Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów

Termin załatwienia:

W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Rzymowska – Kierownik Biura Gospodarki Odpadami
Jolanta Karwacka – Inspektor
Marta Pikus – Inspektor
Marta Kirklewska-Gosik – Inspektor

Telefon kontaktowy:

89 512 54 65
89 512 54 61
89 512 54 62

Miejsce załatwienia i odbioru:

Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarki Odpadami
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Sposób załatwienia:

W drodze decyzji administracyjnej

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów powinien spełniać wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm).
  1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
  2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
  3. oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
  4. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
  5. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
  6. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
  7. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
  8. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
  9. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
  10. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Opłaty:

Do wniosku należy również dołączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 616,00 zł. (zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.) Opłatę skarbową należy wnieść na konto Urzędu Miasta Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1, 10 – 101 Olsztyn:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
20 1030 1218 0000 0000 9040 1513

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Art. 41 ust. 3, ust. 6, art. 42 ust. 1 art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).