Organizacje Pozarządowe - Otwarte konkursy ofert

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej pn. „Realizacja programów i projektów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016 więcej »

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w latach 2016-2017 zadania z zakresu rozwoju turystyki pod nazwą: Wsparcie procesu certyfikacji jakości usług agroturystycznych na Warmii i Mazurach w oparciu o system kategoryzacji Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. więcej »