czarnobiały0+1+2
 Strona główna Instrukcja korzystania z BIP O Biuletynie Powiaty i gminy Urząd Marszałkowski
 Wydziały / Stanowiska
 Drukuj informację

Wydział: Wydział Finansowy

Ogłoszono dnia: 2008-09-15 13:07:07 przez Elżbieta Niedzielska

Podatek rolny od osób prawnych

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy .

Osoba kontaktowa

Bożena Ganuszko

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Ełku Biuro Obsługi Klienta pokój Nr 04 (niski parter) 

Telefon kontaktowy

(87) 7326202

Sposób załatwienia

Do 15 stycznia każdego roku podatkowego należy złożyć deklarację na podatek rolny  na formularzu DR - 1  wraz z załącznikiem ZR-1 a w przypadku powstania lub wygaśnięcia  obowiązku podatkowego po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia  tego zdarzenia.

 Ulgi:       

1.      Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej 100 ha –art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym(tj. –Dz. U. z 2006r.  Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) – przysługuje ulga 100% w podatku rolnym na okres 5 lat, w szóstym roku 75% ulgi; w siódmym roku-50% ulgi.

2.      Ulga inwestycyjna przysługuje w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz służących ochronie środowiska – art. 13 w/w ustawy.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentom rolniczym tj. posiadaczom gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Od 2012r. wnioski o zwrot tego podatku należy skłądać do organu podatkowego właściwego zw względu na miejsce położenia użytków rolnych w terminach: od dnia 1 lutego do 29 lutego i od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku - na wniosku określonym w załączniku w/w rozporządzenia.
Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
- faktury VAT albo potwierdzone  przez upoważnionego przez prezydenta miasta lub wójta pracownika urzędu miasta lub gminy za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego (w roku 2006 wystawione od 1 stycznia 2006r.)
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru
Wysokość podatku rolnego jest określana przez podatnika w deklaracji.
Zwalnia się z podatku rolnego użytki rolne klasy V , VI i VIz  oraz grunty zadrzewione i zakrzewione  ustanowione    na użytkach rolnych  - z mocy ustawy o podatku rolnym. Termin płatności podatku rolnego określa art.6a ust.8 pkt.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (DZ.U. z 2006r. Nr 136, poz.969 z póź. zm.). Podatek płatny jest w czterech ratach do 15 marca, 15 maja, 15 wrzesnia i 15 listopada każdego roku.  Po upływie terminu płatności nieopłaconej raty podatku wystawia się upomnienie  na podstawie którego należność winna być uregulowana w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego (wg właściwości) w celu podjęcia czynnościegzekucyjnych.
Obowiązek składania deklaracji DR-1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg  przewidzianych w ustawie o podatku rolnym.
Od dnia 01.01.2006r. kwotę (ogółem) i raty podatku rolnego - wynikające z deklaracji DR-1 należy zaokrąglić do pełnych złotych (art. 3 pkt.3(b) i art. 63 ustawy - Ordynacja podatkowa (tekst jedn, z 2005 Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm)

 

 

 

Miejsce odbioru

 Biuro Obsługi Klienta pokój Nr 04 (niski parter) 

Wymagane Dokumenty

Do 15 stycznia każdego roku podatkowego należy złożyć deklarację na podatek rolny  na formularzu DR - 1  wraz z załącznikiem ZR-1 a w przypadku powstania lub wygaśnięcia  obowiązku podatkowego po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia  tego zdarzenia oraz załączyć następujące dokumenty:

 •  akt notarialny
 •  umowa dzierżawy
 •  pisemne uzasadnienie (w przypadku korekty deklaracji)

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż 2 miesiące.

Opłaty

Wpłat należy dokonywać na konto Gminy Miasta Ełku PKO BP SA   33 1020 4724 0000 3602 0049 6802

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełk i składa się je w Sekretariacie Urzędu Miasta w Ełku w godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r.o podatku rolnym (tj. Dz.U.z 2006 r.  Nr 136 poz. 969 z późn. zm.).
 • Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2009r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r. (M.P. z 2009r. Nr68 poz. 886).
 • Uchwała Nr XXIX/283/08 Rady Miasta Ełku z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. - będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego za 2009r., która wynosi: 48,00 zł za 1 q.
 • Uchwała Nr XVI/140/03 Rady Miasta Ełku z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
 •  Uchwała Nr XXXIX/343/05 Rady Miasta Ełku z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie trybu i szczegółowych zwolnień od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej (zwolnienie określone niniejszą uchwałą dotyczy gospodarstw rolnych i może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych lecz nie więcej niż 10 ha - art. 12 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku rolnym).
 • Uchwała Nr XXXIX/346/05 Rady Miasta Ełku z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/140/03 Rady Miasta Ełku z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
 • Uchwała Nr XX/181/08  Rady Miasta Ełku z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
 • Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju  napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (DZ. U. z dnia 30 marca 2006r. Nr 52, poz. 379)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2006r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 103 poz. 706)
 • Komunikat Prezeza GUS z dnia 19 października 2010r. w sprawie średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r.(MP2010.76.960)
 • Uchwała Nr XIII.120.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 29.11.2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
 • Uchwała Nr XIII.121.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 29.11.2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r.
 • Uchwała Nr XXXVII.355.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26.11.2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okes 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014.
 • Uchwała Nr II.16.14 Rady Miasta Ełku z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.
 Podmiot udostępniający informację: elk_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Niedzielska Data wytworzenia informacji: 2008-09-15 13:06:42
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Ganuszko Data udostępnienia informacji: 2008-09-15 13:07:07
Wprowadził informację do BIP: Ewa Bizio Artykuł był wyświetlony: 1853
Osoba, która zmieniła informację: Niedzielska Elżbieta Data aktualizacji informacji: 2015-01-08 12:53:27
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »