Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Nazwa sprawy:

Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Termin załatwienia:

W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Osoba kontaktowa:

Marta Sobieraj-Sulkowska – Kierownik Biura Pozwoleń Środowiskowych
Jerzy Kazimierczak – Główny Specjalista

Telefon kontaktowy:

89 512 54 65
55 236 36 01 wew. 109
55 233 75 74 wew. 109

Miejsce załatwienia:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18
82-300 Elbląg

Sposób załatwienia:

W drodze decyzji administracyjnej

Miejsce odbioru:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Pozwoleń Środowiskowych
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Wymagane Dokumenty:

 
Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, powinien spełniać wymagania:

1. Art. 184 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) i powinien zawierać:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b Poś;
 3. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 4. informację o tytule prawnym do instalacji;
 5. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 6. ocenę stanu technicznego instalacji;
 7. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 8. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 9. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 10. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 11. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
 12. warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji. Powinny zawierać określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy;
 13. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;
 14. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;
 15. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;
 16. zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;
 17. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań;
 18. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji. Powinny wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów;
 19. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
 20. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 21. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a Poś;
 22. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.
Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien zawierać informację, że stosowana technologia spełnia wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:
 1. stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;
 2. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;
 3. zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;
 4. stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwości odzysku powstających odpadów;
 5. rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;
 6. wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;
 7. postęp naukowo-techniczny.

2. Art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) i powinien zawierać:

 1. czas pracy źródeł powstania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku;
 2. określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu;
 3. opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz.150, ze zm.);
 4. określenie aerodynamicznej szorstkości terenu;
 5. aktualny stan jakości powietrza;
 6. określenie warunków meteorologicznych;
 7. wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem referencyjnych metodyk modelowania, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.
Wniosek o wydanie pozwolenia przedkłada się w jednym egzemplarzu.
 
Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:
 1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
 2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
 3. kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wraz z kopią załączników, o ile taka decyzja była wymagana, albo kopię takiej decyzji, jeżeli została wydana, w przypadku instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych.
Do wniosku należy również dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej:
 1. za wydanie pozwolenia
 2. za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty:

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest wniesienie opłaty skarbowej. Wydanie pozwolenia podlega opłacie skarbowej w wysokości:
 1. 2011,00 zł - od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b
 2. 506,00 zł - od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.
W przypadku złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury wniesienie opłaty skarbowej w wysokości - 17,00 zł.
 
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia, na konto Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
20 1030 1218 0000 0000 9040 1513

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Art. 181 ust. 1 pkt 2, art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).