Kategoria: Ochrona wód

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk | wersja archiwalna

Informacja o wydaniu przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego decyzji z dnia 07.08.2017 r., znak: OŚ-PŚ.7322.4.2.2017 udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (wylotów, rowów drogowych, przepustów, przebudowy rowów i cieków melioracyjnych, rurociągów melioracyjnych), prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące kanału technologicznego oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi z terenu projektowanej drugiej jezdni drogi krajowej nr 16 na odcinku Olsztyn Biskupiec Odcinek B: Barczewo-Biskupiec, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie.

Załączniki: