny mieszkalnictwa, usług, działalności gospodarczej.
Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 1 roku, z przeznaczeniem gruntu na cele rolnicze (uprawy rolne).

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny wynosi 35,12 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych 12/100)

Minimalna kwota postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnego złotego.

Czynsz dzierżawny uzyskany w przetargu będzie płatny z góry do 15 września każdego roku do kasy Urzędu Gminy bądź na konto wydzierżawiającego Bank Millennium S.A. w Mrągowie nr 57116022020000000061936121
Zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.04.2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz U. z 2011 r. Nr 73 poz. 392 ze zmianami).
Stawka czynszu dzierżawnego ulega podwyższeniu, co roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS za rok ubiegły ustalony wg wskaźnika za I-III kwartały roku bieżącego w stosunku do wskaźnika I-III kwartału roku ubiegłego podany na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ogłoszony w Monitorze Polskim.
Dzierżawca zobowiązuje się do uiszczania podatków i innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości.

Przetarg odbędzie się 27.04.2012 r. o godz. 915 w Urzędzie Gminy Mrągowo z siedzibą w Mrągowie ul. Królewiecka 60A, pok. nr 9

Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Zarządzenie Nr 320/2005 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie: sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrągowo oraz Zarządzenia Nr 174/12 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 27.03.2012 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 320/2005 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 07.12.2005 r.
Wszelkie informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mrągowie pok. nr 9 tel. 741-29-24 wew. 205
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie i na tablicy ogłoszeń sołectwa, w okresie od 28.03.2012r. do 26.04.2012r. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrągowo adres: bip.gminamragowo.netW.J.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Wioleta Jarosz Data wytworzenia informacji: 2012-03-28 14:45:13
Osoba, która odpowiada za treść: Wioleta Jarosz Data udostępnienia informacji: 2012-03-28 14:45:25
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 1551
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2012-03-28 14:45:25
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »