Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiana Uchwały Nr VIII/206/15 Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Zachód

Numer aktu: IX/229/15

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Zmienia: VIII/206/15

Informacje dodatkowe:

W uchwale Nr VIII/206/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Zachód (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz., poz. 2747) w § 5 ust. 4 pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 3 w brzmieniu: "3) terenu działek ewidencyjnych Nr 253 o powierzchni 4,31 ha i Nr 259/2 o powierzchni 2,74 ha położonych w obrębie Brejdyny, gmina Piecki."

Załączniki: