Akty prawne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy

Numer aktu: XX/469/16

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Traci moc: VIII/202/15

Załączniki: