Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812018-01-021/4/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.01.03.01-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.Obowiązujący
822018-01-021/3/18/VUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
832017-12-2976/1258/17/VUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rokObowiązujący
842017-12-2976/1257/17/VUchwała w sprawie powierzenia Panu Henrykowi Szkopowi obowiązków Dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.Obowiązujący
852017-12-28XXXIII/737/17Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2018Obowiązujący
862017-12-28XXXIII/736/17Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Giżyckiemu, Ostródzkiemu, Piskiemu, Gołdapskiemu, Oleckiemu, Mrągowskiemu, Bartoszyckiemu, Iławskiemu, Działdowskiemu, Nowomiejskiemu, Ełckiemu, Olsztyńskiemu oraz Miastu Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działalności Powiatowych Bibliotek Pedagogicznych oraz Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku WarmińskimObowiązujący
872017-12-28XXXIII/735/17Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dwudziestu gminom w województwie warmińsko-mazurskim w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2018 rokuObowiązujący
882017-12-28XXXIII/734/17Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnychObowiązujący
892017-12-28XXXIII/733/17Uchwała w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr XIV/275/12 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata i zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2012 r. poz. 1224, z późn. zm.)Obowiązujący
902017-12-28XXXIII/732/17Uchwała w sprawie ponownego wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Pana A. F. o do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie „Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie”Obowiązujący
Strona 9 z 1061