Ochrona środowiska - Pozwolenia środowiskowe - Ochrona wód

Ogłoszono przez Michał Chomej

Obwieszczenie informujące o decyzji Nr 185/2017 Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 21 grudnia 2017 r., znak: BAP-po.026.169.2017.LC, wydanej w wyniku rozpatrzenia odwołania Pana Jana Gawła, właściciela Małej Elektrowni Wodnej w Sypitkach, od decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 3 czerwca 2017 r., nr 122/17/PZ.W udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód jeziora Rajgrodzkiego do MaxPP = 118,55 m n.p.m. jazem Rajgród i jazem Czarna Wieś oraz zatwierdzającej Instrukcję gospodarowania wodą dla kaskady zbiornika i stopni wodnych zlokalizowanych na odcinku rzeki Jerzgni od ujścia do rz. Biebrzy do jeziora Selmęt Wielki więcej »

Ogłoszono przez Michał Chomej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i wykonanie urządzeń wodnych dla inwestycji znajdujących się na działkach o nr: 497/2, 498/1, 513/1, 513/2, 496/4, 496/2 w Elblągu oraz na wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie budynku handlowego Castorama wraz z magazynem, częścią biurową wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Żuławskiej w Elblągu więcej »

Ogłoszono przez Michał Chomej

Informacja o wydanej przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego decyzji z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: OŚ-PŚ.7322.1.19.2017 udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych (wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej i przepustu PZ5B, przebudowę rowu melioracyjnego M i drenażu, likwidację rurociągu melioracyjnego i rowów melioracyjnych), w ramach inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej nr 51 na odcinku: Olsztyn-Olsztynek”, na terenie gm. Stawiguda, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie więcej »

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Informacja o wydaniu przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego decyzji z dnia 21.12.2017r., znak: OŚ-PŚ.7322.4.8.2017 udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (wylotów i przepustów), prowadzenie przez Kanał Elżbieta obiektów mostowych, gazociągu, kanalizacji sanitarnej, kanału technologicznego i sieci teletechnicznej, prowadzenie przez rzekę Pisę kanału technologicznego oraz wprowadzanie do wód i do ziemi wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanej drugiej jezdni drogi krajowej nr 16 na odcinku Olsztyn Biskupiec, Odcinek A: Olsztyn (węzeł Wójtowo) - Barczewo, gmina Barczewo, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie więcej »

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi z terenu drogi wojewódzkiej nr 652 realizowanej w ramach planowanej inwestycji: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 652 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku granica województwa – Suwałki wraz z obejściem m. Filipów”, na terenie gm. Filipów, gm. Suwałki i m. Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie. więcej »

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Iławskich Wodociągów Sp. z o.o., ul. Wodna 2, 14-200 Iława w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzeń wodnych – wylotu A i wylotu B, zlokalizowanych na terenie działki nr 223/1, obręb 0007 Iława oraz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu przepompowni ścieków, zlokalizowanej na działce nr 4/2, obręb 0006 Iława więcej »

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjno-infiltracyjnych i infiltracyjnych oraz wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w ramach planowanej inwestycji: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 652 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku granica województwa – Suwałki wraz z obejściem m. Filipów”, na terenie gm. Filipów, gm. Suwałki i m. Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie. więcej »

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Mazurska 42, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Zakładu Utylizacji Odpadów przy ul. Mazurskiej 42 w Elblągu. więcej »

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych (wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej i przepustu PZ5B, przebudowę rowu melioracyjnego M i drenażu, likwidację rurociągu melioracyjnego i rowów melioracyjnych), w ramach inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej nr 51 na odcinku: Olsztyn-Olsztynek”, na terenie gm. Stawiguda, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie więcej »

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Informacja o wydaniu przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego decyzji z dnia 15 listopada 2017 r., znak: OŚ-PŚ.7322.1.12.2017 udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie mostu MD – 1LA nad rzeką Pisa w km 7+900 oraz wykonanie i przebudowę przepustów na rowach melioracyjnych, przebudowę rowów, sieci drenarskiej i wylotów rurociągów melioracyjnych, likwidację rowów i wylotu rurociągu, w związku z realizacją zadania pn.: „ Budowa drugiej jezdni drogi krajowej nr 16 na odcinku Olsztyn Biskupiec, Odcinek A: Olsztyn – Barczewo”, gmina Barczewo, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie więcej »