Akty prawne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Symsarny

Numer aktu: XX/471/16

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku ustaw

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Traci moc: VIII/204/15

Załączniki: