Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Określenie Programu ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu dla strefy miasto Elbląg

Numer aktu: XXXI/615/13

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Określa się Program ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu dla strefy miasto Elbląg w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

Załączniki: