Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-001/17, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane oceny

Numer aktu: 47/694/17/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Status: Obowiązujący

Załączniki: