Akty prawne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Uchwała zmieniającą Uchwałę nr 68/1108/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włącznie społeczne, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe.

Numer aktu: 1/8/18/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Zmienia: 68/1108/17/V

Załączniki: