Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska

Termin załatwienia sprawy:

do 7 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku

Osoby do kontaktu:

Dorota Łodziana tel. 89 512-54-55
e-mail: d.lodziana@warmia.mazury.pl
Anna Olejnik tel. 89 512-54-57
e-mail: a.olejnik@warmia.mazury.pl

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Opłat Środowiskowych
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Wymagane Dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia
  2. Oświadczenie o zakresie korzystania ze środowiska
  3. Dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Sposób załatwienia:

Zaświadczenie

Czas realizacji:

Do 7 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku

Opłaty:

Zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 poz. 1827 z poź. zm.) opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł i należy ją uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Olsztynie
 
PKO Bank Polski SA
Nr 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
Opis przelewu: „Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie”.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie ul. M. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn

Podstawa prawna:

  • Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017., poz. 1257 z póź. zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 poz. 1827 z póź. zm.).