Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Uchwała zmieniająca Uchwałę nr 14/142/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/16 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/16.

Numer aktu: 54/840/17/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Zmienia: 14/142/17/V

Załączniki: