czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  www.ugg.pl
 Zamówienia publiczne
 Drukuj informację

Tryb: nieograniczony

Przetarg nieograniczony na dostawę równiarki drogowej

Status: rozstrzygnięty

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gminny Zakład Komunalny w Giżycku

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 3383852 - 2010

Termin składania ofert: 2010-12-06 12:00:00

Termin otwarcia ofert: 2010-12-06 12:10:00

Ogłoszono dnia 2010-11-25 przez Jacek Baran

Treść

Gminny Zakład Komunalny w Giżycku:

Przetarg nieograniczony na dostawę równiarki drogowej

Numer ogłoszenia: 3383852 - 2010; data zamieszczenia: 22.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Komunalny w Giżycku , Bystry 1H, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4299480, faks 087 4299480.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA RÓWNIARKI DROGOWEJ
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Gminny Zakład Komunalny w Giżycku, Bystry 1 H, 11-500 Giżycko ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę równiarki drogowej
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.22.10.00-8
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenia 12.01.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
oświadczenie wykonawcy, że przedstawiona w ofercie równiarka będąca przedmiotem zamówienia spełnia parametry określone w Części II SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi rok produkcji oraz parametry techniczne oraz Oświadczenie wykonawcy, że jest właściciele równiarki drogowej, która nie jest obciążona prawem zastawu na rzecz osoby trzeciej oraz posiada aktualne badania techniczne
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/gizycko_gmina_wiejska/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zakład Komunalny w Giżycku, Bystry 1 H, 11-500 Giżycko.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2010 godzina 12:00, miejsce: Gminny Zakład Komunalny w Giżycku, Bystry 1 H, 11-500 Giżycko - SEKRETARIAT.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I ZMIANIE TREŚCI SIWZ NR 1 (dodano: 26.11.2010r.)


Ogłoszenie dotyczy:
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
Przetarg nieograniczony na dostawę równiarki drogowej
Numer ogłoszenia: 3383852 - 2010


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Komunalny w Giżycku , Bystry 1H, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4299480, faks 087 4299480.


SEKCJA IV: PROCEDURA

ZMIANY W OGŁOSZENIU:

-miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4

-w ogłoszeniu jest : IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2010 godzina 12:00, miejsce: Gminny Zakład Komunalny w Giżycku, Bystry 1 H, 11-500 Giżycko - SEKRETARIAT.

-w ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2010 godzina 12:00, miejsce: Gminny Zakład Komunalny w Giżycku, Bystry 1 H, 11-500 Giżycko - SEKRETARIAT.

Załączniki

Jawne

Wynik

SIWZ

Zmiany do SIWZ

 Podmiot udostępniający informację: gizycko_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Jacek Baran Data wytworzenia informacji: 2010-11-25 14:59:11
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Baran Data udostępnienia informacji: 2010-11-25 15:03:14
Wprowadził informację do BIP: Janusz Mielziuk Artykuł był wyświetlony: 879
Osoba, która zmieniła informację: Janusz Mielziuk Data aktualizacji informacji: 2010-12-10 09:26:15
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »