Akty prawne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Uchwała zmieniająca Uchwałę nr 51/797/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.3. Infrastruktura kolejowa odnośnie projektu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn. „Zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57”, umieszczonego w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Infrastruktura transportowa RPO WiM 2014-2020.

Numer aktu: 72/1164/17/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Zmienia: 51/797/17/V

Załączniki: