Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w latach 2018-2019 zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego pod nazwą: „Publikacje spełniające wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne, realizowane w trybie wieloletnim ze względu na złożoność tematyczną” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Numer aktu: 17/367/18/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: