czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Jednostki Budżetowe
 Drukuj informację

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogłoszono: 2008-06-04 14:01:24 przez Maciej Głowala

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Siedziba:
11-040 Dobre Miasto
ul. Olsztyńska 3
tel: (089) 616 12 70, (089) 615 37 25

e-mail: mopsdobremiasto@interia.pl
strona internetowa: http://dobre-miasto-mops.bip-wm.pl/

Kierownik: Halina Fokt

Zakres działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Celem działania Ośrodka jest:

a) pomoc w usamodzielnieniu osób i rodzin oraz doprowadzenie ich do integracji ześrodowiskiem,
b) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji,
c) zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:

a) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,
b) wspomaganie i pobudzanie aktywności społecznej w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
c) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,
d) organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w tworzeniu infrastruktury socjalnej odpowiadającej zmieniającym się potrzebom pomocy społecznej,
e) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
f) świadczenia usług przewidzianych przepisami prawa,
g) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej i ustawą o świadczeniach rodzinnych,
h) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu i odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków temu celowi,
i) koordynacja działań pomocy społecznej na terenie gminy,
j) właściwa organizacja pracy dla realizacji zadań i racjonalne gospodarowanie przyznanymi środkami.

3. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej:

a) własne gminy w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustaleniami Burmistrza Dobrego Miasta i Rady Miejskiej w Dobrym Mieście,
b) zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę,
c) i inne zadania wynikające z rozeznanych potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej oraz z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, po zapewnieniu środków finansowych na realizacje tych celów.

Ośrodek ponadto:

a) współdziała z prowadzącymi działalność społeczną organizacjami społecznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań z zakresu pomocy społecznej,
b) spółpracuje z organami i jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego i administracji rządowej, jednostkami opieki zdrowotnej, policją, prokuraturą, sądami, placówkami oświatowymi, itp.,
c) w uzasadnionych przypadkach może wytaczać powództwa na rzecz obywateli o roszczenie alimentacyjne,
d) może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.
 Podmiot udostępniający informację: dobre_miasto_gmina_miejsko_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Maciej Głowala Data wytworzenia informacji: 2008-06-04 14:01:15
Osoba, która odpowiada za treść: Milena Kacprzycka Data udostępnienia informacji: 2008-06-04 14:01:24
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 603
Osoba, która zmieniła informację: Maciej Głowala Data aktualizacji informacji: 2015-03-11 10:35:31
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »