czarnobiały0+1+2
 Strona główna Instrukcja korzystania z BIP O Biuletynie Powiaty i gminy Urząd Marszałkowski
 Wybory
 Drukuj informację

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 2013 r.

Ogłoszono: 2013-05-22 14:53:27 przez Maciej Głowala

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 22 lipca 2013 r.

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE
z dnia 22 lipca 2013 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dobrym Mieście przeprowadzonych w dniu 21 lipca 2013 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) Komisarz Wyborczy w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dobrym Mieście przeprowadzonych w dniu 21 lipca 2013 r.
CZĘŚĆ I.
Dane ogólne
1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.
2. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów przez 2 komitety wyborcze.
3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 1281.
5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 207.
6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 207, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 16,16%.
7. Wybrano 1 radnego.
CZĘŚĆ II.
Wyniki wyborów
Rozdział 1.
Okręg wyborczy nr 2
1. Liczba wybieranych radnych wynosiła 1.
2. Wybory odbyły się.
3. Głosowanie przeprowadzono.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 1281.
5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 207.
6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 207, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 16,16%.
7. Liczba głosów nieważnych wyniosła 4, co stanowi 1,93% ogólnej liczby głosów.
8. Liczba głosów ważnych wyniosła 203, co stanowi 98,07% ogólnej liczby głosów.
9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:
1) lista nr 1 KWW SAMORZĄDNI DOBRE MIASTO 68 a) KRAIŃSKI Jacek Zenon 68
2) lista nr 2 KWW NIEZALEŻNI PONAD PODZIAŁAMI 135 a) BOROWIK Jarosław Jerzy 135
10. Radnym został wybrany:
1) z listy nr 2 KWW NIEZALEŻNI PONAD PODZIAŁAMI: a) BOROWIK Jarosław Jerzy;
11. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Olsztynie
Rafał Malarski

Strona 1


Id: 03540806-FD1A-4DC1-8F3B-65A6C76A626E. Podpisany

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrym Mieście z dnia 11 lipca 2013 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrym Mieście

z dnia 11 lipca 2013 r.

(tekst ujednolicony)

 o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrym Mieście w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Dobrym Mieście zarządzonych na dzień 21 lipca 2013 r.

 Na podstawie art.17 ust.7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz.1190 ze zm.) oraz § 4 ust.2 pkt 4 załącznika nr 1 „Regulamin terytorialnych komisji wyborczych” do uchwały z dnia 4 września 2006 r. Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (M.P. Nr 61, poz. 642) Miejska Komisja Wyborcza w Dobrym Mieście

 podaje do publicznej wiadomości:
informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrym Mieście w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Dobrym Mieście zarządzonych na dzień 21 lipca 2013 r.

 Skład osobowy Komisji:

 1. Marek, Mirosław Gągała – przewodniczący
 2. Joanna Godlewska – Z-ca Przewodniczącego
 3. Elżbieta, Karolina Bełdycka – Członek
 4. Monika Kulesza – Członek
 5. Andżelika Nowikiewicz - członek
 6. Anna Pogorzelska – Członek
 7. Agnieszka Zubalska – Członek

Siedziba Komisji:

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrym Mieście jest Urząd Miejski w Dobrym Mieście, ul.Warszawska 14 – pokój nr 13 (I piętro), telefon nr /89/ 61-51-064, fax. /89/ 61-61- 443

Dyżury członków Komisji:

Miejska Komisja Wyborcza w Dobrym Mieście pełnić będzie dyżur:

-        w dniach 11, 13, 18 czerwca 2013 r. w godzinach od 1530 do 1700
-       
w dniach 14, 19 czerwca 2013 r. w godzinach od 1300 do 1500
-       
w dniu 21 czerwca 2013 r. w godzinach od 1530 do 2400.                  
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/  Marek, Mirosław Gągała

Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 8 lipca 2013 r.

Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej

INFORMACJA
o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej
 
Na podstawie art.18 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.) oraz § 11 ust. 1a pkt 2 i ust. 5 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy (Dz. U. z 2006 r. Nr 61, poz. 641 z późn.zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.), Miejska Komisja Wyborcza w Dobrym Mieście
 
podaje do publicznej wiadomości:
 
informację o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 z siedzibą w Gimnazjum Publicznym, ul.Garnizonowa 20, 11-040 Dobre Miasto, powołanej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dobrym Mieście, zarządzonych na dzień 21 lipca 2013 r.

Skład Komisji:
1. Józef Grygianiec, zam. Dobre Miasto
2. Piotr Ciućkowski, zam. Dobre Miasto
3. Anna Maria Konczalska, zam. Jesionowo
4. Magdalena Borys, zam. Dobre Miasto
5. Magłorzata Żukowska, zam.Dobre Miasto
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/ Marek, Mirosław Gągała
 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrym Mieście z dnia 4 lipca 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DOBRYM MIEŚCIE

z dnia 04 lipca 2013 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
zarządzonych na dzień 21 lipca 2013 r.

 Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Dobrym Mieście podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

 

Okręg Wyborczy Nr 2

 

Lista nr 1 – KWW SAMORZĄDNI DOBRE MIASTO

 

1.

KRAIŃSKI Jacek Zenon, lat 48, zam. Dobre Miasto

 

Lista nr 2 – KWW NIEZALEŻNI PONAD PODZIAŁAMI

 

1.

BOROWIK Jarosław Jerzy, lat 46, zam. Dobre Miasto

 

 

 

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

                     /-/ Marek Mirosław Gągała

       

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrym Mieście z dnia 26 czerwca 2013 r.

Obwieszczenie Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 26 czerwca 2013 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Dobrego Miasta

z dnia 26 czerwca 2013 r.

Na podstawie art. 32  ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz.1190 z póź. zm.) oraz uchwały Nr LXIII/479/06 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie zmian granic obwodów głosowania w Gminie Dobre Miasto (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. Nr 127, poz. 2007 z 5 września 2006 r.) zmienionej uchwałą Nr XLVIII/365/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. Nr 86, poz.1390 z 18 czerwca 2010 r.) w związku z  art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z póź. zm.)

podaję do publicznej wiadomości
informację o numerze i granicach obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Dobrym Mieście zarządzonych na dzień 21 lipca 2013 r.

 

Numer obwodu

 

Granice obwodu głosowania

Siedziba

Obwodowej Komisji Wyborczej

 

 

 

 

2

Ulice: Adama Mickiewicza, Armii Krajowej, Artylerzystów, Bolesława Prusa, Cypriana Kamila Norwida, Długa, Garnizonowa, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Krasickiego, Jana Kochanowskiego, Jeziorańska, Juliana Tuwima, Juliusza Słowackiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Legionów, Lotników, Marii Konopnickiej, Marii Zientary Malewskiej, Michała Kajki, Mikołaja Kopernika, Mikołaja Reja, Piechurów, Saperów, Ułańska, Władysława Broniewskiego, Władysława Reymonta

 

 

Gimnazjum Publiczne

ul. Garnizonowa 20

Dobre Miasto

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 W dniu głosowania lokal obwodowej komisji wyborczej będzie otwarty w godzinach od 8:00 do 22:00.


Burmistrz Dobrego Miasta 
/-/
Stanisław Trzaskowski

I N F O R M A C J A

Informuję, że termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych upływa dnia 28 czerwca 2013 r. o godz. 15:00.
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych Komisji Wyborczych przyjmowane są w pokojach nr 11 lub 15 Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście, przy ul.Warszawskiej 14.
 
Sekretarz Gminy
/-/ Magdalena Iwanek

O B W I E S Z C Z E N I E Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrym Mieście z dnia 7 czerwca 2013 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrym Mieście
z dnia 7 czerwca 2013 r.
 
o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrym Mieście w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Dobrym Mieście zarządzonych na dzień21 lipca 2013 r.
 
Na podstawie art.17 ust.7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz.1190 ze zm.) oraz § 4 ust.2 pkt 4 załącznika nr 1 „Regulamin terytorialnych komisji wyborczych” do uchwały z dnia 4 września 2006 r. Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (M.P. Nr 61, poz. 642) Miejska Komisja Wyborcza w Dobrym Mieście
 
podaje do publicznej wiadomości:
informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrym Mieście w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Dobrym Mieście zarządzonych na dzień 21 lipca 2013 r.

Skład osobowy Komisji:
1. Marek, Mirosław Gągała – przewodniczący
2. Mariusz Łapiejko – Z-ca Przewodniczącego
3. Elżbieta, Karolina Bełdycka – Członek
4. Joanna Godlewska – Członek
5. Monika Kulesza – Członek
6. Anna Pogorzelska – Członek
7. Agnieszka Zubalska - Członek

Siedziba Komisji:
Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrym Mieście jest Urząd Miejski w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14 – pokój nr 13 (I piętro), telefon nr /89/ 61-51-064, fax. /89/ 61-61- 443

Dyżury członków Komisji:
Miejska Komisja Wyborcza w Dobrym Mieście pełnić będzie dyżury i rejestrować listy kandydatów na radnych:
- w dniach 11, 13, 18 czerwca 2013 r. w godzinach od 15:30 do 17:00
- w dniach 14, 19 czerwca 2013 r. w godzinach od 13:00 do 15:00
- w dniu 21 czewca 2013 r. w godzinach od 15:30 do 24:00.
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/ Marek, Mirosław Gągała

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 4 czerwca 2013 r.

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 4 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr Og.0050.92.2013.MI Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie: wyznaczenia na obszarze gminy Dobre Miasto miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Dobrym Mieście, zarządzonymi na dzień 21 lipca 2013 r.
Na podstawie art.70a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz.1190 z póź. zm.) oraz art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wyznaczam na obszarze gminy Dobre Miasto miejsca przeznaczone do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:
1) Dobre Miasto ul. Wojska Polskiego 22 – słup ogłoszeniowy
2) Dobre Miasto ul. Orła Białego 6 – słup ogłoszeniowy
3) Dobre Miasto ul. Górna 1a - słup ogłoszeniowy
4) Dobre Miasto ul. Grunwaldzka 15 – słup ogłoszeniowy
5) Dobre Miasto ul. Warszawska 14 – słup ogłoszeniowy
6) Dobre Miasto ul. Warszawska 2a – słup ogłoszeniowy
7) Dobre Miasto ul. Łużycka 32a – słup ogłoszeniowy
8) Dobre Miasto ul. Grudziądzka 1-3– słup ogłoszeniowy
9) Dobre Miasto ul. Chodkiewicza 11- słup ogłoszeniowy
10) Dobre Miasto róg ul. Garnizonowej i ul. Mickiewicza – słup ogłoszeniowy
11) Dobre Miasto ul. Kościuszki 2D – słup ogłoszeniowy
12) Dobre Miasto ul. Łużycka 32a – tablica ogłoszeniowa
13) Dobre Miasto róg ul. Kolejowej i ul. Gdańskiej - tablica ogłoszeniowa
14) Dobre Miasto ul. Grudziądzka 2 – tablica ogłoszeniowa
15) Dobre Miasto Plac 1-go Sierpnia 1 – tablica ogłoszeniowa
16) Dobre Miasto ul. Kościuszki 27 – tablica ogłoszeniowa
17) Dobre Miasto ul. Kościuszki przy posesji nr 7 – tablica ogłoszeniowa
18) Dobre Miasto ul. Dąbrowskiego przy posesji nr 5 – tablica ogłoszeniowa
19) Dobre Miasto róg ul. Kopernika i ul. Garnizonowej – tablica ogłoszeniowa
20) Barcikowo – tablica ogłoszeniowa
21) Bzowiec – tablica ogłoszeniowa
22) Cerkiewnik – tablica ogłoszeniowa
23) Głotowo – tablica ogłoszeniowa
24) Jesionowo – tablica ogłoszeniowa
25) Kabikiejmy – tablica ogłoszeniowa
26) Kabikiejmy Dolne – tablica ogłoszeniowa
27) Knopin – tablica ogłoszeniowa
28) Kosyń – tablica ogłoszeniowa
29) Kunik – tablica ogłoszeniowa
30) Łęgno – tablica ogłoszeniowa
31) Mawry – tablica ogłoszeniowa
32) Międzylesie – tablica ogłoszeniowa
33) Nowa Wieś Mała – tablica ogłoszeniowa
34) Orzechowo – tablica ogłoszeniowa
35) Piotraszewo – tablica ogłoszeniowa
36) Podleśna – tablica ogłoszeniowa
37) Praslity – tablica ogłoszeniowa
38) Smolajny – tablica ogłoszeniowa
39) Stary Dwór – tablica ogłoszeniowa
40) Swobodna – tablica ogłoszeniowa
41) Urbanowo – tablica ogłoszeniowa.
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.

Burmistrz Dobrego Miasta
/-/
Stanisław Trzaskowski

OBWIESZCZENIE Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 28 maja 2013 r.

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz.1190 z póź. zm.) oraz uchwały Nr LXIII/480/06 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie zmian podziału Gminy Dobre Miasto na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. Nr 127, poz. 2008 z 5 września 2006 r.) zmienionej uchwałą Nr XLVIII/364/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. Nr 86, poz.1389 z 18 czerwca 2010 r.) w związku z art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z póź. zm.)
 
podaję do publicznej wiadomości
informację o numerze i granicach okręgu wyborczego, liczbie radnych wybieranych w tym okręgu oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrym Mieście w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
zarządzonych na dzień 21 lipca 2013 r.
 
- wyciąg z uchwały -
 

Numer okręgu

Granice okręgu

Miejscowości

Liczba mandatów

2

Osiedle Przysiółek Górny

Teren działalności osiedla

2*

 
*w związku z zarządzeniem Nr 110 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w okręgu wyborczym nr 2 wybiera się jednego radnego.


Siedziba Komisji:

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrym Mieście jest budynek Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14, pok. Nr 13, I piętro, tel. 89 616 13 14; fax. 89 616 14 43

Burmistrz Dobrego Miasta
/-/
Stanisław Trzaskowski

Zarządzenie Nr 110 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dobrym Mieście

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 17 maja 2013 r.

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 17 maja 2013 r.

 Podmiot udostępniający informację: dobre_miasto_gmina_miejsko_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Iwanek Data wytworzenia informacji: 2013-05-22 13:52:29
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Iwanek Data udostępnienia informacji: 2013-05-22 14:53:27
Wprowadził informację do BIP: Maciej Głowala Artykuł był wyświetlony: 1059
Osoba, która zmieniła informację: Maciej Głowala Data aktualizacji informacji: 2015-03-09 08:47:12
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »