Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Uchwała zmieniająca Uchwałę nr 20/238/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.09.03.05-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej

Numer aktu: 55/853/17/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Zmienia: 20/238/17/V

Załączniki: