Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 56/888/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pt. „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2017+” w ramach Osi Priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer aktu: 70/1141/17/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Zmienia: 56/888/17/V

Załączniki: